Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

500 plus dostanie rodzic, który nie wykonuje wyroku sšdu

Fotolia
Ojciec może otrzymać œwiadczenie wychowawcze, nawet jeœli dzieci mieszkajš z nim wbrew orzeczeniu sšdu. Liczy się bowiem miejsce faktycznego zamieszkania.

Rozpatrywana przez wojewódzki sšd administracyjny sprawa dotyczyła ojca, który rozwodził się z matkš dwójki swoich dzieci. Dzieci od listopada 2016 r. zamieszkały z nim, choć sšd rodzinny ustalił miejsce ich pobytu przy matce. Zdaniem ojca sš one jednak na tyle dojrzałe, by posłuchać w tej kwestii ich zdania – majš siedem i jedenaœcie lat i wolš mieszkać z nim. W marcu tego roku kurator podjšł nawet próbę odebrania małoletnich. W końcu nie odebrał ich ojcu, bo obawiał się, że mogłoby to wpłynšć na poczucie bezpieczeństwa dzieci.

Mężczyzna złożył wniosek o przyznanie 500+ na drugie dziecko. Ponosi bowiem wszystkie koszty utrzymania potomstwa, opiekuje się nim i wychowuje. Matka nie daje mu żadnych pieniędzy. Burmistrz jego gminy jednak odmówił. Także samorzšdowe kolegium odwoławcze nie przyznało ojcu 500+. Uzasadniono, że skarżšcy nie wykonał orzeczenia sšdu. A taka postawa nie może zyskać aprobaty. Zdaniem kolegium duże znaczenie miało także to, że œwiadczenie wychowawcze jest już wypłacane matce.

Ojciec wniósł więc skargę do wojewódzkiego sšdu administracyjnego. Ten zaœ podkreœlił, że w zbiegu prawa rodziców do œwiadczenia wychowawczego œwiadczenie to wypłaca się temu z nich, które faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli zaœ opieka sprawowana jest równoczeœnie przez oboje rodziców, 500+ wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do œwiadczenia drugi rodzic złoży wniosek o 500+, gmina powinna ustalić, kto sprawuje opiekę. W tym celu może się zwrócić do kierownika oœrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego.

Trzeba też zaznaczyć, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci statuuje zasadę, że dzieckiem pozostajšcym w rodzinie jest dziecko mieszkajšce wspólnie z rodzicem czy rodzicami. Wynika to z definicji zawartej w art. 2 pkt 16 ustawy. Rodzina oznacza bowiem małżonków, rodziców i dzieci lub opiekunów faktycznych dzieci oraz mieszkajšce wspólnie z nimi i pozostajšce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia.

Duże znaczenie dla ustalenia prawa do 500+ ma więc wspólne zamieszkiwanie z dzieckiem i sprawowanie nad nim faktycznej opieki. Opieka ta musi mieć charakter bezpoœredni. W rozpatrywanej sprawie okazało się ponadto, że kilka dni przed rozprawš w WSA sšd rodzinny ustalił miejsce pobytu dzieci przy ojcu. Wobec tych wszystkich faktów WSA uchylił niekorzystnš dla mężczyzny decyzję.

sygnatura akt: sygn. III SA/Gd 686/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL