Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Paweł Zalewski: Osamotniona Polska

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
Wszystko wskazuje na to, że negocjacje nad nowym unijnym budżetem zakończš się dla rzšdu PiS klęskš. A przegranym będzie każdy z nas – pisze polityk PO.

Plan schładzania entuzjazmu Polaków do Unii Europejskiej, który wiosnš 2017 zapowiadał Witold Waszczykowski, zupełnie się nie powiódł. Ostatnie badania opinii publicznej przeprowadzone przez Kantar Millward Brown SA w grudniu ubiegłego roku pokazały 83-proc. poparcie dla naszego członkostwa w Unii. Dla Jarosława Kaczyńskiego, prawdziwego szefa rzšdu, tworzy to poważne wyzwanie. Musi udowodnić, że rzšd PiS jest w stanie realizować w unijnych strukturach narodowe aspiracje Polaków. Warunkiem jest odbudowanie relacji z Komisjš Europejskš i krajami członkowskimi.

Pierwszy krok został zrobiony. Nowy premier, Mateusz Morawiecki, pokazał, że jest zdolny do prowadzenia normalnego dialogu z szefem Komisji Europejskiej. Najważniejszym sprawdzianem będzie jednak wynik negocjacji nad nowymi wieloletnimi ramami finansowymi, czyli budżetem Unii na lata 2021–2027. Wszystko wskazuje na to, że zakończš się one dla nas klęskš.

Dlaczego? Wcale nie z powodu uruchomionej przez Komisję Europejskš pod koniec grudnia procedury kontroli praworzšdnoœci, przewidzianej w artykule 7 traktatu lizbońskiego. Droga do zawieszenia prawa państwa członkowskiego do głosowania w Radzie UE jest długa i niepewna. Stšd nie dziwię się szefom propagandy PiS, że kierujš uwagę wyborców na kwestie formalne. Majš prawo liczyć, że procedura nie zostanie zakończona.

Prawdziwym powodem fiaska negocjacji budżetowych będzie obecna dramatycznie niska pozycja Polski w Unii. Wynika ona z całkowitej utraty wiarygodnoœci rzšdu PiS. Jego głos nie jest tam w ogóle słuchany. Żadna „offensive de charme" premiera Morawieckiego nic tu nie zmieni. Podstawy braku zaufania unijnych partnerów sš bowiem bardzo głębokie. Dotyczš praktyki politycznej w relacjach europejskich oraz radykalnych zmian ustrojowych w Polsce, dokonywanych wbrew konstytucji już od ponad dwóch lat.

Wartoœci i konstytucja

Unia Europejska to wspólnota prawa i standardów. Jej celem jest godzenie sprzecznych interesów państw członkowskich. Zgodnie z zasadš „win-win" bilans negocjacyjny dla każdego kraju jest dodatni. Jest to możliwe, ponieważ wspólnym decyzjom podlega bardzo wiele interesów ze sfery finansów, gospodarki, spraw społecznych, infrastruktury, wreszcie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Majš one różnš wagę i znaczenie dla członków. Ich priorytety często nie pokrywajš się ze sobš. Państwa wygrywajš najważniejsze cele, koncentrujšc negocjacje na nich i poœwięcajšc sprawy mniejszej wagi.

Ten wyrafinowany i wrażliwy mechanizm wymaga zaufania. Pochodzi ono z przekonania, że mimo różnic jesteœmy do siebie podobni, a zatem przewidywalni. Jarosław Kaczyński złamał tę zasadę. Zbudował w Polsce system władzy totalnej. Podporzšdkował sobie wszystkie instytucje państwowe, w tym sšdy. Postawił ponad prawem siebie i swojš partię. Niszczšc niezawisłoœć sšdów, zakwestionował podstawowy warunek, dzięki któremu działa w Unii wspólny rynek. W jaki sposób nasi partnerzy majš teraz wierzyć w uczciwoœć orzekania w procesach zwišzanych ze swobodnym przepływem osób, towarów, usług i kapitału? Przecież o wyroku sšdowym jakiejkolwiek unijnej firmy w Polsce może decydować nie prawo, ale wola rzšdzšcych. Dlaczego członkowie Unii majš uwzględniać nasz głos w negocjacjach, gdy tracš poczucie bezpieczeństwa prawnego w relacjach z nami?

Polska przestała być podobna do innych państw UE. Nie tylko dlatego, że sprzeniewierzyła się unijnym wartoœciom. Tak postšpiły też Węgry, jednak zgodnie ze swojš ustawš zasadniczš. Przede wszystkim dlatego, że PiS wielokrotnie złamało konstytucję. Łamišc jš, naruszył zawartš w artykule 2 traktatu lizbońskiego zasadę państwa prawnego. Polska stała się nieprzewidywalna.

Zawsze po stronie problemów

PiS, kierujšc się w dużym stopniu względami polityki wewnętrznej, zerwał partnerstwo z Niemcami i Francjš oraz aktywnš politykę wobec innych krajów europejskich. W regionie zamiast cementować solidarnoœć nowych członków UE w sprawach budżetowych i energetycznych oraz wzmacniać flankę wschodniš NATO, zaczšł tworzyć ideologiczny projekt Trójmorza. Ponadto, eksponujšc nadzwyczajne zwišzki z Węgrami, zaczšł dzielić naturalne zaplecze naszej polityki europejskiej, którym jest Grupa Wyszehradzka. W swoich interesach PiS wielokrotnie prosił kraje regionu o wsparcie. Jednak gdy telefon dzwonił w drugš stronę, często pozostawał bez odpowiedzi. W grudniu PiS nie potrafił wywalczyć przeniesienia chociażby jednej unijnej agencji z Londynu do Polski lub przynajmniej do któregoœ z państw Europy Œrodkowej.

I nic dziwnego. Jeœli Polska staje zawsze po stronie problemów, a nie rozwišzań, nie można spodziewać się innych efektów. Przegraliœmy w sprawie pracowników delegowanych. W kwestii polityki klimatycznej PiS długo zajmował skrajne stanowisko. Upierajšc się przy węglu i odmawiajšc uzupełnienia systemu energetycznego o produkcję czystej energii, Polska została osamotniona w Radzie UE. Została zmuszona do zawarcia kompromisu w ostatniej chwili. Doprowadziła do niego groŸba wykluczenia możliwoœci dotowania rozwoju naszych elektrowni przez Fundusz Modernizacji.

Symbolem braku choćby symbolicznego wyjœcia naprzeciw problemom Unii była kwestia uchodŸców. Austria długo odmawiała ich przyjęcia z Grecji i Włoch, ale w końcu postanowiła pokazać gest solidarnoœci i zaprosiła kilkadziesišt rodzin. Zeszła przez to z celownika Komisji Europejskiej. Inaczej zachował się premier Morawiecki. Potwierdził, że będzie twardo odmawiał proœbom Brukseli. Właœciwie nie ma sprawy, w której Unia Europejska i poszczególne kraje mogłyby liczyć na polskš pomoc. W ten sposób stajemy się niepotrzebni. Bo w Unii obowišzuje stara rzymska zasada „daj, abyœ dostał". PiS stosuje zasadę „Poland first". I ma jedynie roszczenia.

Unia to wspólnota, w której dšży się do eliminowania konfliktów, zwłaszcza gwałtownych. Nie oznacza to jednak, że nie ma w niej rywalizacji. Trochę tak jak na polskiej wsi, gdzie wszyscy sš spokrewnieni, ale każdy dba o swoje. Zwłaszcza jak jeden ma czarnoziem, drugi piaski, trzeci dostęp do rzeczki, a czwarty kawałek lasu. Jednak kto wyłamuje się ze wspólnoty, staje się na własne życzenie słaby i nie może liczyć na współczucie. Polska właœnie sama pozbawia się siły, argumentów i sojuszników w kluczowym momencie batalii w Unii.

Fundusze na zakręcie

Jarosław Kaczyński stoi dziœ przed swojš największš klęskš europejskš. Do końca maja Komisja Europejska ma przedstawić propozycję nowego budżetu siedmioletniego. Chce błyskawicznych negocjacji, aby uzgodnić go jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. Półtora roku to zabójcze tempo. Mało czasu, aby nadrobić zaległoœci. Zwłaszcza że scena do negocjacji została już ustawiona, a role rozdane. Polska będzie w nich statystš. Wiadomo, że na skutek brexitu budżet unijny straci rocznie ok. 13 mld euro. Dodatkowo Unia wyglšda dziœ zupełnie inaczej niż w latach 2011–2013, kiedy negocjowano obecne wieloletnie ramy finansowe.

Wówczas powoli wychodzšca z kryzysu Europa przyjęła cele defensywne. Postawiła na podstawowe fundusze finansujšce rolnictwo i politykę spójnoœci. Obecnie, korzystajšc z koniunktury, ale także nowych wyzwań, wiele mówi się o rozwoju, innowacyjnoœci i edukacji. Wagi nabrały także instrumenty finansujšce politykę migracyjnš, azylowš, bezpieczeństwo i obronnoœć. Francuzi i Niemcy w awangardzie nowych rozwišzań proponujš odejœcie od logiki negocjacji, w których chodzi o przepływy pieniędzy między płatnikami a odbiorcami netto.

W zamian forsujš pojęcie europejskiej wartoœci dodanej i potrzebę wzmocnienia europejskich produktów publicznych dostępnych dla wszystkich obywateli Unii. W tej logice nie ma dawców i biorców. Teoretycznie wszyscy korzystajš równo. Jednak wiadomo, że zdolnoœć do ubiegania się np. o fundusze wspierajšce innowacyjnoœć i przemysł obronny majš firmy pochodzšce przede wszystkim z krajów najbardziej rozwiniętych.

Kwestionowane jest znaczenie funduszy strukturalnych jako rekompensaty za otwarcie rynków nowych członków na towary starych. Jest oczywiste, że nowe instrumenty finansowe powstanš kosztem funduszy rolnych i strukturalnych, których głównym beneficjentem jest Polska. W Komisji Europejskiej jest rozpatrywana koncepcja wišżšca wypłaty z funduszów spójnoœci i strukturalnych z poszanowaniem praworzšdnoœci i prowadzenia przez kraje polityki zgodnej z zasadami unijnymi. Nie ma w tym słowa o Polsce, ale wszyscy wiedzš, o kogo chodzi. PiS osamotniony i niesłuchany nie może nikogo przekonać ani do naszych interesów, ani do swojego stanowiska.

Nic do zaoferowania

O znaczšco zmniejszone fundusze europejskie zaczynajš też konkurować sojusznicy z Trójmorza. Bułgaria i Rumunia, umiejętnie włšczajšce się w rozwišzywanie problemów europejskich oraz korzystajšce z atutu przewodniczenia w Radzie UE, sš na najlepszej drodze do zapewnienia sobie satysfakcjonujšcych dotacji. Węgry, wskazywane na głównego sprzymierzeńca rzšdu PiS, już dogadujš się z bawarskš CSU, aby zapewnić sobie wsparcie rzšdu Niemiec dla realizacji swoich aspiracji. Niedługo to one będš mogły zaoferować Warszawie kanały komunikacji z Berlinem.

Solidarnoœć węgierska jest możliwa, ale tylko gdy opłaca się Budapesztowi. I nie ma w tym nic nowego. Gdy Victor Orbán negocjował przystšpienie Węgier do Unii Europejskiej, uważał Polskę za obcišżenie i był przekonany, że negocjacje bez niej będš łatwiejsze. Dopiero bezpoœredni komunikat z Niemiec, że Europa Œrodkowa do Unii wejdzie z Polskš albo wcale, skłonił go do liczenia się z Warszawš.

Dziœ łatwiej jest sobie wyobrazić koalicję mniejszych krajów szukajšcych sposobnoœci powiększenia swojego udziału kosztem Polski niż ich sojusz z Polskš na rzecz zaspokojenia naszych oczekiwań. Polska niebędšca w sojuszu z Niemcami i Francjš, egoistycznie wykorzystujšca region, nie jest dla nikogo atrakcyjna. Nie ma nic do zaoferowania. Odwrotnie, staje się łatwš ofiarš, której udział w unijnym torcie można z łatwoœciš pomniejszyć.

Zamiast tygrysa schorowany bawół

Osamotnienie Polski ma zwišzek z osiš, wokół której organizuje się na nowo Unia Europejska. Chodzi o euro. PiS wyniósł sprzeciw wobec jego przyjęcia do rangi racji stanu. Odmawiajšc rozmów majšcych nawet odległy horyzont przystšpienia do unii walutowej, stracił wpływ na proces dalszej integracji UE. Po wyjœciu Wielkiej Brytanii kraje unii monetarnej będš odpowiedzialne za wytworzenie 85 proc. europejskiego PKB. To także 85 proc. budżetu Unii. Szef KE Jean-Claude Juncker i komisarz ds. budżetu Günther Oettinger wyraŸnie zaznaczajš, że skoro udział strefy euro w budżecie jest tak duży, to nie ma sensu tworzyć osobnego budżetu dla niej. A to może oznaczać dodatkowy ubytek œrodków dla Polski.

Pienišdze z budżetu byłyby bowiem po częœci przeznaczone nie na inwestycje, lecz na stabilizację wspólnej waluty. Chorwacja, Bułgaria i Rumunia zwiększajš swojš pozycję w negocjacjach budżetowych kosztem Polski także dlatego, że zasugerowały gotowoœć wejœcia do unii monetarnej. Orbán czeka na wybory i jest prawdopodobne, że przyłšczy się do tych krajów po kolejnym zwycięstwie. Zresztš już dziœ Węgry i Czechy stosunkowo łatwo mogš zdecydować się na przyjęcie wspólnej waluty.

Taki jest obraz polskiej polityki europejskiej. Rzšd PO zdawał sobie sprawę ze znaczenia wsparcia finansowego Unii dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. I odniósł wielki sukces, gwarantujšc ponad 106 mld euro. Także premier Morawiecki docenia dotacje z Brukseli. Przewiduje, że połowa œrodków na realizację jego planu będzie pochodziła właœnie stamtšd. Jednak okres unijnej hossy budżetowej skończy się w 2020 r. Przegranym będzie każdy z nas. Włšczajšc w to rolników, którzy mieli dotychczas bardzo silnš pozycję. Odpowiedzialnoœć za to poniesie rzšd PiS. Dla osišgnięcia nieograniczonej żadnym prawem władzy, zniszczył pozycję negocjacyjnš Polski. Reszty dokonało kompromitujšce dyletanctwo w polityce europejskiej. Z tygrysa stajemy się schorowanym bawołem, który odłšczył się od stada. Jego los bywa zwykle przesšdzony.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL