Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o repatriacji

Fotolia.com
Sejm jednogłoœnie uchwalił w pištek nowelizację uchwalonej w kwietniu ustawy o repatriacji. Nowe przepisy zakładajš m.in. podniesienie pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin na zakup mieszkania.

Za przyjęciem noweli głosowało wszystkich 429 obecnych na sali plenarnej posłów.

Nowela przewiduje podniesienie poziomu pomocy na zakup mieszkania o kwotę 25 tys. zł na rodzinę. Oznacza to, że łšcznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Wysokoœć pomocy finansowej na zakup mieszkania nie może jednak przekroczyć jego ceny.

Nowelizacja ustawy o repatriacji wprowadza także okreœlenie "najbliższej rodziny repatrianta"; sš niš małżonek repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostajšce pod władzš rodzicielskš co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Polski razem z repatriantem.

Nowela wprowadza też definicję "kandydata na repatrianta". Kolejnym wprowadzanym rozwišzaniem jest zapis o możliwoœci uznania za repatrianta osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Polski jako małżonek repatrianta. Ponadto zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pomocš finansowš objęte zostanš całe rodziny repatriantów, a nie jej poszczególni członkowie.

Zmiany w ustawie o repatriacji uzależniš też wysokoœć dotacji z budżetu państwa, przekazywanej gminie zapewniajšcej lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom jego najbliższej rodziny, od metrażu oraz miejsca położenia nieruchomoœci.

Jednoczeœnie, nowela przewiduje rezygnację ze œwiadczenia w wysokoœci 200 zł, wypłacanego dotychczas repatriantom przebywajšcym w oœrodkach adaptacyjnych, na rzecz udzielania im pomocy na zagospodarowanie i bieżšce utrzymanie.

Nowe przepisy stwarzajš ponadto możliwoœć dopraszania do udziału w pracach Rady do Spraw Repatriacji przedstawicieli urzędów administracji rzšdowej lub samorzšdowej.

Nowela zakłada także odstšpienie od warunku wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegajšcego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez władze ZSRR. Wymóg ten - jak wskazujš projektodawcy - powodował brak możliwoœci przyjazdu do Polski w ramach repatriacji osób, które spełniajšc pozostałe warunki repatriacji, a nie znajdowały się w posiadaniu dowodów potwierdzajšcych fakt swojej deportacji lub swoich przodków.

Sejm przyjšł jednoczeœnie dwie poprawki wprowadzone podczas drugiego czytania ustawy. Zmienione zostały m.in. przepisy modyfikujšce warunki ubiegania się o Kartę Polaka, które eliminujš przesłankę posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę starajšcš się o Kartę, jedno z jej rodziców lub dziadków bšdŸ dwoje pradziadków, pozostawiajšc w to miejsce jedynie przesłankę polskiej narodowoœci. Na wniosek klubu PiS do noweli wprowadzono przepis, zgodnie z którym w postępowaniach w sprawie przyznania Karty Polaka będšcych w toku w dniu wejœcia w życie noweli "stosuje się przepisy dotychczasowe".

Posłowie poprawili również - na wniosek klubu Nowoczesnej - przepis dot. vacatio legis ustawy. Zamiast - jak proponowano pierwotnie - po 2 dniach, nowela wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL