Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Sšd: drukarz, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT popełnił wykroczenie

ŁódŸ - Manifa "Przeciw przemocy władzy"
PAP/ Grzegorz Michałowski
Sšd Rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał za winnego wykroczenia pracownika prywatnej drukarni, który z powodu przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. Odstšpił jednak od wymierzenia mu kary; pełnomocnik drukarza już zapowiada apelację.

Sšd uzasadniajšc wyrok podkreœlał, iż nie ma wštpliwoœci, że doszło do wykroczenia. Zdaniem sšdu Adam J., który zawodowo zajmował się wykonywaniem usług drukarskich, umyœlnie i bez uzasadnionej przyczyny odmówił wykonania usługi jednej z fundacji LGBT, a był zobowišzany jš wykonać. Firma, w której pracował J. miała przygotować dla fundacji plakat typu roll-up.

Według sšdu Adam J. dopuœcił się "czynu wyczerpujšcego dyspozycje art. 138 Kodeksu Wykroczeń". Artykuł ten karze za nieuzasadnionš odmowę œwiadczenia usługi. "Przedmiotem ochrony przepisu art. 138 Kodeksu Wykroczeń sš interesy osób korzystajšcych z usług, a więc przede wszystkim konsumentów" - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Marek Pietruszka.

Sšd zwrócił uwagę, że aby wykonać usługę nie jest wymagane zawarcia umowy - wystarczy gotowoœć zapłaty ceny za niš. "Odmowa œwiadczenia jest uzasadniona, kiedy istnieje racjonalny powód, dla którego sprawca nie wykonuje œwiadczenia, np. choroba, brak materiałów, narzędzi, a nawet zmęczenie" - argumentował sędzia Pietruszka.

Jego zdaniem osoba œwiadczšca usługi nie ma prawa do selekcjonowania klientów np. pod kštem tematyki treœci na plakatach. Prowadzšcy działalnoœć danego typu ma obowišzek œwiadczenia usługi każdemu klientowi, który jest gotowy uiœcić cenę. Zamawiajšcy usługę w drukarni był gotów za niš zapłacić, a firma tę cenę zaakceptowała.

Zdaniem sšdu odmowa usługi ze strony obwinionego, który - jak stwierdził, nie chce popierać działalnoœci organizacji LGBT i przyczyniać się do rozpropagowania głoszonych przez niš treœci - nie był racjonalna. Nie był to też uzasadniony powód odmowy œwiadczenia usługi. "Odmowa była, jak się wydaje wyrazem dokonania oceny działalnoœci fundacji LGBT. U jej podłoża mogło leżeć negatywne jej postrzeganie, jako ruchu m.in. na rzecz lesbijek, gejów czy osób biseksualnych" - mówił sędzia.

Sšd zwrócił uwagę, że zamówiona przez fundację grafika nie zawierała żadnych treœci, które mogłyby uzasadniać odmowę jej wykonania, a usługa nie wykraczała poza normalne spectrum usług oferowanych przez firmę. "Aspekt przekonań religijnych nie oznacza, że można było odmówić wykonania usługi, bo tak jest skonstruowany przepis" - podkreœlił sędzia Pietruszka.

Uznał on, że "bioršc pod uwagę charakter, okolicznoœci czynu, właœciwoœci i warunki osobiste obwinionego należało odstšpić od wymierzenia mu kary".

Po ogłoszeniu wyroku, pełnomocnik fundacji adwokat Paweł Knut nie krył zadowolenia. Jego zdaniem bardzo ważne jest, iż sšd uznał, że motywacja obwinionego dotyczyła negatywnego postrzegania osób LGBT i wskazał, jaki był powód odmowy usługi w tym konkretnym przypadku. "Ten wyrok nie oznacza, że od tej pory nikomu nie będzie można odmówić œwiadczenia usługi. To oznacza tylko tyle, ze sš takie sytuacje, ze odmowa ma charakter nieuzasadniony. Ten przypadek był takim przypadkiem" - powiedział adwokat.

Z kolei pełnomocnik obwinionego Maciej Kryczka z instytutu Ordo Iuris zapowiedział złożenie apelacji. W specjalnym oœwiadczeniu instytutu przesłanym do PAP wiceprezes Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaœniewski podkreœlił m.in., że pištkowy wyrok to niebezpieczny dla wolnoœci precedens.

"Orzeczenie sšdu pierwszej instancji podważa utrwalone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego gwarancje swobody umów, oznaczajšcej po pierwsze – swobodę decyzji, co do zawarcia lub nie zawarcia umowy, po drugie – możliwoœć wyboru kontrahenta, po trzecie – możliwoœć swobodnego kształtowania treœci umowy" – podkreœlił, przywołujšc wyrok TK z 29 kwietnia 2003 r.

Według niego, również stwierdzenie, że wolnoœć sumienia nie daje podstaw do odmowy zawarcia umowy podważa innš, wywiedzionš przez Trybunał normę, wedle której sprzeciw sumienia można wyrazić zawsze, z powołaniem na przekonania naukowe, religijne lub moralne.

Zdaniem prawników Instytutu, zgodnie z przepisami prawa cywilnego nie doszło do zawarcia umowy między organizacjš LGBT a spółkš, którš pracownik reprezentował w toku negocjacji. Nie istniał zatem po stronie drukarza "obowišzek œwiadczenia", co jest warunkiem odpowiedzialnoœci za wykroczenie z art. 138 Kodeksu Wykroczeń. "Wyrok stawia znak zapytania wobec fundamentalnych praw i swobód obywatelskich, w tym stanowišcej fundament europejskiej kultury prawnej swobody umów, podobnie jak przysługujšcej każdemu człowiekowi wolnoœci sumienia" – twierdzi mec. Bartosz Lewandowski, obrońca drukarza.

W czerwcu ub. roku w tej sprawie zapadł wyrok nakazowy, czyli bez procesu. Sšd uznał wówczas m.in., że kto "umyœlnie, bez uzasadnionej przyczyny odmawia œwiadczenia, do którego jest obowišzany, podlega karze grzywny" i nakazał pracownikowi zapłacić 200 zł na rzecz Skarbu Państwa. Obwiniony Adam J. wniósł sprzeciw od tego orzeczenia, a to oznaczało uchylenie wyroku i obowišzek przeprowadzenia procesu od poczštku.

Proces w tej sprawie ruszył pod koniec listopada ub. roku. Zdaniem oskarżyciela, został naruszony konstytucyjny zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Dlatego chciał, aby sšd zweryfikował, w jakim stopniu odmawianie wykonania usług podmiotom, które motywowane jest niechęciš wobec okreœlonych kategorii osób, jest uzasadnione.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL