Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

W styczniu MON wybierze wykonawcę okrętu podwodnego

Pixabay
Decyzja o wyborze strategicznego partnera w programie okrętów podwodnych Orka zostanie podjęta w styczniu – zapowiedziała w pištek rzeczniczka MON płk Anna Pęzioł-Wójtowicz. Resort nadal rozpatruje trzy propozycje – niemieckš, francuska i szwedzkš.

Jak poinformowała rzeczniczka, oprócz kryteriów wojskowych przy wyborze zdecydujš poziom transferu technologii dotyczšcych okrętu oraz rakiet manewrujšcych; zapewnienie suwerennoœci i autonomii użycia rakiet manewrujšcych; offset oraz poziom i charakter współpracy przemysłowej pomiędzy dostawcš i polskimi podmiotami przemysłu zbrojeniowego. Będzie też wzięta pod uwagę strategiczna współpraca międzyrzšdowa (pomiędzy Polskš a rzšdem kraju producenta okrętów), przemysłowa oraz wojskowa, obejmujšca współpracę sił morskich obu państw.

MON przypomniało, że rozwój Marynarki Wojennej RP jest jednym z priorytetów ujętych w zaktualizowanym w 2016 r. planie modernizacji technicznej. "Priorytet ten realizowany jest w ramach programu operacyjnego +Zwalczanie zagrożeń na morzu+, zakładajšcego systematycznš i kompleksowš odbudowę potencjału morskiego" – zaznaczyła Pęzioł-Wójtowicz. Przypomniała podpisane w tym tygodniu kontrakty na okręty wsparcia - kolejne niszczyciele min Kormoran i okręt ratowniczy Ratownik.

"Niemniej jednak najważniejszym i zarazem najbardziej ambitnym oraz kosztownym programem jest pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu Orka. Okręty te majš stanowić zasadniczy element bojowy oraz rozpoznawczy Marynarki Wojennej, a jednoczeœnie dzięki wyposażeniu w pociski manewrujšce będš kluczowym elementem państwowego i sojuszniczego arsenału odstraszania militarnego" – zaznaczyła rzeczniczka.

Jak dodała, strategiczny charakter tego typu systemów uzbrojenia, a także znaczšcy budżet przewidziany na jego zakup spowodowały, że oprócz kryteriów stricte wojskowych zwišzanych z osišgami okrętu oraz jego wyposażeniem i uzbrojeniem, za bardzo ważne kryteria oceny ofert MON przyjęło kwestie współpracy przemysłowej oraz operacyjnej i szkoleniowej między marynarkami wojennymi Polski i kraju producenta okrętu.

MON rozpatruje obecnie trzy propozycje: francuskš, dotyczšcš okrętu Scorpene firmy Naval Group z pociskami manewrujšcymi typu NCM firmy MBDA; okręt typu 212CD firmy ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) z Niemiec oraz okręt typu A26 firmy Saab Kockums (Szwecja).

"W cišgu ostatnich kilku miesięcy przeprowadzono szereg spotkań na szczeblu rzšdowym, wojskowym oraz przemysłowym, zbierajšc i weryfikujšc dane operacyjne i finansowe możliwe do otrzymania od oferentów na obecnym etapie postępowania. Zebrane informacje dotyczš zarówno okrętów, jak również ich kluczowego uzbrojenia, czyli pocisków manewrujšcych" – napisała rzeczniczka.

Dodała, że w resorcie dobiegajš końca prace nad ocenš przedstawionych ofert, zgodnie z kryteriami dotyczšcymi wymagań operacyjnych, współpracy strategicznej oraz współpracy przemysłowej. „Resort oczekuje również na ostatni pakiet informacji od wybranych potencjalnych wykonawców, którzy zapewnili o ich przekazaniu do końca roku lub na samym poczštku roku 2018. Ze względu na niejawny charakter prowadzonych rozmów szczegóły zebranych informacji oraz kryteriów ich oceny nie mogš być podane do wiadomoœci publicznej" – poinformowała.

Zaznaczyła, że ze względu na złożonoœć systemu uzbrojenia, jakim jest okręt podwodny, wymaganie dotyczšce jego wyposażenia w pociski manewrujšce oraz "koniecznoœć aktualizacji i weryfikacji szeregu danych zebranych w poprzednich etapach postępowania, resort obrony przyjšł, że decyzja odnoœnie wyboru partnera strategicznego w programie Orka zostanie podjęta w styczniu 2018".

"Dostawy pierwszego okrętu planowane sš w latach 2024-2026. Przy czym zakłada się, że przed kontraktem na zakup okrętów podpisane zostanš stosowne umowy międzyrzšdowe, stwarzajšce warunki do rozwoju strategicznej współpracy wojskowej i przemysłowej na kanwie programu Orka pomiędzy Polskš a krajem dostawcy" - zaznaczyła rzeczniczka MON.

W ramach programu Orka – MON planuje zakup trzech-czterech nowych okrętów podwodnych. Wartoœć programu szacuje się na 10 mld zł, Polska zamierza kupić nowe okręty podwodne uzbrojone w pociski manewrujšce dalekiego zasięgu. Potencjalni dostawcy deklarujš daleko posuniętš współpracę z polskim przemysłem przy budowie i utrzymaniu okrętów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL