Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Ruszyła kampania społeczna dot. reagowania na przemoc wobec dzieci

123RF
W zwišzku z wchodzšcš od lipca nowelizacjš kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawnš ochronę dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rusza z kampaniš informacyjnš „Reaguj – to Twój prawny obowišzek!". Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na zmiany w polskim prawie.

13 lipca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawnš ochronę dzieci – ofiar przestępstw. Nowelizacja nakłada na każdego obywatela prawny obowišzek zgłaszania do organów œcigania przypadków m.in. wykorzystania seksualnego małoletnich. Do tej pory był to tylko tzw. obowišzek społeczny. Nowe przepisy wprowadzajš także zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię informacyjnš "Reaguj – to Twój prawny obowišzek!", której celem jest skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujšcych z dziećmi, na ważne zmiany zachodzšce w polskim prawie.

"To jest bardzo ważna kampania, ponieważ ludzie nie wiedzš o zmianach. Nie wiedzš również ci, którzy pracujš z dziećmi i mogš identyfikować symptomy lub wiedzieć, że doszło do tych przestępstw, czyli opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy. Do nich głównie kierujemy tę kampanię" - powiedziała w rozmowie z PAP prezes Fundacji Monika Sajkowska.

Jak podkreœliła, "mało jest takich symptomów, które jednoznacznie œwiadczš o tym, że do wykorzystywania seksualnego dziecka doszło". "Jedynie w przypadku cišży u dziewczyny poniżej 15 lat, czy chorób przenoszonych drogš płciowš można mieć pewnoœć, że kontakt seksualny miał miejsce" - dodała.

"Te podejrzenia mogš też wynikać z tego, że samo dziecko ujawni, że było wykorzystywane lub poinformujš o tym jego bliscy, koleżanka lub kolega. Sš też niespecyficzne symptomy - gdy dziecko zaczyna zachowywać się inaczej niż dotšd, izoluje się lub jest agresywne, samookalecza się, przejawia zaburzenia snu lub odżywiania, zachowania seksualne nieuzasadnione rozwojowo, to trzeba się zainteresować, jakie sš tego przyczyny. Oczywiœcie nie zawiadamiamy wtedy prokuratury - takie objawy mogš wynikać z różnych problemów, ale mogš to być także skutki doœwiadczonej traumy" - powiedziała Sajkowska.

Dodała, że w przypadku podejrzenia, że dziecku dzieje się krzywda można powiadomić policję, prokuraturę lub sšd rodzinny. "Możemy zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa, ale możemy również zawiadomić sšd rodzinny proszšc o wglšd w sytuację dziecka. To nie znaczy, że oskarżamy jednoznacznie potencjalnego sprawcę o to, że doszło do skrzywdzenia, wykorzystywania dziecka. Mamy sygnały, które nas niepokojš i prosimy powołane do tego organy, czyli wymiar sprawiedliwoœci, żeby sprawdziły, czy te podejrzenia sš zasadne" - podkreœliła Sajkowska.

Szczegółowe informacje o kampanii można znaleŸć na stronie internetowej fundacji: fdds.pl/reaguj. Znajdujš się na niej informacje o symptomach krzywdzenia, czy sposobach reagowania w sytuacji podejrzenia przestępstwa wobec dzieci. Innym elementem kampanii sš plakaty i ulotki informujšce o zmianach w polskim prawie. Zostanš one rozmieszczone na terenie warszawskich placówek takich jak szkoły czy przychodnie.

Profesjonaliœci i rodzice, którzy potrzebujš wsparcia i informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, mogš zadzwonić do fundacji pod bezpłatny numer: 800 100 100 czynny od poniedziałku do pištku w godz. 12-15.

Kampania organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę odbywa się w ramach zadania publicznego Warszawa chroni dzieci przed przemocš i jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu ze œrodków m.st. Warszawy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL