Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

SN: Mariusz T. pozostanie w specjalnym ośrodku w Gostyninie

Fotorzepa / Krzysztof Lokaj
Zabójca i pedofil Mariusz T. pozostanie w oœrodku w Gostyninie. Wštpliwoœci co do decyzji o jego izolacji rozstrzygnšł w listopadzie 2016 r. Trybunał Konstytucyjny - uznał Sšd Najwyższy, który oddalił kasację jego adwokata, kwestionujšcš umieszczenie T. w oœrodku.

Ustawa "o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzajšcych zagrożenie życia, zdrowia lub wolnoœci seksualnej innych osób" umożliwia dyrektorowi zakładu karnego skierowanie wniosku o uznanie danej osoby za stwarzajšcš zagrożenie dla innych i zastosowanie wobec niej, już po odbyciu kary więzienia, nadzoru prewencyjnego lub izolacji w Krajowym Oœrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Prawomocnš decyzję o izolowaniu tam Mariusza T. podjšł w kwietniu 2014 r. Sšd Apelacyjny w Rzeszowie. Pełnomocnik T. złożył wtedy skargę kasacyjnš do Izby Cywilnej SN. Postępowania w sprawie uznania osoby za niebezpiecznš, zgodnie z ustawš, sš prowadzone według procedury cywilnej.

W kwietniu 2015 r. SN odroczył rozpoznanie do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy stanowišcej podstawę prawnš dla decyzji o umieszczeniu w oœrodku. Do TK trafiły odnoszšce się do tej ustawy wnioski prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pytania prawne sšdów.

W listopadzie 2016 r. TK orzekł, że główne spoœród zaskarżonych przepisów sš zgodne z konstytucjš. Trybunał uznał konstytucyjnoœć ustawowej definicji osoby stwarzajšcej zagrożenie i przesłanek umieszczania jej w oœrodku w Gostyninie. "Ustawa dała wymiarowi sprawiedliwoœci narzędzie ochrony innych osób przed realnym zagrożeniem ze strony skazanych za najgroŸniejsze przestępstwa" - mówił wtedy ówczesny prezes TK sędzia Andrzej Rzepliński.

W ocenie Trybunału, umieszczenie osoby stwarzajšcej zagrożenie w oœrodku ma wymiar terapeutyczny, a nie karny, zaœ fakt, że sprawš zajmuje się sšd cywilny zapewnia "bezpieczny dystans" między stosowanym œrodkiem, a karš.

Dwa miesišce po wyroku TK Sšd Najwyższy powrócił do sprawy izolacji T. i na posiedzeniu niejawnym pod koniec stycznia zdecydował o oddaleniu kasacji (o czym wówczas nie informowano).

W skardze kasacyjnej pełnomocnik T. zarzucił m.in. nieprzedstawienie Trybunałowi przez sšdy rozpatrujšce sprawę jego klienta pytania prawnego w sprawie ustawy. "Wštpliwoœci, które zgłosił uczestnik zostały rozstrzygnięte przez TK w wyroku z 23 listopada 2016 r." - napisał SN w pisemnym uzasadnieniu decyzji, które otrzymał PAP.

Sprawa Mariusza T. - pedofila skazanego w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców na karę œmierci, zamienionš potem na mocy amnestii na 25 lat więzienia - była głoœna w mediach od poczštku 2014 r., kiedy mężczyzna zakończył odbywanie kary 25 lat więzienia.

Wniosek odnoszšcy się do T. dyrektor rzeszowskiego zakładu karnego wysłał do sšdu od razu w dniu wejœcia w życie tej ustawy, czyli 22 stycznia 2014 r. W marcu 2014 r. Sšd Okręgowy w Rzeszowie uznał T. za osobę stwarzajšcš zagrożenie i nakazał umieœcić go bezterminowo w oœrodku w Gostyninie. Pełnomocnik T. złożył apelację, ale Sšd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał postanowienie SO, a T. po jego ogłoszeniu trafił do oœrodka.

Pełnomocnik T. wskazywał w kasacji m.in. na zagadnienia natury proceduralnej. Wyjaœniał, że w sprawie nie mógł się odnieœć do załšczników akt, m.in. do ksišżki zdrowia T. i jego akt osobowych, ponieważ nie zostały mu one dostarczone.

SN w uzasadnieniu ocenił jednak, że dokumenty takie nie sš załšcznikami. "Dla zachowania standardów rzetelnego postępowania wystarczy, że osoby uczestniczšce w postępowaniu zostanš poinformowane o dopuszczeniu dowodu z akt takich postępowań i że zapewniona im zostanie możliwoœć zapoznania się z nimi" - wskazał.

W lipcu 2015 r., czyli już podczas pobytu Mariusza T. w specjalnym oœrodku, sšd skazał go na 5 lat i 6 miesięcy więzienia za posiadanie pornografii dziecięcej w czasie, gdy przebywał on w latach 2006-14 w innym zakładzie karnym - w Strzelcach Opolskich. Wyrok ten jest prawomocny. Sšd Rejonowy w Gostyninie zawiesił wykonanie kary więzienia wobec T. do czasu zakończenia jego pobytu w oœrodku w Gostyninie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL