Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Gdańsk: Przedłużono śledztwo ws. porwania i zabójstwa K. Olewnika

Fotorzepa/Piotr Guzik
Do połowy lipca 2017 r. gdańska prokuratura przedłużyła œledztwo, w którym ustalane sš okolicznoœci porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Prokuratorzy nadal czekajš na ekspertyzę fonoskopijnš nagrań zabezpieczonych w trakcie œledztwa.

O przedłużeniu œledztwa poinformował Mariusz Marciniak z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, która to jednostka (pod kilkoma różnymi nazwami, co wynikało z kolejnych reorganizacji prokuratury), prowadzi tę sprawę od prawie dziewięciu lat.

Marciniak wyjaœnił, że jedynym powodem przedłużenia postępowania jest oczekiwanie na ekspertyzę fonoskopijnš, którš przygotowuje Instytut Ekspertyz Sšdowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Prokurator przypomniał, że eksperci badajš zapisy audio i wideo przekazane œledczym przez rodzinę Olewników oraz te zabezpieczone przez prokuratorów w 2011 r. w czasie przeszukań w domach należšcych do członków rodziny.

Opinia fonoskopijna jest ostatnim elementem, którego brakuje prokuraturze do zamknięcia œledztwa. Prokuratorzy czekajš na niš już od około pięciu lat: eksperci wielokrotnie przekładali zapowiadane wczeœniej terminy przygotowania analizy. Tymczasem, jak podkreœlił w rozmowie Marciniak, ekspertyza jest niezbędna do wyjaœnienia sprawy.

Działania œledczych badajšcych sprawę porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika "zmierzajš do ustalenia rzeczywistego przebiegu zdarzeń i niebudzšcego wštpliwoœci stanu faktycznego, gdyż zebrane dowody nasuwajš podejrzenia, że przebieg zdarzeń mógł być inny, niż dotychczas przyjmowano". Prowadzšcy œledztwo nie ujawniajš szczegółów swych ustaleń oraz zgromadzonego materiału dowodowego. Odmawiajš również informacji dotyczšcych przyjętych obecnie hipotez.

Œledztwo, w którym badane sš okolicznoœci porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, zostało zainicjowane w paŸdzierniku 2001 r., tuż po uprowadzeniu mężczyzny. Wszczęła je prokuratura w Sierpcu. Potem postępowanie przejmowały inne jednostki, aż w 2006 r. trafiło do olsztyńskiej prokuratury, która ustaliła, że Krzysztof Olewnik został zabity niemal dwa lata po porwaniu. O udział w uprowadzeniu i zabójstwie olsztyńscy œledczy oskarżyli 13 osób: w 2008 r. osoby te zostały prawomocnie osšdzone.

Jednak olsztyńscy œledczy nadal badali sprawę, liczšc się z tym, że mogli nie wykryć wszystkich osób odpowiedzialnych za zbrodnię. W maju 2008 r. postępowanie trafiło do Gdańska. Po przejęciu sprawy gdańscy prokuratorzy zdecydowali się na nowo zweryfikować dotychczasowe ustalenia. Przeprowadzono m.in. powtórnš analizę akt i dowodów, powtórzono też niektóre ekspertyzy. Przesłuchano ponownie większoœć osób zwišzanych ze sprawš i jeszcze raz przeszukano istotne dla œledztwa miejsca.

Efektem tej pracy było m.in. znalezienie w domu Olewnika nieznanych wczeœniej œladów biologicznych, w tym œladów krwi. Zlecono ekspertyzę, ale prokuratorzy nie ujawnili jej wyników, podobnie jak innych efektów swej pracy. Jedynie w listopadzie 2011 r., po tym jak dokonali przeszukań w domach i firmach rodziny Olewników, œledczy wyjaœnili, że zdecydowali się na taki krok, bo podejrzewali, że rodzina nie przekazała im wszystkich dowodów w sprawie.

Prokuratorzy zdradzili też wówczas, że majš nowe dowody, które "każš podać w wštpliwoœć dotychczas ustalonš wersję przebiegu zdarzeń, zarówno w czasie zaginięcia K. Olewnika 26-27 paŸdziernika 2001 r., jak i w póŸniejszym okresie". Œledczy podali m.in., że niektóre dowody wskazujš na to, iż porwanie Olewnika mogło zostać sfingowane, a on sam brał udział w jego przygotowaniu.

Rodzina Olewników kategorycznie zaprzecza, jakoby miała ukrywać przed œledczymi jakiekolwiek dowody. Zdaniem rodziny nieprawdziwa jest także wersja zakładajšca, że Krzysztof Olewnik miał coœ wspólnego ze swoim porwaniem.

W gdańskim œledztwie podejrzanych jest osiem osób. Głównym podejrzanym jest przyjaciel porwanego - Jacek K., któremu œledczy na poczštku 2009 r. przedstawili zarzuty współpracy z grupš, która porwała Olewnika. Prokuratura nie zdradza, na czym miałby polegać udział K., a sam mężczyzna zaprzecza oskarżeniom. Pozostali podejrzani majš zarzuty zwišzane m.in. z wyłudzeniem od rodziny Olewników pieniędzy: obiecywali za nie pomoc w ustaleniu losów porwanego.

Po porwaniu Olewnika w paŸdzierniku 2001 r. sprawcy kilkadziesišt razy kontaktowali się z jego rodzinš, żšdajšc okupu. W lipcu 2003 r. porywaczom przekazano 300 tys. euro, jednak Olewnik nie został uwolniony. Jak się póŸniej okazało, miesišc po odebraniu przez przestępców pieniędzy, został zamordowany. Jego ciało zakopano w lesie w pobliżu miejscowoœci Różan (Mazowieckie). Odnaleziono je w 2006 r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL