Prawo w firmie

Jak otrzymać pieniądze na zakup usługi doradczej i rozwój przedsiębiorstwa

Fotolia.com
Firma, która skorzysta z dotacji na zakup usługi proinnowacyjnej, dostanie też pieniądze na inwestycję w sprzęt, linie produkcyjne oraz zakup patentów lub licencji. Nabór wniosków o przyznanie środków na realizację takich projektów startuje jutro i będzie prowadzony do końca lutego 2018 r.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z działania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" programu „Inteligentny rozwój" mają szansę zdobyć środki na zakup specjalistycznej usługi doradczej oraz nabycie lub leasing maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych lub technologicznych, a także patentów, licencji i innej wiedzy technicznej. Ta część programu pozwala bowiem połączyć wydatki na przygotowanie firmy do wprowadzenia istotnych zmian w sposobie jej działania oraz w zakresie jej oferty poprzez wykorzystanie wiedzy ekspertów oraz na rzeczywiste wprowadzenie wypracowanych innowacji. Całość projektu może więc składać się z dwóch części: wykorzystania specjalistycznych usług doradczych, pomagających firmie przygotować się na wprowadzenie innowacji, a następnie ich realnego wdrożenia dzięki przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne.

Specjalne podmioty

Jednak zanim firma przejdzie do części inwestycyjnej, która pozwoli jej wytwarzać nowe produkty lub robić to przy wykorzystaniu nowszych (lepszych, wydajniejszych) procesów i technologii, musi skorzystać z oferty instytucji otoczenia biznesu. I to takiej, która świadczy tzw. usługi proinnowacyjne oraz została akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju (ewentualnie została zgłoszona do akredytacji i ma szansę ją otrzymać). Chodzi bowiem o to, aby utrzymać pewien poziom takiej usługi, przy zachowaniu wymaganych przepisami cech i przede wszystkim o osiągnięcie celów postawionych przed działaniem 2.3.1.

Dlatego też mowa tutaj o proinnowacyjnych, a nie jakichkolwiek usługach doradczych świadczonych przez firmy zewnętrzne lub instytucje otoczenia biznesu, choćby te ostatnie były jak najbardziej przydatne dla firmy. Usługa proinnowacyjna musi bowiem odpowiadać określonym kryteriom.

Cechy usługi

Zgodnie z regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać może zakup następujących rodzajów usług proinnowacyjnych, świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:

- usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

- usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Tak brzmią stosowne przepisy. Jednak przedsiębiorców najprawdopodobniej bardziej interesuje to, co wolno sfinansować z otrzymanej dotacji, niż to o czym stanowią poszczególne definicje. W związku z tym warto wymienić katalog wydatków kwalifikowanych, do których zalicza się koszty następujących usług:

- analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,

- uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji,

- przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji,

- identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji,

- poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii,

- pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,

- pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii,

- doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii,

- analizy ryzyka wdrożenia innowacji,

- doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji,

- doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji,

- monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji,

- analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne,

- doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej,

- opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji,

- doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji,

- pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej.

Natomiast do kosztów kwalifikowanych w zakresie usług wsparcia innowacji, które powinny prowadzić do opracowania efektywniejszych produktów, procesów lub usług, zalicza się koszty:

- udostępniania przestrzeni biurowej,

- udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku,

- udostępniania laboratoriów,

- znakowania, testowania i certyfikacji jakości.

Koszty inwestycji

Jeżeli usługa zostanie wykonana, potencjał do wprowadzania innowacji zostanie potwierdzony, a firma mentalnie i organizacyjnie przygotowana do wdrożenia nowych pomysłów, przychodzi czas na realizację inwestycji. Na tym etapie dofinansowaniu podlegać mogą koszty realizacji następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej:

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej,

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej firmy – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej,

Do kosztów kwalifikowanych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

- nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości,

- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie określone warunki (m.in. będą: wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc, podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych),

- rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż grunty oraz nieruchomości, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż grunty i nieruchomości, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Należy podkreślić, że koszt działań typowo inwestycyjnych (zakup maszyn, urządzeń, technologii itp.) musi być mniejszy niż dwukrotności kosztów poniesionych na zakup usługi proinnowacyjnej. Jeżeli więc faktura wystawiona przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu wyniesie np. 300 tys. zł, to na koszty kwalifikowane inwestycji będzie mogło składać się do 599 tys. zł. Jeżeli usługa będzie kosztować 400 tys. zł, to wydatki inwestycyjne mogą dojść do 799 tys. zł itd. Istnieje jednak górna granica wydatków.

Przedsiębiorcy zainteresowani opisanym działaniem szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wzory dokumentów, wytyczne oraz kryteria wyboru projektów mogą znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).

Nabór wniosków będzie prowadzony od 10 sierpnia do 28 lutego przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że jest on podzielony na etapy (obejmujące nabór, a następnie ocenę wniosków):

- I etap – od 10 sierpnia do 30 września,

- II etap – od 1 października do 30 listopada,

- III etap – od 1 grudnia do 31 stycznia 2018 r.,

- IV etap – od 1 lutego do 28 lutego 2018 r.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Poziom dofinansowania

Firma, która będzie szykować wniosek o dofinansowanie musi uwzględnić wymogi dotyczące minimalnej i maksymalnej wartości wydatków. Wykroczenie poza granice dopuszczalnych kosztów kwalifikowanych będzie bowiem skutkowało negatywną oceną aplikacji. A kryteria dla zgłaszanych projektów są następujące:

- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem, a także minimalna wartość kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 tys. zł,

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 tys. zł,

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji początkowej jest niższa niż dwukrotność wartości kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji,

- maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70 proc. kosztów (kwalifikowanych) dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50 proc. kosztów dla pozostałych przedsiębiorców.

- maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną określona została w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (DzU z 2014r., poz. 878).

Wybór instytucji i efekt zachęty

Usługa proinnowacyjna może być świadczona przez maksymalnie trzy instytucje otoczenia biznesu wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładana do realizacji w projekcie usługa musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. Akredytacja IOB powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż w dniu złożenia tego wniosku. IOB wskazana przez wnioskodawcę musi zostać akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie usług wskazanych przez przedsiębiorcę przed podpisaniem (zawarciem) umowy o dofinansowanie projektu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zawarcie z instytucją lub instytucjami otoczenia biznesu umów warunkowych związanych z realizacją zadań przewidzianych w projekcie z warunkiem zawieszającym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy lub zakładającej realizację zamówienia przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowane.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL