Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Stanisław Karczewski: PiS reaguje na błędy błyskawicznie

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Sceptycznie oceniam propozycję Jarosława Gowina głosowania rodzinnego – mówi marszałek.

Rzeczpospolita: Czy konwencja PiS była poczštkiem kampanii samorzšdowej?

Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, PiS: Zbiegła się z czasem rozpoczęcia kampanii. Mówiliœmy o tym, co politycy Prawa i Sprawiedliwoœci będš robić w najbliższym czasie. Będš jeŸdzili po Polsce, próbujšc dotrzeć z naszym programem do jak największej liczby Polaków.

I przekonywać do głosowania na PiS przed seriš wyborów.

Oczywiœcie chcemy, by głosowali na nas wyborcy miast, ale tak samo ważni sš dla nas Polacy w najmniejszych nawet oœrodkach. To zawsze charakteryzowało PiS. Wsłuchujemy się w potrzeby Polaków. Konwencjš pokazaliœmy też jednoœć Zjednoczonej Prawicy. Siła tkwi w naszej determinacji. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział jasno, że do polityki idzie się po to, by jak najlepiej służyć Polsce i Polakom, a nie żeby robić pienišdze. Wystšpiliœmy z nowymi, œmiałymi propozycjami, które dotyczš kluczowych problemów Polski, m.in. problemu demograficznego.

Takš propozycjš ma być „pištka Morawieckiego". Ale np. na „Dostępnoœć+" w 90 proc. składajš się działania już zaplanowane w samorzšdach...

Chcemy ułatwić seniorom i osobom z niepełnosprawnoœciami życie. Napotykajš oni różnorakie bariery. My te bariery usuwamy. Przeznaczymy na to ponad 23 mld zł w cišgu 8 lat.

Proponujecie 300 zł wyprawki dla uczniów, a wczeœniej PiS zlikwidował program „Bezpłatny podręcznik".

Wyprawka dla uczniów pomoże rodzicom, to wspaniały program. Niejedyny.

Dlaczego rzšd chce obniżyć CIT, skoro tylko 8 proc. małych firm w Polsce płaci CIT? Nie lepiej obniżyć VAT z 23 na 22 proc., jak PiS obiecywał w 2015 roku? ZUS dla małych firm w czasie rzšdów PiS podnieœliœcie o 120 zł.

Ważnym programem PiS jest wspieranie małej i œredniej polskiej przedsiębiorczoœci. Duża częœć tych firm to firmy rodzinne, dlatego stwarzamy korzystne warunki dla tego sektora, wprowadzajšc różnego rodzaju ulgi i zachęty. Jak już powiedziałem, rzšd PiS jest finansowo odpowiedzialny. Nie możemy zadłużać przyszłych pokoleń Polaków. Dobrze wiadomo, że dochody z VAT stanowiš najwyższš pozycję dochodowš w budżecie państwa.

Budowa dróg lokalnych to kontynuacja schetynówek? Ok. 10 tys. km dróg lokalnych zbudowano w latach 2009–2012.

Przeznaczamy 5 mld zł na drogi lokalne. To ogromna inwestycja ułatwiajšca życie mieszkańcom małych oœrodków. Spotykamy się z Polakami i małe gminy bardzo pozytywnie reagujš na nasze propozycje. Ułatwiamy połšczenia między Polskš zasobniejszš i uboższš. Jest to ważny element naszej polityki wyrównywania szans rozwojowych. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na rozwój lokalnej przedsiębiorczoœci. Np. lokalne firmy będš te drogi budować.

Czy rzšd policzył koszt propozycji „pištki Morawieckiego"?

My jesteœmy odpowiedzialnš formacjš politycznš i rzšd koszty wszystkich programów policzył. Donald Tusk straszył Polaków, że nie stać nas na 500+, co okazało się nieprawdš. Niektóre programy, które wydajš się kosztowne, jak obniżenie CIT, już przyniosły i przyniosš w przyszłoœci efekty – czyli zwiększenie wpływów z podatku CIT.

Jaki jest koszt „pištki Morawieckiego"?

„Dostępnoœć+" to 23,2 mld na 8 lat, drogi – 5 mld, ZUS i CIT łšcznie nie stanowiš dużego obcišżenia, wyprawkę dla uczniów łatwo przeliczyć, mnożšc 300 zł przez ok. 5 mln dzieci uczšcych się, do 18. roku życia, co daje koszt ok. 1,5 mld zł. Na „pištce Morawieckiego" się nie skończy. Będziemy realizować wczeœniejsze propozycje; jak np. program medycyny szkolnej.

A jak pan ocenia propozycję Jarosława Gowina głosowania rodzinnego?

Sceptycznie. Jest to propozycja, która radykalnie zmieniłaby dotychczasowy model demokracji. Polega on na tym, że œwiadomi, ponoszšcy za to odpowiedzialnoœć obywatele wybierajš swoje władze. Większoœć tych obywateli to rodzice, którzy decydujšc, na kogo zagłosujš, uwzględniajš również przyszłoœć swoich dzieci.

Art. 62 Konstytucji RP mówi: „Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorzšdu terytorialnego, jeżeli najpóŸniej w dniu głosowania kończy 18 lat".

Propozycja wicepremiera Gowina wymagałaby zmiany konstytucji, a nie sšdzę, żeby do tego doszło.

Z kolei w Grójcu premier mówił, że „W cišgu najbliższych 2 lat będziemy finansować ocieplanie domów.". Kto będzie mógł liczyć na wsparcie?

To jest m.in. prozdrowotna polityka rzšdu. Podejmujemy walkę ze smogiem. Jej celem jest ograniczenie stosowania najbardziej trujšcych rodzajów opału. Docieplanie będzie równoległe z pomocš zakupu dobrych pieców. To jest polityka kompleksowa.

Beata Szydło zaproponowała emerytury za wychowanie czworga dzieci...

To wsparcie oczekiwane przez kobiety ciężko pracujšce w domu, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. Takie rozwišzanie stosowane jest w innych krajach i sprawdza się.

A dlaczego za czworo dzieci, a nie troje?

Musimy liczyć koszty.

Premier Szydło zaproponowała też premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Co znaczy „szybko"?

Dwa lata po urodzeniu pierwszego dziecka. Dzisiaj kobiety decydujš się na macierzyństwo póŸniej niż kiedyœ. Dlatego ważne jest stworzenie zachęt dla rodzin, żeby jak najszybciej podejmowały decyzje o posiadaniu kolejnych dzieci. Badania wskazujš, że wszędzie w Europie ludzie chcieliby mieć więcej dzieci, niż rzeczywiœcie majš. Jest tak m.in. dlatego, że zegar biologiczny jest nieubłagany. Dlatego ważne jest, by decyzji o kolejnych dzieciach nie odkładać. W Polsce na ok. 7 mln dzieci połowa jest jedynakami.

Konwencja Zjednoczonej Prawicy ma być próbš wyjœcia z defensywy i sondażowych spadków?

Konwencja była zaplanowana już pół roku temu. To jest kontynuacja ofensywy dobrej zmiany. Trzymamy się naszych priorytetów. Zmieniamy Polskę. Wyrównujemy szanse rozwojowe wszystkich regionów. Dajemy szansę tym Polakom, których dotychczasowa polityka rozwoju kraju pomijała. Robimy to, niezależnie od błędów, które zdarza nam się popełnić. Polacy sš inteligentnym narodem. Będš mogli już niedługo ocenić efekty naszej polityki.

PiS nie obawia się zjednoczenia opozycji? PO i Nowoczesna mogš uniknšć podziałów, które zgubiły opozycję na Węgrzech?

Podczas naszej konwencji bardzo mało miejsca poœwięciliœmy opozycji. Nie sšdzę, żeby koalicja anty-PiS stanowiła zagrożenie dla naszej formacji politycznej. Opozycja nie ma programu, który byłby pozytywnš odpowiedziš na naszš politykę. Negatywne emocje nam nie zagrożš.

Nie ma pan obaw, że kwestia nagród pogršży PiS?

Jak już powiedziałem, Polacy sš inteligentnym narodem, a my wsłuchujemy się w ich głos. I potrafimy korygować nasze posunięcia.

PSL ujawnia wielu samorzšdowców PiS, którzy dorabiajš się w spółkach Skarbu Państwa.

Doradzam kolegom z PSL większš powœcišgliwoœć. Jak powszechnie wiadomo, sš oni ostatniš partiš w Polsce, która może innym zarzucać nepotyzm i kolesiostwo.

PSL pokazuje radnych PiS, jak np. Tadeusza Gancarza, radnego z Tarnowa, który zarobił w Grupie Azoty 120 tys. zł. Józef Gancarz, radny PiS z Tarnowa, zarobił w PZU TFI 105 tys. zł, Zdzisław Filip 484 tys. m.in. w Tauron Wydobycie...

PiS jest partiš, która tropi odstępstwa od zasad również we własnych szeregach. Jak panu dobrze wiadomo, CBA prowadzi postępowania dotyczšce również naszych członków. Nie jesteœmy impregnowani na błędy, ale reagujemy na nie błyskawicznie i je korygujemy.

A dlaczego nie zostali ogłoszeni kandydaci na prezydentów dużych miast? Warszawy, Krakowa, Gdańska itd.?

Jeœli ogłosilibyœmy na konwencji kandydatów, to rozmawialibyœmy właœnie o nich. A wolimy rozmawiać o programie dobrej zmiany dla Polaków. Na personalia przyjdzie czas.

PiS wygasza tematy rodzšce spory i podziały, jak zaostrzenie prawa aborcyjnego, ustawa degradacyjna, ustawa dekoncentracyjna?

Ustawy degradacyjnej nie ma i temat jest zakończony. Głosowałem za niš i wolałbym, żeby była, ale decyzja polityczna jest taka, że drugiego podejœcia do tematu nie będzie. Co do innych propozycji: każda partia musi priorytetyzować swoje działania. Konwencja, którš odbyliœmy, wskazuje, jakie sš nasze priorytety.

A co z ustawš o sšdach, po tym jak pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf zapowiedziała zwołanie posiedzenia KRS?

Nie wycofujemy się z prac zaplanowanych na poniedziałek w Senacie. Szybko podejmiemy decyzję ws. nowelizacji trzech ustaw sšdowych.

Niezgodnoœć z konstytucjš i niedochowanie procedury uchwalania w Sejmie – takie krytyczne opinie o sšdowych ustawach wydało w pištek Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu jest ciałem eksperckim i doradczym. Senat weŸmie pod uwagę jego opinię i podejmie decyzję, jakš uzna za stosownš.

Nie za szybkie jest tempo procedowania?

Nie. Chcemy szybko zakończyć spór z KE i zajšć się pozytywnymi zmianami dla Polaków, o których rozmawialiœmy na konwencji.   

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL