Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

10 sposobów by zadbać o pracownika

Zadbanie o pracownika polega na zapewnieniu mu stabilnoœci zatrudnienia, rozumianego jako stała umowa o pracę, z jasnymi warunkami zatrudnienia i okreœlonym zakresem obowišzków zawodowych. Każdy pracownik chce czuć, że jest potrzebny w firmie, a jego praca ma realnš wartoœć dla przełożonych i samego pracodawcy.

Dobry szef może cieszyć się pozytywnym wizerunkiem na zewnštrz i dzięki temu nie będzie miał problemów z uzupełnianiem personelu. A o tym, że dziœ nie jest to łatwe œwiadczš badania Deloitte, przeprowadzone wœród kadry menedżerskiej.

Każdy pracownik powinien zarabiać tyle, na ile jest zaangażowany w pracę, jakie ma obowišzki zawodowe i jaki poziom odpowiedzialnoœci ponosi. Uposażenie to nie tylko miesięczna pensja, ale i wszelkie jego dodatkowe składniki. System wynagradzania w przedsiębiorstwie powinien być jasno okreœlony, co ułatwia pracownikom rozeznanie się w nim.

Stała umowa o pracę jest atutem każdej oferty zatrudnienia. Pracodawca zapewniajšc bezterminowy kontrakt, zdejmuje z ramion pracownika duży ciężar, jakim jest niepewnoœć utrzymania etatu - twierdzi Halina Goral, specjalistka ds. HR w GoWork.pl. Niestety wiele firm wcišż o tym zapomina i zatrudnia pracowników w oparciu o umowy zlecenie.

Dbanie o rozwój zawodowy zespołu, aktualizację wiedzy i nabywanie nowych umiejętnoœci cennych w pracy zawodowej, to nie tylko przejaw dbałoœci o pracownika, ale po prostu inwestowanie w swojš firmę. Im lepiej wyszkolona osoba, tym wyższa jest jego wartoœć dla przedsiębiorstwa. O istocie rozwoju zdajš sobie sprawę sami pracownicy, dla których jest to jeden z głównych czynników, wpływajšcych na postrzeganie firmy jako pracodawcy.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracodawcę, pakiety badań dla pracownika i jego rodziny, karty sportowe, to tylko jedne z wielu dodatkowych benefitów, jakie budujš dobry wizerunek pracodawcy i o których chętnie wspominajš pracownicy przy wystawianiu opinii dla firmy - dodaje Halina Goral z serwisu GoWork.pl. Warto zatem zapewnić swoim pracownikom atrakcyjne, pozapłacowe pakiety, które nie tylko wpływajš na postrzeganie firmy przez osoby w niej zatrudnione, ale sš również dobrš formš motywowania Zespołu.

Stworzenie pokoju socjalnego dla pracowników, gdzie w spokoju mogš napić się kawy i poplotkować, to tylko jeden ze sposobów zadbania o ich komfort psychiczny w pracy. Najważniejsze to zachować transparentnoœć działań i informować ich o najważniejszych kwestiach.

Zespół lepiej pracuje, jeœli identyfikuje się ze swojš firmš. To z kolei można uzyskać poprzez dobrš komunikację dwustronnš. Dezinformacja albo pozostawianie pracowników w niewiedzy powoduje, że nie przykładajš się oni do swoich obowišzków, ponieważ nie wiedzš, do czego tak właœciwie one zmierzajš.

Nie chodzi o to, aby oddać podwładnym przywilej podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji, ale stworzenie systemu, w którym pracownicy mogliby decydować w pomniejszych kwestiach i organizować samodzielnie pracę.

Powinien być atrakcyjny i zróżnicowany. Jednym pracownikom zależy na systemie gratyfikacji finansowej, innym zaœ bardziej na pochwałach słownych i docenieniu ich przez przełożonych.

Pracownik lepiej pracuje, jeœli ma oparcie w swoim szefie i może na niego liczyć w różnych kwestiach. Przełożony powinien poznać lepiej podwładnych i zrozumieć ich potrzeby. Dobrze by było, aby wspomagał ich w poważnych problemach, w tym także osobistych i rodzinnych - jeœli zajdzie taka potrzeba.

Organizacja imprez firmowych, pikników rodzinnych czy innych inicjatyw, to element budowania pozytywnego wizerunku dla firmy i jednoczeœnie spełnienie zróżnicowanych potrzeb i pragnień osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Wspólna odskocznia od pracy scala zespół oraz pozwala lepiej się poznać, a zatem zintegrować. Warto zatem raz na jakiœ czas organizować eventy dla swoich podwładnych. Okazji ku temu nie powinno zabraknšć. Wystarczy zorganizować dzień owoców. Jego wspólne obchodzenie nie tylko zapewni zespołowi solidnš dawkę witamin, ale okaże się również œwietnš okazja do integracji i pozytywnie przełoży się na atmosferę w miejscu pracy.

 

 

Co można zyskać przy dbaniu o pracowników?

Dobry pracodawca, który dba o swoich podwładnych, łšczy strategię biznesowš z przemyœlanš strategiš HR, zna długoterminowe potrzeby dotyczšce zakresu planowania zasobów ludzkich i rozwija przyszłych liderów ze swojej załogi. Tworzy odpowiednie dla nich œrodowisko pracy i kreuje system wartoœci, z którym każda zatrudniana osoba może się identyfikować.

Pozostawienie pracownikom władzy nad kształtem organizacji, branie pod uwagę ich opinii przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych to przejaw szacunku do podwładnych i doceniania ich zaangażowania w rozwój firmy. Każda osoba ma inne potrzeby i pragnienia, a ich rozpoznanie, pozwala na efektywne zarzšdzanie kadrami przez menedżerów i pracodawców.

Pracownicy ceniš firmy, które zapewniajš rozwój kompetencji zawodowych, pozwalajš załodze dokonywać własnych wyborów i dopasowujš systemy motywacyjne do ich indywidualnych oczekiwań. Pracownik może czuć się mocno zwišzany z zakładem, w którym pracuje, jeœli widzi, że ma wpływ na ważne kwestie w jego istnieniu i przyszłym rozwoju. Dobra atmosfera w miejscu pracy również ma niebagatelne znaczenie dla pracowników.

Zadania z zakresu Employer Brandingu mogš obejmować wiele różnych działań, które powinny zmierzać jednak do jednego celu, jakim jest wizerunek pomocnego i sprawiedliwego pracodawcy, któremu na sercu leży dobro osób zatrudnianych w jego firmie.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL