Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

KGP przypomina, jak mogš poruszać się pojazdy uprzywilejowane i kolumny

Miejsce wypadku samochodowej kolumny rzšdowej z udziałem premier Beaty Szydło, do którego doszło 10 lutego w Oœwięcimiu.
PAP/Andrzej Grygiel
Każdy uczestnik ruchu drogowego obowišzany jest ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, czyli takiego, który jedzie, wysyłajšc sygnały œwietlne i dŸwiękowe; obejmuje to również pojazdy jadšce w kolumnie - przypomina Komenda Główna Policji.

Policja przypomina, że zasady te sš zawarte w Prawie o ruchu drogowym. Pojazd uprzywilejowany, to taki, który jedzie, wysyłajšc sygnały œwietlne "w postaci niebieskich œwiateł błyskowych i jednoczeœnie sygnały dŸwiękowe o zmiennym tonie", jadšcy z włšczonymi œwiatłami mijania lub drogowymi.

"Okreœlenie to obejmuje również pojazdy jadšce w kolumnie, na której poczštku i na końcu znajdujš się pojazdy uprzywilejowane wysyłajšce dodatkowo sygnały œwietlne w postaci czerwonego œwiatła błyskowego" - przypomina Komenda Główna Policji.

"Wówczas wszystkie pojazdy poruszajšce się pomiędzy nimi, nawet jeżeli nie wysyłajš żadnych sygnałów, uważa się za uprzywilejowane. Przepisy zabraniajš również wjeżdżania między znajdujšce się w kolumnie pojazdy" - podkreœla KGP.

Policja zaznacza, że zgodnie z prawem kierujšcy pojazdem uprzywilejowanym może - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożnoœci - nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów. Oznacza, to że kierujšcego takim pojazdem nie obowišzujš np. ograniczenia prędkoœci, mogš jechać pod pršd, wyprzedzać tam, gdzie jest zakaz dla wszystkich pojazdów, czy wjechać na skrzyżowanie na czerwonym œwietle - tłumaczy KGP.

"Uczestnik ruchu i inna osoba znajdujšca się na drodze sš obowišzani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególnoœci przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się" - podkreœla naczelnš zasadę policja i dodaje, że obowišzek ułatwienia przejazdu dotyczy także pieszych znajdujšcych się na drodze.

W praktyce stojšcy w korku kierowcy powinni zjechać na bok - na pobocze, czy pas zieleni, żeby zrobić miejsce dla pojazdu uprzywilejowanego, a gdy pojazd jest w ruchu - zmienić pas. Piesi - nawet jeżeli maja zielone œwiatło lub już znajdujš się na przejœciu dla pieszych - powinni powstrzymać się od przejœcia na drugš stronę ulicy.

Policja przypomina, że w obszarze zabudowanym jest zakaz wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL