Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2016 r.

Marek Michalak
Fotorzepa/Jerzy Dudek
Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, bezdomnoœć, dyskryminacja dzieci niepełnosprawnych i zażywanie dopalaczy - to niektóre z problemów dzieci, o których mówił rzecznik praw dziecka Marek Michalak, przedstawiajšc w czwartek w Senacie sprawozdanie ze swojej działalnoœci.

Rzecznik przedstawił Senatowi informację o swojej działalnoœci i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w 2016 roku.

W zeszłym roku do rzecznika wpłynęło łšcznie 46 tys. 213 spraw - to ponad 4,5 razy więcej niż w 2008 r., gdy Michalak objšł urzšd.

Rzecznik skierował do ministerstw, organów państwa i instytucji 154 wystšpienia generalne o podjęcie działań na rzecz dzieci. Na prawach przysługujšcych prokuratorowi brał udział w 295 postępowaniach przed sšdami.

Łšcznie w 2016 r. RPD przeprowadził 217 kontroli, m.in. w placówkach pieczy zastępczej, szkołach, szpitalach i miejscach wypoczynku dzieci.

Po informacji ministerstwa sprawiedliwoœci o 61 przypadkach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej jedynie z powodu biedy rodziny, rzecznik skontrolował akty sšdowe tych spraw. Michalak wskazywał, że analiza wskazanych przez MS akt sšdowych w żadnej ze spraw nie potwierdziła, aby ubóstwo rodziców było wyłšcznym powodem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

W przedstawionej informacji RPD zwracał uwagę na stosowanie w oœrodkach wychowawczych kar, które naruszajš godnoœć dziecka i jego prawa. Wœród takich kar wymienił m.in. wielogodzinny zakaz opuszczania pokoju, zmuszanie do ucišżliwych prac porzšdkowych oraz ograniczanie rozmów telefonicznych do 10 minut dziennie.

Michalak powiedział, że o szczepieniach powinni się wypowiadać specjaliœci w tej dziedzinie. Podkreœlił, że nigdy nie namawiał do ograniczania władzy rodzicielskiej osób, które nie szczepiš dzieci.

"Jest też problem z dostępnoœciš do opieki psychiatrycznej. Psychiatria jest w zapaœci" - powiedział Michalak.

RPD zwrócił uwagę, że wcišż występujš problemy m.in. z dostępnoœciš do lekarzy specjalistów i nowoczesnego leczenia, opiekš medycznš podczas porodu, szczepień ochronnych, korzystaniem przez dzieci z solariów, zażywaniem substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, brakiem biegłych na etapie postępowań sšdowych od orzeczeń wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawnoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL