Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo w firmie

Jak otrzymać pienišdze na zakup usługi doradczej i rozwój przedsiębiorstwa

Fotolia.com
Firma, która skorzysta z dotacji na zakup usługi proinnowacyjnej, dostanie też pienišdze na inwestycję w sprzęt, linie produkcyjne oraz zakup patentów lub licencji. Nabór wniosków o przyznanie œrodków na realizację takich projektów startuje jutro i będzie prowadzony do końca lutego 2018 r.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystajš z działania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" programu „Inteligentny rozwój" majš szansę zdobyć œrodki na zakup specjalistycznej usługi doradczej oraz nabycie lub leasing maszyn, urzšdzeń, linii produkcyjnych lub technologicznych, a także patentów, licencji i innej wiedzy technicznej. Ta częœć programu pozwala bowiem połšczyć wydatki na przygotowanie firmy do wprowadzenia istotnych zmian w sposobie jej działania oraz w zakresie jej oferty poprzez wykorzystanie wiedzy ekspertów oraz na rzeczywiste wprowadzenie wypracowanych innowacji. Całoœć projektu może więc składać się z dwóch częœci: wykorzystania specjalistycznych usług doradczych, pomagajšcych firmie przygotować się na wprowadzenie innowacji, a następnie ich realnego wdrożenia dzięki przeprowadzeniu inwestycji w œrodki trwałe i wartoœci niematerialne.

Specjalne podmioty

Jednak zanim firma przejdzie do częœci inwestycyjnej, która pozwoli jej wytwarzać nowe produkty lub robić to przy wykorzystaniu nowszych (lepszych, wydajniejszych) procesów i technologii, musi skorzystać z oferty instytucji otoczenia biznesu. I to takiej, która œwiadczy tzw. usługi proinnowacyjne oraz została akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju (ewentualnie została zgłoszona do akredytacji i ma szansę jš otrzymać). Chodzi bowiem o to, aby utrzymać pewien poziom takiej usługi, przy zachowaniu wymaganych przepisami cech i przede wszystkim o osišgnięcie celów postawionych przed działaniem 2.3.1.

Dlatego też mowa tutaj o proinnowacyjnych, a nie jakichkolwiek usługach doradczych œwiadczonych przez firmy zewnętrzne lub instytucje otoczenia biznesu, choćby te ostatnie były jak najbardziej przydatne dla firmy. Usługa proinnowacyjna musi bowiem odpowiadać okreœlonym kryteriom.

Cechy usługi

Zgodnie z regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać może zakup następujšcych rodzajów usług proinnowacyjnych, œwiadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, wspierajšcych wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:

- usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporzšdzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 oznaczajšcych doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartoœci niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których sš one osadzone,

- usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporzšdzenia KE nr 651/2014 oznaczajšcych udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakoœci w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Tak brzmiš stosowne przepisy. Jednak przedsiębiorców najprawdopodobniej bardziej interesuje to, co wolno sfinansować z otrzymanej dotacji, niż to o czym stanowiš poszczególne definicje. W zwišzku z tym warto wymienić katalog wydatków kwalifikowanych, do których zalicza się koszty następujšcych usług:

- analizy alternatywnych œcieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,

- uszczegółowienia i oceny wybranej œcieżki rozwoju zwišzanej z wdrażaniem innowacji,

- przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji,

- identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych zwišzanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji,

- poszukiwania i nawišzania kontaktu z dostawcš technologii,

- pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,

- pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcš technologii,

- doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcš i odbiorcš technologii,

- analizy ryzyka wdrożenia innowacji,

- doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji,

- doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji,

- monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji,

- analizy wpływu wdrożenia technologii na œrodowisko naturalne,

- doradztwa w zarzšdzaniu własnoœciš intelektualnš, w tym w zakresie ochrony praw własnoœci intelektualnej, badania stanu techniki i czystoœci patentowej,

- opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będšcej przedmiotem wdrożenia innowacji,

- doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich zwišzanych z wdrażaniem innowacji,

- pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej.

Natomiast do kosztów kwalifikowanych w zakresie usług wsparcia innowacji, które powinny prowadzić do opracowania efektywniejszych produktów, procesów lub usług, zalicza się koszty:

- udostępniania przestrzeni biurowej,

- udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku,

- udostępniania laboratoriów,

- znakowania, testowania i certyfikacji jakoœci.

Koszty inwestycji

Jeżeli usługa zostanie wykonana, potencjał do wprowadzania innowacji zostanie potwierdzony, a firma mentalnie i organizacyjnie przygotowana do wdrożenia nowych pomysłów, przychodzi czas na realizację inwestycji. Na tym etapie dofinansowaniu podlegać mogš koszty realizacji następujšcych form inwestycji poczštkowej zwišzanej z wdrożeniem innowacji technologicznej:

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartoœci niematerialne i prawne zwišzane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacjš produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej,

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartoœci niematerialne i prawne zwišzane ze zwiększeniem zdolnoœci produkcyjnej istniejšcego zakładu lub z zasadniczš zmianš dotyczšcš procesu produkcyjnego istniejšcej firmy – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej,

Do kosztów kwalifikowanych w zakresie inwestycji poczštkowej objętej regionalnš pomocš inwestycyjnš zalicza się koszty:

- nabycia albo wytworzenia œrodków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomoœci,

- nabycia wartoœci niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własnoœci intelektualnej, jeżeli spełniajš łšcznie okreœlone warunki (m.in. będš: wykorzystywane wyłšcznie w przedsiębiorstwie otrzymujšcym pomoc, podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowoœci, nabyte od osób trzecich niepowišzanych z przedsiębiorcš na warunkach rynkowych),

- rat spłaty kapitału œrodków trwałych, innych niż grunty oraz nieruchomoœci, poniesionych przez korzystajšcego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokoœci kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału œrodków trwałych, innych niż grunty i nieruchomoœci, należnš finansujšcemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujšcy jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własnoœci tych œrodków na korzystajšcego, z wyłšczeniem leasingu zwrotnego.

Należy podkreœlić, że koszt działań typowo inwestycyjnych (zakup maszyn, urzšdzeń, technologii itp.) musi być mniejszy niż dwukrotnoœci kosztów poniesionych na zakup usługi proinnowacyjnej. Jeżeli więc faktura wystawiona przez akredytowanš instytucję otoczenia biznesu wyniesie np. 300 tys. zł, to na koszty kwalifikowane inwestycji będzie mogło składać się do 599 tys. zł. Jeżeli usługa będzie kosztować 400 tys. zł, to wydatki inwestycyjne mogš dojœć do 799 tys. zł itd. Istnieje jednak górna granica wydatków.

Przedsiębiorcy zainteresowani opisanym działaniem szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wzory dokumentów, wytyczne oraz kryteria wyboru projektów mogš znaleŸć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci (www.parp.gov.pl).

Nabór wniosków będzie prowadzony od 10 sierpnia do 28 lutego przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że jest on podzielony na etapy (obejmujšce nabór, a następnie ocenę wniosków):

- I etap – od 10 sierpnia do 30 wrzeœnia,

- II etap – od 1 paŸdziernika do 30 listopada,

- III etap – od 1 grudnia do 31 stycznia 2018 r.,

- IV etap – od 1 lutego do 28 lutego 2018 r.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Poziom dofinansowania

Firma, która będzie szykować wniosek o dofinansowanie musi uwzględnić wymogi dotyczšce minimalnej i maksymalnej wartoœci wydatków. Wykroczenie poza granice dopuszczalnych kosztów kwalifikowanych będzie bowiem skutkowało negatywnš ocenš aplikacji. A kryteria dla zgłaszanych projektów sš następujšce:

- minimalna wartoœć kosztów kwalifikowanych projektu ogółem, a także minimalna wartoœć kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 tys. zł,

- maksymalna wartoœć kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 tys. zł,

- maksymalna wartoœć kosztów kwalifikowanych inwestycji poczštkowej jest niższa niż dwukrotnoœć wartoœci kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji,

- maksymalna intensywnoœć dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70 proc. kosztów (kwalifikowanych) dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50 proc. kosztów dla pozostałych przedsiębiorców.

- maksymalna intensywnoœć dofinansowania w zakresie inwestycji poczštkowej objętej regionalnš pomocš inwestycyjnš okreœlona została w § 3 i § 5 rozporzšdzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (DzU z 2014r., poz. 878).

Wybór instytucji i efekt zachęty

Usługa proinnowacyjna może być œwiadczona przez maksymalnie trzy instytucje otoczenia biznesu wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładana do realizacji w projekcie usługa musi być œwiadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. Akredytacja IOB powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi nastšpić nie póŸniej niż w dniu złożenia tego wniosku. IOB wskazana przez wnioskodawcę musi zostać akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie usług wskazanych przez przedsiębiorcę przed podpisaniem (zawarciem) umowy o dofinansowanie projektu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zawarcie z instytucjš lub instytucjami otoczenia biznesu umów warunkowych zwišzanych z realizacjš zadań przewidzianych w projekcie z warunkiem zawieszajšcym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowišzanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcš umowy bezwarunkowej będšcej prawnie wišżšcym zobowišzaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy lub zakładajšcej realizację zamówienia przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostanš za niekwalifikowane.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL