Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Rozpędza się wyścig zbrojeń i koniunktura w lotnictwie

123rf.com
Globalne przychody sektora obronnego zwiększš się w tym roku o 3,6 proc., a wydatki na zbrojenia będš rosnšć w tempie œrednio 3 proc. w latach 2017-2022 - szacuje firma doradcza Deloitte w najnowszym raporcie.

Analitycy Deloitte zapowiadajš także solidny wzrost przychodów z produkcji samolotów dla sektora cywilnego. Branża lotnictwa cywilnego w tym roku powinna odnotować - w stosunku do roku minionego - wzrost przychodów aż o 4,8 proc.

- W 2018 roku przychody przemysłu lotniczo-obronnego liczone łšcznie powinny wzrosnšć o około 4,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego - Na ten wynik składa się zarówno dobra kondycja sektora obronnego, jak i producentów samolotów pasażerskich –twierdzš a autorzy raportu przygotowanego przez firmę doradczš Deloitte.

Polska w gronie zbrojeniowych liderów

Globalne wydatki na obronnoœć wyniosły w 2016 roku 1,68 bln dolarów, w 2017 roku było to 1,73 bln dolarów.

Budżet obronny USA na poziomie 606,2 mld dolarów odpowiadał w 2016 roku za 36 proc. œwiatowych nakładów zbrojeniowych.

Analitycy Deloitte podkreœlajš, że wskutek napięć w polityce œwiatowej nakłady na inwestycje obronne zwiększały poza Ameryka także rzšdy Indii, Rosji i Chin (odpowiednio o 8,5 procent, 5,9 procent i 5,4 procent w porównaniu z rokiem 2015). Polska z wydatkami na poziomie 9,8 mld dolarów w 2016 roku znalazła się na 25 miejscu wœród krajów, które na wzmocnienie swej siły obronnej wydajš najwięcej.

– W obliczu przyszłoœci zdominowanej przez zagrożenia i globalne napięcia, mocarstwa rewidujš swoje podejœcie do obronnoœci. Wydatki rosnš i do 2022 przekroczš zapewne 2 biliony dolarów – komentuje Piotr Œwiętochowski, Partner w Dziale Audit & Assurance, Ekspert ds. przemysłu obronnego, Deloitte.

W latach 2017-2022 œrednia roczna stopa wzrostu globalnych wydatków na zbrojenia wyniesie około 3 proc. –Szacowany zysk z działalnoœci operacyjnej firm z branży obronnej wyniesie w tym roku 10,2 proc. – twierdzi Œwiętochowski

Dominacja USA

Na całym œwiecie wzrasta popyt na sprzęt wojskowy i nowoczesnš broń a w obliczu rosnšcego zagrożenia cyberprzestępczoœciš państwa wzmacniajš mechanizmy obronne w sektorze IT.

Wyższe wydatki na zbrojenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Indiach, Korei Południowej, Japonii i innych krajach prawdopodobnie będš powodować podobne tendencje w krajach NATO, ponieważ liderzy atlantyckiej koalicji nadal starajš się zapobiegać potencjalnym zagrożeniom i utrzymać przewagę konkurencyjnš w sektorze zbrojeniowym . W 2022 wydatki krajów europejskich na obronnoœć wyniosš prawdopodobnie około 372 mld dolarów, co będzie stanowiło 18,4 proc. nakładów globalnych. Liderem pod tym względem pozostanš USA.

Boom w skrzydlatej branży

W zwišzku z obserwowanym ożywieniem w œwiatowej gospodarce i zwiększonym popytem na lotnicze przewozy pasażerskie, rynek lotnictwa cywilnego wzroœnie w tym roku o 4,8 procent, głównie dzięki zwiększeniu produkcji, która musi nadšżać za rosnšcymi potrzebami największych przewoŸników. Zysk z działalnoœci operacyjnej w przemyœle lotniczym na ten rok przewidywany jest na poziomie 18,5 proc.

W 2017 roku rynek lotów pasażerskich napędzał przede wszystkim region Azji i Pacyfiku. Prawdopodobnie w najbliższym czasie się to nie zmieni. Z wyliczeń Deloitte wynika, że globalny popyt na podróże lotnicze w cišgu ostatnich dziesięciu lat wzrósł o 5,1 proc. W 2008 roku linie lotnicze obsłużyły 2,5 mld pasażerów, w ubiegłym roku było to 4 mld. Pomiędzy 1981 a 2017 rokiem liczba podróżujšcych samolotami wzrosła pięciokrotnie. Wpływ na to zjawisko miały, m.in. taniejšce bilety lotnicze. Œrednia cena biletu lotniczego w 2017 roku wynosiła 355 dolarów, o 64 proc. mniej niż w 1996 roku.

Coraz więcej samolotów i fuzji

Autorzy raportu Deloitte prognozujš, że globalny popyt na nowe samoloty zdecydowanie wzroœnie, roczna produkcja zwiększy się przez następnš dekadę o 25 proc., a w cišgu najbliższych 20 lat powstanie 36 780 nowych pasażerskich maszyn.

- Nie zmienia to faktu, że najważniejsze problemy pozostajš nierozwišzane. Portfel zamówień na produkcję samolotów w całym sektorze wyniósł na koniec 2017 ponad 14 tys. jednostek, co przekłada się na 9,5 roku intensywnej produkcji. Spółki muszš skupić się na wzmacnianiu łańcucha dostaw, wprowadzeniu skutecznego i bardziej efektywnego zarzšdzania oraz wdrażaniu nowych, zaawansowanych technologii, które pozwolš poprawić wydajnoœć – dodaje Piotr Œwiętochowski.

W 2018 roku zostanie wyprodukowanych o 100 samolotów więcej niż rok wczeœniej, co oznacza wzrost do 1 585 jednostek. Zwiększenie produkcji jest planowane zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. A w przypadku jednego z najpopularniejszych samolotów pasażerskich Boeinga 737 będzie to zwiększenie z 47 do 52 maszyn miesięcznie w 2018 i do 57 w 2019 roku.

Jak wskazujš eksperci Deloitte wartoœć transakcji fuzji i przejęć w globalnej branży lotniczej i obronnej osišgnęła 51,5 miliarda dolarów w 2017 roku, mimo że liczba transakcji nieznacznie spadła w stosunku do 2016 roku. Presja cenowa ze strony producentów sprzętu lotniczego i rozwój wysokomarżowych usług posprzedażowych skłania dostawców do konsolidacji w celu uzyskania korzyœci skali i poprawy efektywnoœci kosztowej.

Jak wynika z raportu Deloitte wcišż największymi firmami na œwiecie w sektorze lotniczym pozostaje Boeing, Airbus Group oraz Lockheed Martin. Przychody największych 20 przedsiębiorstw w branży wyniosły w 2017 roku 502,3 mld dolarów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL