Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo w firmie

Podatek od handlu detalicznego zostanie zawieszony do 2019 r.

123RF
Podatek od handlu detalicznego zostanie zawieszony do 2019 r. - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o tym podatku zamieszczony na stronie Rzšdowego Centrum Legislacji. Oznacza to, że w przyszłym roku do budżetu państwa nie wpłynie spodziewane 1 mld 590,6 mln zł.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej resort finansów tłumaczy, że istnieje koniecznoœć dalszego zawieszenia stosowania jej przepisów. "Proponuje się zatem, aby przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osišgniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r." - napisano.

"Projektowane rozwišzanie legislacyjne oznaczać będzie brak wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej za 2018 r. w wysokoœci 1 mld 590,6 mln zł" - dodano.

MF wyjaœniło, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej weszły w życie 1 wrzeœnia 2016 r. i zgodnie z pierwotnym jej brzemieniem miały zastosowanie do przychodów osišgniętych od tego dnia. 19 wrzeœnia 2016 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaœniajšce w sprawie tego podatku, obawiajšc się, że progresywne stawki oparte na wielkoœci przychodów przyznajš przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywnš przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednoczeœnie KE wydała nakaz zobowišzujšcy Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy.

W efekcie resort finansów najpierw zaniechał poboru tego podatku do 31 grudnia 2016 r., następnie zaœ ustawš zawieszono stosowanie na 2017 r. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Ponadto decyzja Komisji została zaskarżona prze Polskę do Trybunału Sprawiedliwoœci UE.

"W skardze podniesiono m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy państwa (...). Istnieje ryzyko, że skarga nie zostanie rozpoznana do końca terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wobec powyższego istnieje koniecznoœć dalszego zawieszenia stosowania jej przepisów" - wyjaœniono.

Pod koniec czerwca br. Komisja Europejska uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa.

"Szczegółowe dochodzenie Komisji wykazało, że progresywny charakter stawek podatkowych w nieuzasadniony sposób działałby na korzyœć niektórych przedsiębiorstw kosztem innych – w zależnoœci od ich obrotów i wielkoœci. W takim systemie opartym na progresywnych stawkach podatkowych mniejsze przedsiębiorstwa albo w ogóle nie płaciłyby podatku od sprzedaży detalicznej (jeżeli ich obroty nie przekraczajš 17 mln zł), albo płaciłyby niższš œredniš stawkę niż ich więksi konkurenci. Dawałoby to przedsiębiorstwom o niższych obrotach nieuczciwš przewagę ekonomicznš" - podała KE.

KE poinformowała też, że nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o swoim systemie podatkowym ani o celach poszczególnych podatków i opłat. "Jednakże system ten musi być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, i nie może faworyzować w sposób nieuzasadniony wybranych przedsiębiorstw" - zaznaczyła.

Majšca obowišzywać od wrzeœnia 2016 roku ustawa zakładała, że przedmiotem opodatkowania miał być przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzšcych działalnoœci gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej miał nie obejmować należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania miała nie być uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Ustawa nie przewidywała opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

Nowy podatek mieli płacić sprzedawcy detaliczni dokonujšcy zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich częœci). Ustawa nie zawierała szczególnych rozwišzań dotyczšcych sprzedawców działajšcych w ramach sieci handlowych. Wprowadzono dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku miała wynosić 204 mln zł. Według założeń rzšdu w 2017 roku podatek ten miał przynieœć budżetowi 1,6 miliarda złotych wpływów.

Jednak już w połowie wrzeœnia 2016 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE przez Polskę w zwišzku z wprowadzeniem podatku handlowego i nakazała zawieszenia stosowania go, co nastšpiło.

Daninę od hipermarketów PiS zapowiadało w kampanii wyborczej. Miała dotyczyć przede wszystkim zagranicznych sieci handlowych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL