Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

McDonald's rusza z zamówieniami w internecie, Warszawa jest też na liście - Steve Easterbrook

materiały prasowe
Na œwiecie to jeden z naszych priorytetów. Warszawa jest też na liœcie miast, w których nasi klienci będš mogli zamówić dostawy do domu – zapowiada prezes koncernu McDonald's Steve Easterbrook.

Rz: McDonald’s  obchodzi 25-rocznicę wejœcia na polski rynek i uruchomienia w Warszawie pierwszej restauracji. Wtedy rynek rósł błyskawicznie, jak jest rola Polski obecnie, jeœli chodzi o wyniki grupy?

 

Polski McDonald’s to  przykład sukcesu. Rynek osišgajšcy dobre rezultaty biznesowe, dynamicznie rozwijajšcy się. McDonald’s w Polsce to lider w swoim segmencie, marka doceniana, doskonale rozpoznawalna. Szczególnie wyniki ostatnich lat potwierdzajš słusznoœć realizowanej strategii. Sukces polskiego McDonald’s to modelowe odbicie naszych pozytywnych trendów w skali globalnej. W cišgu ostatnich dwóch latach wykonaliœmy duży wysiłek, aby w zdecydowany sposób wrócić  na œcieżkę wzrostu jeœli chodzi o obroty.  Jednš z pierwszych zmian jakie dokonaliœmy była modyfikacja podziału rynków. Odeszliœmy od czysto geograficznego sposobu kategoryzowania. Na różnych kontynentach mamy niejednokrotnie do czynienia  z krajami o  zbliżonym potencjale i skali sprzedaży. Wydzieliliœmy USA, które jest naszym najstarszym i największym rynkiem, a następnie stworzyliœmy grupę pięciu wiodšcych krajów, czyli Wielkš Brytanię, Francję, Niemcy, Kanadę i Australię. Kolejna  grupa oœmiu krajów  to rynki z wysokim potencjałem rozwoju. Polska jest właœnie w niej. Pokazuje to  jak wysoko oceniamy perspektywy lokalnego rynku, œwiadczy też o naszych ambitnych planach inwestycyjnych tutaj na przyszłoœć.  Polska gospodarka rozwija się w zauważalny sposób co jest dla nas dobrš informacjš. W cišgu ostatnich pięciu lat otworzyliœmy ponad 100 restauracji co jasno pokazuje jak poważnie traktujemy ten rynek.

Obecnie mamy w Polsce 386 restauracji, ale widzimy potencjał na przynajmniej 500. Nie można oczywiœcie zapominać o rozwijaniu już działajšcych restauracji, mamy bardzo jasne okreœlone plany.

Klienci się zmieniajš?

 

Zachowujš się inaczej, wychodzenie na posiłki poza domem staje się coraz popularniejsze. W naszych placówkach jest coraz więcej goœci co pokazuje, że marka ma nadal ogromny potencjał do rozwoju. 

Gdzie McDonald’s widzi największe szanse na wzrost -  w USA, w Europie  czy może w Azji?

 

Oceniamy, że potencjał wzrostu jest wszędzie tam gdzie działamy, zatem patrzymy optymistycznie zarówno na nasze operacje na rynku amerykańskim, w Europie, jak i Azji. Działamy w ponad 100 krajach w oparciu o model udzielania licencji na prowadzenie restauracji pod markš McDonald’s przez lokalnych przedsiębiorców. Takie rozwišzanie sprawdza się najlepiej. Połšczenie wieloletniego doœwiadczenia i know-how systemu z talentem i energiš ludzi przedsiębiorczych działajšcych w lokalnych społecznoœciach. Tak jest właœnie w Polsce. Jeœli chodzi o tempo rozwoju, to najszybciej rozwijamy się w Chinach, mówimy o skali kilkuset nowych lokalizacji rocznie.

McDonald’s w ostatnich latach wprowadził sporo zmian do swojej oferty, jak choćby produkty œniadaniowe. W ostatnim kwartalnym raporcie podajecie, że oferta „œniadanie cały dzień” jest dużym sukcesem w USA. Czy na innych rynkach firma ma podobne plany? Co jeszcze w ofercie może się  zmienić?

Zmiany jakie obserwujemy na œwiecie zachodzš niezwykle dynamicznie. W McDonald’s wdrażamy je szybko postępujšc jednak systematycznie, zgodnie z założonym planem. Ważnš jego częœciš jest, aby decyzje wynikały z dobrze przeprowadzonej analizy rynku, były wprowadzane w oparciu o badania. To równie ważne jak odpowiednia sekwencja implementowania nowoœci. Tak jak w wypadku wspomnianej oferty œniadaniowej dostępnej przez cały dzień. Jest teraz ona  w USA faktycznie bardzo popularna. Jednak nie obyło bez prawdziwych wyzwań w fazie testów i wdrażania.

Na naszych najbardziej dojrzałych rynkach wcišż monitorujemy jaka oferta jest najlepiej przyjmowana, ale jeœli coœ nie chwyta, wówczas z tego rezygnujemy. W USA œniadania poza domem sš znane i popularne od 40-50 lat, stšd mogliœmy spróbować z ich całodniowym oferowaniem w naszych restauracjach. W Australii produkty œniadaniowe również zostały doskonale przyjęte, stšd możemy pomyœleć o wydłużeniu ich serwowania na cały dzień. W Kanadzie podobnie, to rynek zbliżony do tych wspomnianych. Co do innych  rynków musimy się najpierw poważnie zastanowić jak takie nowoœci wdrażać. Kiedyœ na pewno, ale to nie jest szybki proces.

 

W ujęciu globalnym skupiacie sie raczej na pozyskiwaniu nowych klientów czy może grupie lojalnych i stałych, którzy może zechcš odwiedzać placówki sieci jeszcze częœciej?

Jakiœ czas temu rozpoczęliœmy dogłębnš analizę naszych działań w skali globalnej. Szczególnš uwagę przywišzujemy w takim podejœciu do poprawy wyników sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym. Mam na myœli przede wszystkim wskaŸniki odnoszšce się do iloœci transakcji, liczby goœci korzystajšcych z naszej oferty. Poprawa wyników w tym elemencie jest szczególnie ważna.  W cišgu kolejnych kilkunastu miesięcy wdrożymy nowe pomysły. Działamy planowo, osišgamy dobre wyniki. Właœnie zakończyliœmy siódmy z rzędu kwartał z rosnšcš globalnie sprzedażš porównywalnš oraz zyskiem.

 

 

To na pewno ucieszy akcjonariuszy.

Oni doceniajš i  nagradzajš swoimi decyzjami inwestycyjnymi za pozytywne rezultaty. My skupiamy się na tym w jaki sposób  je osišgnšć. Na poczštku marca bieżšcego roku ogłosiliœmy nasz plan przyœpieszenia rozwoju. W zakresie podejœcia do klientów jego skuteczna realizacja opiera się  na trzech filarach - zachować, odzyskać, zmieniać. Jego urzeczywistnienie  będzie możliwe między innymi dzięki powszechnemu wykorzystaniu w naszej działalnoœci nowoczesnych technologii. Ale także dzięki dalszemu usprawnieniu obsługi klienta, doskonałoœci operacyjnej i programowi goœcinnoœci. Kolejnym równie ważnym elementem będzie inwestycja w projekt dostaw do domu, opcję z powodzeniem realizowanš już na rynkach azjatyckich McDonald’s i aktualnie wprowadzanš przez nas w kilkunastu kolejnych krajach œwiata.  Każdy rynek  wymaga dostosowania skali i tempa tych zmian do lokalnej specyfiki, jednak w kolejnych latach będziemy  rozwijać się w tym kierunku. Będziemy starać się lepiej koncentrować na potrzebach tych klientów, którzy może definitywnie nie zrezygnowali z naszej oferty, ale korzystajš z niej rzadziej niż kiedyœ. Może to mieć zwišzek ze zmianš ich zwyczajów żywieniowych czy stylu życia. To z myœlš o nich poprawiamy jakoœć naszych produktów, modyfikujemy skład burgerów, sosów, wprowadzamy wieloziarniste pieczywo.

Co do zmiany jaka jest jednym z filarów naszego programu to chcemy naszych bardzo okazjonalnych goœci przekształcić w stałych klientów. W przypadku tej grupy stawiamy między innymi na stały rozwój oferty McCafe czy szeroko rozumianego segmentu przekšsek. Mamy doskonałe lokalizacje naszych restauracji i dzięki właœnie takim kategoriom możemy trafić do szerokiego grona odbiorców.

 

Coraz więcej osób dzisiaj wybiera dania wegetariańskie czy wegańskie. Czy dla McDonald’s jest to atrakcyjny kierunek jeœli chodzi o zmiany w ofercie?

 

Zawsze będziemy marka oferujšcš dobre burgery. Jeœli chodzi o tego typu trendy i podšżanie za nimi to trzeba mieć na uwadze, że konsumenci majš ograniczonš skłonnoœć adaptowania się do radykalnych zmian. Nie można przesadzić z ich iloœciš. Nasza strategia daje ogromne możliwoœci rozwoju i poprawy wyników, ale chcšc rosnšć nie można tego robić zbyt szybko i radykalnie. Takie podejœcie może być ryzykowne z biznesowego punktu widzenia. Oczywiœcie analizujemy trendy i je obserwujemy, ale skupiamy się na podstawowych atrybutach naszego sukcesu. Nasi goœcie zawsze doceniš wysoka jakoœć produktów i dobry smak. To z czego słynie McDonald’s.

Zatem burgery sojowe czy z buraków raczej się u was nie pojawiš?

 

Nasza podstawowa oferta nie ulegnie drastycznym zmianom. Dużo podróżuję po œwiecie i wiem, że lokalne upodobania konsumentów często znacznie różniš się. To zawsze stwarza możliwoœci dla kreatywnoœci lokalnych zespołów. Takie jak WieœMac, sprzedawany z sukcesem w Polsce burger o chrzanowym smaku. A co do burgerów z burakami to były one w ofercie kolegów z Australii.

Oferta McDonald’s dla dzieci zmieniła się jednak znacznie. Widać to wyraŸnie w Państwa menu.

 

To segment naszej działalnoœci do którego przywišzujemy dużš uwagę, podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Modyfikujemy ofertę produktów uwzględniajšc głosy rodziców i opinie ekspertów. Dla najmłodszych proponujemy œwieże owoce, nowe produkty i napoje. Rozwijamy segment napojów niegazowanych dynamicznie zwiększajšc jego sprzedaż. Dajemy możliwoœć wyboru, dzieci i rodzice sš zadowoleni.

 

Co z zamówieniami przez internet? Usługa jest już testowana w  USA, czy może pojawić się wkrótce  w Polsce?

Nasza strategia zakłada skupienie się na jak najlepszej obsłudze goœci. Musimy reagować na trendy i rozwišzania, które mogš usprawnić ten proces. To oznacza także większe otwarcie na nowoœci technologiczne. Zawiera się w tym system zamówień internetowych. Zbudowaliœmy œwietnie ocenianš aplikację mobilnš, inwestujemy w kolejne nowatorskie rozwišzania. Wspólnie z naszymi franczyzobiorcami wprowadzamy na masowš skalę w naszych restauracjach  nowoczesny system kiosków zamówieniowych. Stawiamy na takie rozwišzanie. Elektroniczne składanie zamówień w naszych restauracjach to fantastyczna opcja. Szybka, oszczędzajšca czas i pienišdze.

Wycišgamy także właœciwe wnioski oceniajšc olbrzymi potencjał biznesowy zamówień z dostawš do domu. To bardzo perspektywiczny rynek oceniany na sto miliardów dolarów rocznie na całym œwiecie. McDonald’s jest tu już aktywny generujšc z tego ponad 1 mld dol. na rynkach Azji i na Bliskim Wschodzie. Widzimy szanse na znaczšcy wzrost udziału naszej marki w tym zakresie majšc do wyboru samodzielne rozwijanie systemu dostaw bšdŸ współpracę z liczšcym się partnerem.

 

 

Takim jak UberEATS?

W USA i na innych rynkach jest to faktycznie nasz kluczowy partner jeœli chodzi o system dostaw. Zaczęliœmy na Florydzie w styczniu tego roku z 200 lokalizacjami, na poczštku czerwca było to już ponad 2 tys. restauracji w kilku dużych aglomeracjach w USA, a obecnie jest ich już 3,2 tys. Zaczynamy też oferować takie rozwišzanie w innych krajach. Usługa działa już w Amsterdamie, Melbourne, Mediolanie i Madrycie.

 

Jaki klient zamawia w McDonald's online?

To głównie ludzie młodzi, którzy spędzajšc czas ze znajomymi postanawiajš coœ zjeœć. Duży procent zamówień trafia do nas w  godzinach wieczornych i w nocy. Doskonale generuje to dodatkowš  sprzedaż w tych porach. Rozwijamy ten segment działalnoœci widzšc duży potencjał. Nie byliœmy tu pierwsi, ale będziemy najlepsi.

Kiedy taka opcja pojawi się w Polsce?

Oczywiœcie Polska jest częœciš tych wszystkich zmian. Polski McDonald’s to wizytówka tego co robimy i modernizujemy. Nowoczesne  restauracje,  sprzęt i rozwišzania technologiczne, doskonała strona operacyjna. Od 2014 r. upowszechniamy na tym rynku możliwoœć składania zamówień z wykorzystaniem  kiosków. Polska była jednym z pierwszych rynków, gdzie takie rozwišzanie zostało wprowadzone. To kamienie milowe naszego rozwoju.

W odniesieniu do polskiego McDonald’s doceniamy potencjał rynku e-commerce. To ważny, przyszłoœciowy segment naszego  biznesu. Już testowaliœmy takie rozwišzania w kilku restauracjach w Warszawie. Wnioski sš bardzo obiecujšce. Zatem decyzje zapadły. Warszawa pojawia się na liœcie miast gdzie dostawy do domu będš oferowane naszym goœciom. To dobra wiadomoœć na jubileusz  25- lecia.

CV

Steve Easterbrook stoi na czele McDonald's od 2015 r. Jest Brytyjczykiem, absolwentem Durham University, gdzie także grał w krykieta. Jest certyfikowanym księgowym, w McDonald's pracuje od 1993 r. Zaczynał w dziale finansowym, zajmował kolejne stanowiska kierownicze. Był szefem firmy na Wielkš Brytanię, a póŸniej Europę.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL