Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

Zapis GPS w samochodzie kierowcy może unieważnić mandat

Fotolia.com
Skoro tylko ukarany mandatem przedstawił dowód pomiaru prędkoœci, a brak było przeciwdowodu w postaci nagrania policyjnego – to nie można było zweryfikować czy zachodziły okolicznoœci zakłócajšce pomiar policyjnym videorejestratorem.

Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Starosty, którš orzeczono o zatrzymaniu Marcinowi K. (imię fikcyjne) prawa jazdy kategorii B na okres 3 miesięcy. W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że kierowca popełnił wykroczenie przekraczajšc dozwolonš prędkoœć jazdy w terenie zabudowanym o 52 km/h, w zwišzku z czym nałożono na niego mandat karny kredytowany oraz zatrzymano prawo jazdy. Zaistniały więc przesłanki do zatrzymania skarżšcemu prawa jazdy na trzy miesišce na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujšcych pojazdami.

Kolegium podkreœliło, że kierowca przyjšł mandat. Z chwilš pokwitowania odbioru mandat stał się prawomocny, zatem sam fakt złożenia wniosku o uchylenie mandatu (na co powołał się w odwołaniu kierowca), nie stanowił w rozpoznawanej sprawie zagadnienia wstępnego. Kolegium zwróciło również uwagę, że trzymiesięczny okres zatrzymania prawa jazdy minšł 13 lutego 2017 r., zatem brak było podstaw do zawieszenia postępowania.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie Marcin K. wniósł o stwierdzenie nieważnoœci decyzji organów obu instancji, zarzucajšc naruszenie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujšcych pojazdami, poprzez jego niewłaœciwe zastosowanie polegajšce na wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, pomimo że nie popełnił wykroczenia. Okolicznoœci te potwierdził Sšd Rejonowy postanowieniem z 16 marca 2017 r., uchylajšc nałożony mandat karny. – Zatem skoro nie zostało popełnione wykroczenie brak było podstaw do wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – argumentował kierowca.

WSA w Krakowie uznał, że skargę należało uwzględnić, ponieważ zaistniały okolicznoœci uzasadniajšce wznowienie postępowania administracyjnego. - Postanowienie sšdu powszechnego uchylajšce mandat karny było podstawš do przyjęcia przez rozpoznajšcy skargę Sšd, że wyszły na jaw istotne okolicznoœci faktyczne istniejšce w dniu wydania decyzji, a nieznane organowi, który wydał tę decyzję – wskazano.

Z uzasadnienia prawomocnego postanowienia Sšdu Rejonowego wynikało, że Marcin K. w chwili zatrzymania przez policję w terenie zabudowanym, miał w swoim samochodzie system œledzenia pojazdu GPS. System ten posiadał homologację. Z przedłożonego wydruku wynikało, że prędkoœć kierowanego przez mężczyznę samochodu na odcinku 499 m przebytego w 44 sekund – maksymalnie wyniosła 49 km/h. Komendant Powiatowy Policji poinformował natomiast sšd, że nagranie z dokonanego pomiaru prędkoœci zostało skasowane ze względu na przyjęcie mandatu karnego – zgodnie z zarzšdzeniem Komendanta Głównego Policji.

Sšd Rejonowy wskazał więc, że skoro tylko ukarany mandatem przedstawił dowód pomiaru prędkoœci, a brak było przeciwdowodu w postaci nagrania policyjnego – to nie można było zweryfikować czy zachodziły okolicznoœci zakłócajšce pomiar policyjnym videorejestratorem. Sšd dodawał, że ukarany wskazywał, że na drodze panował duży ruch, a zgodnie z zeznaniami policjanta, producent videorejestratora zalecał dokonywanie pomiaru automatycznego na drogach o niewielkim natężeniu ruchu. Sšd uznał, że ukarany nie popełnił czynu zabronionego i uchylił nałożony mandat karny.

Zdaniem WSA prawomocne postanowienie Sšdu Rejonowego mogło stanowić podstawę wznowienia postępowania administracyjnego w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. - Skoro postanowienie uchylajšce mandat karny zostało wydane po wydaniu zaskarżonej decyzji, to oczywistym jest, że okolicznoœci faktyczne istotne dla sprawy (nieprzekroczenie dopuszczalnej prędkoœci o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym) nie były znane organowi, który wydał w sprawie ostatecznš decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy – napisano w uzasadnieniu.

Co więcej, sšd wytknšł SKO mylny poglšd, że upływ 3-miesięcznego terminu zatrzymania prawa jazdy uniemożliwiał zawieszenie postępowania odwoławczego. – Jeżeli kierowca złoży odwołanie od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, to organ II instancji tj. samorzšdowe kolegium odwoławcze powinno rozpatrzyć merytorycznie zarzuty odwołania – nawet jeœli okres zatrzymania prawa jazdy już upłynšł. Skoro więc organ odwoławczy miał obowišzek rozpatrzyć odwołanie merytorycznie, kończšc je decyzjš - to mógł też, co do zasady, postępowanie odwoławcze zawiesić – wyjaœnił WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie z 25 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Kr 565/17)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL