Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Dzieci lepiej chronione przed przemocš

123RF
Prawo będzie skuteczniej chroniło dzieci przed przemocš.

Po wielu miesišcach prac nad projektem ustawy nowelizujšcej Kodeks karny, której projekt złożył Prezydentowi RP Rzecznik Praw Dziecka, posłowie Sejmu RP przyjęli jej ostatecznš wersję. - Nowelizacja przepisów to dopełnienie starań o skutecznš ochronę dzieci przed przemocš - podkreœla Marek Michalak.

Zmiany w Kodeksie karnym majš na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Ustawa zaostrza odpowiedzialnoœć za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobš nieporadnš ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny.

Ustawa wejdzie w życie 3 miesišce po podpisaniu jej przez Prezydenta RP.

Co oznacza nowelizacja ustawy kodeks karny?

- osoba, która posišdzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowišzek zawiadomienia o tym fakcie organów œcigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3;

- zaostrzone zostajš kary m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie dziecka;

- osoba, która powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolnoœci płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażajšcej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolnoœci do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze pozbawienia wolnoœci na czas nie krótszy niż 3 lata. Jeœli sprawca działał nieumyœlnie - podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat;

- osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu działajšc ze szczególnym okrucieństwem - podlega karze pozbawienia wolnoœci od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolnoœci;

- osoba znęcajšca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym lub nad innš osobš pozostajšcš w stosunku zależnoœci od sprawcy podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczy osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny - sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8;

- znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone jest teraz karš od roku do 10 lat. Zaœ w przypadku gdy pokrzywdzony w wyniku znęcania popełniłby samobójstwo - sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od 2 do 12 lat;

- bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolnoœci osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia;

- uzupełniona została lista okolicznoœci, które sšd uwzględnia wymierzajšc karę: jeœli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sšd musi wzišć to pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższš karę.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL