Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawnicy

Działalność doradców restrukturyzacyjnych będzie nadzorował minister sprawiedliwości

123RF
Działalnoœć doradców restrukturyzacyjnych będzie nadzorowana przez ministra sprawiedliwoœci - zakłada skierowany do uzgodnień międzyresortowych projekt noweli ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Proponuje też m.in. nowe zasady wyznaczania funkcji doradcom w postępowaniu sšdowym.

Jak czytamy w komunikacie nadesłanym PAP z Ministerstwa Sprawiedliwoœci, resort przygotował projekt ustawy, która okreœla wymogi stawiane doradcom i wprowadza skuteczny nadzór ministra sprawiedliwoœci nad ich działalnoœciš. Poinformowano, że w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania.

Resort wyjaœnia, że doradca restrukturyzacyjny to zawód ważny nie tylko dla bezpieczeństwa systemu gospodarczego, ale także dla pojedynczych obywateli. "Spoœród doradców restrukturyzacyjnych wyznaczani sš przez sšdy nadzorcy, zarzšdcy bšdŸ syndycy przedsiębiorstw przechodzšcych skomplikowane procesy restrukturyzacji lub upadłoœci. Przedstawiciele tego zawodu zajmujš się również sprawami zwišzanymi z upadłoœciš konsumenckš, a więc dotyczšcymi osób, które nie prowadzš działalnoœci gospodarczej" - napisano w informacji prasowej.

Jak podkreœla resort, zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest zawodem zaufania publicznego. "W obowišzujšcym do tej pory prawie brakuje regulacji, które w pełni gwarantowałyby wysoki standard pracy doradców restrukturyzacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Projekt noweli przewiduje nowe zasady wyznaczania doradcom funkcji w konkretnym postępowaniu sšdowym. W myœl nowych przepisów sšd będzie musiał uwzględniać liczbę spraw, które doradca aktualnie prowadzi. "Chodzi o to, by nadmierne obcišżenie sprawami nie przekładało się negatywnie na terminowoœć i sprawnoœć czynnoœci podejmowanych przez doradcę. Wymogiem dla sšdu będzie też branie pod uwagę doœwiadczenia danego doradcy, jego dodatkowych kwalifikacji i specjalizacji" - czytamy w informacji prasowej.

W myœl projektu, wœród licencjonowanych doradców wyłonieni zostanš specjaliœci z największym doœwiadczeniem, którzy będš zajmować się skomplikowanymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłoœciowymi. Uzyskajš oni tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, a lista takich doradców będzie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. "Tylko oni będš mogli być nadzorcami, zarzšdcami i syndykami w przedsiębiorstwach większych niż œrednie" - wskazał resort.

Zmiany - jak podkreœla MS - majš na celu ograniczenie przypadków niewłaœciwego prowadzenia skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłoœciowych przez osoby, które przez brak doœwiadczenia, mogš doprowadzić do poważnych komplikacji. Rozwišzanie to nie ogranicza jednak dostępu do zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, a jedynie wprowadza kryteria właœciwego doboru osób do prowadzenia trudniejszych spraw, tak aby właœciwie chronić interesy uczestników postępowania.

Projekt przewiduje także stworzenie listy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, a także interesów społecznych i gospodarczych państwa. W przypadku tych przedsiębiorstw, o ile przechodziłyby proces restrukturyzacji lub upadłoœci, minister sprawiedliwoœci uzyskałby uprawnienie do wskazywania dwóch kandydatów, spoœród których sšd miałby obowišzek powołać jednego jako nadzorcę, zarzšdcę lub syndyka.

Ponadto minister sprawiedliwoœci uzyskałby zwierzchni nadzór, niezależny od nadzoru sšdowego, nad działalnoœciš doradców restrukturyzacyjnych. "Mógłby zawiesić lub cofnšć licencję doradcy, który uporczywie lub w sposób rażšcy narusza prawo przy wykonywaniu swoich czynnoœci" - wskazano w komunikacie MS. Będzie to jednak wymagać uprzedniego wysłuchania doradcy oraz przeprowadzenia wizytacji lub lustracji jego działalnoœci, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zgodnie z nowymi przepisami minister sprawiedliwoœci miałby uzyskać prawo wglšdu do akt postępowań restrukturyzacyjnych i upadłoœciowych prowadzonych przez danego doradcę.

Jak podkreœla resort sprawiedliwoœci, proponowane rozwišzania dopełniš nadzór sšdowy i pozwolš na skuteczne eliminowanie przypadków, w których reakcja sšdów na nieprawidłowe funkcjonowanie doradców jest niewystarczajšca lub spóŸniona, z czym mogš wišzać się nieodwracalne konsekwencje finansowe.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL