Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Ekspert: immunitet Tuska ograniczony do funkcji szefa Rady Europejskiej

Donald Tusk rozmawia z dziennikarzami po wyjœciu z wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej, , gdzie zeznawał jako œwiadek w œledztwie dotyczšcym współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskš Federalnš Służbš Bezpieczeństwa.
PAP/Paweł Supernak
Immunitet szefa RE Donalda Tuska chroni go tylko w zwišzku z pełnionš obecnie funkcjš i nie ma zastosowania do okresu, gdy był premierem, jednak w prawie UE jest zasada, która umożliwia mu niestawianie się w prokuraturze - tłumaczy dr hab. Marek Zieliński.

Szef Rady Europejskiej, podobnie jak inni urzędnicy unijni, chroniony jest immunitetem. Mówił o tym sam Tusk, który po przesłuchaniu w œrodę w prokuraturze w Warszawie zapowiedział, że skorzysta z niego, jeœli dojdzie do wniosku, że sprawy sš wykorzystywane przeciwko niemu, by utrudnić lub uniemożliwić mu sprawowanie funkcji.

"Immunitety i przywileje funkcjonariuszy międzynarodowych majš charakter funkcjonalny, to znaczy, że chroniš one kogoœ w zwišzku z wykonywaniem przez niego funkcji. One nie chroniš osoby jako takiej, nie chroniš Donalda Tuska, tylko chroniš przewodniczšcego Rady Europejskiej. Ma mu to umożliwić nieskrępowane wykonywanie przez niego funkcji" - powiedział PAP dr hab. Marek Zieliński z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Œlšskiego.

Jego zdaniem nie ma jednak wštpliwoœci co do tego, że Tusk musi się stawiać na żšdanie prokuratury w państwie członkowskim. "W mojej opinii przewodniczšcy Rady Europejskiej ma obowišzek stawiania się na wezwanie prokuratury czy sšdu jako œwiadek w odniesieniu do tych działań, które wišżš się z jego działalnoœciš poza wykonywaniem funkcji w Radzie Europejskiej" - podkreœlił ekspert.

Zaznaczył, że immunitety i przywileje nie majš nieograniczonego charakteru - ich zakres jest opisany w protokole numer 7 do traktatu o funkcjonowaniu UE. Mówi on o tym, że na terytorium każdego państwa członkowskiego urzędnicy i inni pracownicy Unii "korzystajš z immunitetu jurysdykcyjnego", jednak jest on ograniczony "do dokonanych przez nich czynnoœci służbowych". Obowišzuje on również po zakończeniu pełnienia przez nich funkcji.

"Czyli nie można pozwać przewodniczšcego Rady Europejskiej w zwišzku z tym, co powiedział czy zrobił jako szef Rady Europejskiej, natomiast ten immunitet jurysdykcyjny nie obejmuje pozostałych działań, w szczególnoœci jakichœ spraw z okresu, kiedy nie był on przewodniczšcym Rady Europejskiej" - zaznaczył ekspert.

Zwrócił przy tym uwagę na funkcjonujšcš w prawie unijnym zasadę nazywanš fumus persecutionis, która umożliwia Tuskowi odmówienie stawienia się w prokuraturze w pewnych okolicznoœciach. Zasada ta wywodzi się z prawa rzymskiego i odnosi się do działań podejmowanych wobec osoby chronionej przez immunitet, których celem jest przeszkodzenie w wykonywaniu mu zadań czy funkcji.

Zieliński przypomniał, że koncepcja fumus persecutionis pojawiła się po raz pierwszy w prawie unijnym w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego, którym co do zasady pierwotnie przysługiwał jedynie immunitet dotyczšcy postępowań karnych.

Wykorzystywali to nieprzychylni im ludzie, którzy z różnych powodów politycznych lub osobistych wytaczali im procesy cywilne, żšdajšc drastycznie wysokich odszkodowań. Celem było zaszkodzenie posłowi, zmuszenie, by stawiał się przed sšdem. W zwišzku z tym - jak tłumaczy ekspert - Parlament Europejski zaczšł obejmować ochronš immunitetowš posłów także w postępowaniach cywilnych, powołujšc się na fumus persecutionis.

Zdaniem Zielińskiego zasada fumus persecutionis może być również zastosowana do urzędników europejskich, a w szczególnoœci przewodniczšcego Rady Europejskiej. "W sytuacji, gdy osoba przewodniczšcego będzie w sposób notoryczny wzywana, żeby się stawiać przed sšdem lub przed prokuratorem, czy jakimiœ innymi organami, to ta doktryna fumus persecutionis może znaleŸć zastosowanie" - ocenił Zieliński.

Jak ocenił, mogłaby ona mieć zastosowanie, gdy celem postępowania nie jest wyjaœnienie jakiejœ konkretnej sprawy, tylko zaszkodzenie osobie z immunitetem. "Wtedy moim zdaniem tę osobę chroni immunitet, bo jego celem jest zapewnienie nieskrępowanego wykonywania funkcji" - zaznaczył naukowiec.

Dodał, że gdyby Tusk powołał się na tę zasadę i odmówił składania zeznań ze względu na immunitet, polska prokuratura nie mogłaby z tym za wiele zrobić. "Prawo unijne zgodnie z zasadš pierwszeństwa stoi nad prawem państw członkowskich, to jest jedna z fundamentalnych zasad. Organy krajowe nie majš w takiej sytuacji wiele do powiedzenia. Co mogš zrobić? Mogš czekać, aż funkcja przewodniczšcego wygaœnie, bo wówczas immunitet się kończy" - podkreœlił ekspert. Zastrzegł przy tym, że mówi to, nie znajšc opinii służb prawnych Rady UE w całej sprawie.

Tusk zeznawał w œrodę w gmachu warszawskiej prokuratury przez ponad 8 godzin jako œwiadek w œledztwie dotyczšcym współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskš Federalnš Służbš Bezpieczeństwa. Œledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez członków kierownictwa SKW wskutek podjęcia współpracy ze służbš obcego państwa bez wymaganej zgody prezesa Rady Ministrów i opinii szefa MON. W grudniu 2016 roku ujawniono, że w tym œledztwie postawiono zarzuty byłym szefom SKW Januszowi Noskowi i jego następcy Piotrowi Pytlowi; trzecim podejrzanym jest Krzysztof D., były dyrektor szefa gabinetu SKW.

Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro ocenił w czwartek w TVP, że Tusk nie może się zasłaniać immunitetem jako przewodniczšcy Rady Europejskiej. "To jest immunitet, który chroni osobę piastujšcš tę funkcję wyłšcznie w zakresie działań podejmowanych przez - w tym przypadku - Donalda Tuska w ramach jego urzędu, natomiast nie obejmuje zdarzeń, które miały miejsce wczeœniej" - powiedział. Dodał, że według niektórych ekspertów, aby skutecznie powołać się na ten immunitet, Donald Tusk musiałby zrezygnować z polskiego obywatelstwa.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL