Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

#RZECZoOBRONNOŚCI: Błażej Wojnicz: Programy rzšdowe pomogš postawić stocznie na nogi

tv.rp.pl
Dzięki podpisaniu kontraktu z MON mamy pienišdze, które pozwolš nam sprawniej i efektywniej funkcjonować. Te pienišdze pozwolš realizować plan naprawczy dla polskich stoczni – mówi Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała kontrakt z MON na budowę okrętów. Na czym polega ten kontrakt?

Podpisaliœmy umowę na budowę jednego, z opcjš na budowę drugiego, okrętu ratowniczego dla Polskiej Marynarki Wojennej. Jest to duży kontrakt o wartoœci ok. 800 mln zł. Będzie realizowany przez zakłady wchodzšce w skład PGZ.

Jest też drugi kontrakt, gdzie jesteœcie w konsorcjum budujšcym okręt. To będš dwa niszczyciele min Kormoran.

Liderem tego konsorcjum jest stocznia Remontowa Shipbuilding. Nasz zakład wchodzšcy w skład PGZ, Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, jest istotnym konsorcjantem. Również jest to dobry kontrakt dla naszego zakładu.

Co te kontrakty oznaczajš dla stoczni wchodzšcych w skład PGZ?

Jest to bardzo dobra informacja dla stoczni, które sš przez nas zarzšdzane. W znacznym zakresie, jeżeli chodzi o budowę okrętu Ratownik, będzie on realizowany w starej Stoczni Marynarki Wojennej, teraz pod nazwš PGZ Stocznia Wojenna. W tym zakładzie została ogłoszona upadłoœć, przejęliœmy go, na poczštku przyszłego roku przejmiemy możliwoœć zarzšdzania tym zakładem. Znaczna częœć prac będzie realizowana w tej stoczni. Będziemy mogli wreszcie wykorzystać potencjał ludzki, intelektualny, zdolnoœci i cały park maszynowy, który jest zlokalizowany w tej stoczni.

Oprócz tego w realizacji kontraktu będzie uczestniczyła Stocznia Remontowa Nauta i wspomniany wczeœniej Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej.

Polskie stocznie wojenne stanš na nogi?

Zamówienia, które sš realizowane przez nas, a zlecone przez wojsko, to jeden z elementów naszej strategii. Przyjęliœmy w tym roku założenie do strategii stoczniowej w którym przyjęliœmy 15-letniš perspektywę czasowš. Jednym z elementów tego, żeby postawić stocznie na nogi, wzmocnić ich pozycję konkurencyjnš na międzynarodowym rynku, sš programy rzšdowe. Dzięki podpisaniu kontraktu z MON mamy pienišdze, które pozwolš nam sprawniej i efektywniej funkcjonować. Te pienišdze pozwolš realizować plan naprawczy dla polskich stoczni.

Jaki będzie wynika całej PGZ na koniec roku?

Wynik finansowy za rok 2017 będzie bardzo dobry. Przychody będš znaczšco wyższe niż w latach ubiegłych. Zwiększyliœmy również zdolnoœci eksportowe. Ubiegły rok kończyliœmy z wynikiem na poziomie ok. 500 mln zł, ten na poziomie prawie 800 mln. zł. Mamy znaczny wzrost w zakresie eksportu. Również zwiększamy naszš sprzedaż na rynek cywilny, co powoduje, że realizujemy strategiczny plan zwišzany z dywersyfikacjš przychodów.

Który zakład jest lokomotywš PGZ?

W tym roku bardzo dobre wyniki finansowe osišgnęła Huta Stalowa Wola z uwagi na to, że zostały tam zlokalizowane główne kontrakty. Mówię o armatohaubicy Krab i moŸdzierzach Rak.

Doskonale również funkcjonujš Zakłady Nitro-Chem w Bydgoszczy, które produkujš materiały wybuchowe. Także szereg innych zakładów jak ZM Tarnów, dobre wyniki ma Autosan, który też był odkupiony kiedy został postawiony w stan upadłoœci.

Wyniki poszczególnych spółek w większoœci przypadków sš dużo lepsze niż w latach ubiegłych. Oczywiœcie sš też takie podmioty nad którymi musimy popracować i zoptymalizować ich funkcjonowanie.

A lokomotywy eksportu?

Bardzo dobre wyniki eksportowe ma Nitro-Chem. Głównym rynkiem eksportowym dla niego sš Stany Zjednoczone. Dostawa tam jakiegokolwiek sprzętu wskazuje na to, że produkt przez nas produkowany jest bardzo dobry, bo jest to bardzo wymagajšcy klient.

Bardzo dobre wyniki majš też Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, które pracujš na 3 zmiany, żeby zrealizować dostawy. Autosan już rozpoczyna swoje pierwsze zamówienia eksportowe.

W tym roku opracowano Kodeks Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak idzie jego wdrażanie?

Kodeks Grupy Kapitałowej jest to instrument, który ma nam umożliwić realizację dalszych etapów procesów konsolidacji PGZ, żeby była ona sprawniejszym, efektywniejszym podmiotem.

Wdrażanie jest na ukończeniu. Do końca roku majš zostać odbyte wszystkie walne zgromadzenia poszczególnych spółek i kodeksy majš zostać wpisane do statutów. Przed nami najtrudniejsze zadanie, czyli realizowanie tego kodeksu, co jest dużym wyzwaniem organizacyjnym.

Jakie jeszcze wyzwania stojš przed PGZ?

W 2018 r. mamy dużo wyzwań. Jeżeli chodzi o najważniejsze programy zbrojeniowe, to wierzę, że w niedługim czasie dowiemy się kto będzie realizował projekt budowy okrętów podwodnych Orka. Prowadziliœmy negocjacje z 3 potencjalnymi wykonawcami. Mamy podpisane umowy przedoffsetowe, co oznacza, że w momencie, kiedy jeden z partnerów zostanie wyłoniony, już będziemy wiedzieli w jakim zakresie będziemy uczestniczyli w realizacji tych projektów. Na bazie tego, co zostało przez nas wynegocjowane możemy budować biznesplany, które sš w miarę realnymi biznesami.

Ponadto jest kwestia zwišzana z dalszym wdrażaniem Kodeksu Grupy Kapitałowej. Będziemy wdrażać projekt zdobywania i utrzymywania kompetencji w grupie. Ważnym problemem zwišzanym z polskim przemysłem jest koniecznoœć utrzymywania zdolnoœci jeżeli chodzi o potencjał intelektualny. Mamy bardzo dużš, dobrš i wykształconš kadrę inżynierskš, która zbliża się do końca swojej kariery zawodowej. Widać lukę pokoleniowš i młodych ludzi, którzy od jakiegoœ czasu zobaczyli znów w polskim państwowym przemyœle zbrojeniowym możliwoœć realizacji swoich zawodowych ambicji. Naszym zadaniem jest wypełnienie tej luki i zdobycie pracowników, którzy sš na rynku. Chcemy też zachęcić innych młodych ludzi do pracy polskim państwowym przemyœle zbrojeniowym, żeby tutaj mogli realizować swoje cele. To duże wyzwanie, bo jest to bardzo konkurencyjny rynek. Żeby zdobyć najlepszych musimy zaangażować odpowiednie œrodki finansowe dla tych ludzi. Musimy w umiejętny sposób odejœć od kwestii zwišzanych z porozumieniami ze zwišzkami zawodowymi, ponieważ one w doœć rygorystyczny sposób regulujš poziom wynagrodzeń. Jest to duże wyzwanie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL