Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Od 1 marca wzrastajš kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS

123rf
1000 zł brutto emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolnoœci do pracy i renty rodzinnej, 750 zł renty z tytułu częœciowej niezdolnoœci do pracy - to kwoty najniższych œwiadczeń, które od 1 marca będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz wyjaœnił, że 1200 zł brutto wyniesie najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolnoœci do pracy wypłacanej w zwišzku z wypadkiem lub chorobš zawodowš oraz renta rodzinna zwišzana z wypadkiem, a 900 zł renta z tytułu częœciowej niezdolnoœci do pracy wypłacanej w zwišzku z wypadkiem lub chorobš zawodowš.

Do wszystkich odbiorców œwiadczeń ZUS przeœle stosowne informacje o zmianach zwišzanych z waloryzacjš œwiadczeń i podwyższeniem wypłacanych kwot - zapewnił Andrusiewicz.

Tegoroczna waloryzacja œwiadczeń polega na podwyższeniu kwoty œwiadczenia obecnie przysługujšcej emerytowi lub renciœcie o wskaŸnik waloryzacji - 100,44 proc. Podwyżka nie może być jednak niższa niż 10 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich œwiadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolnoœci do pracy oraz rent rodzinnych a 7,50 zł - w przypadku rent z tytułu częœciowej niezdolnoœci do pracy, i 5 zł - w przypadku emerytur częœciowych.

Rzecznik przypomniał, że jeżeli wypłata œwiadczenia jest wstrzymana, np. w zwišzku z osišganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w zwišzku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwišzania stosunku pracy, œwiadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilš podjęcia jego wypłaty.

Œwiadczenie przedemerytalne wyniesie od 1 marca - 1040 zł. Zmienione sš też kwoty dodatków do œwiadczeń emerytalno-rentowych: dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki wyniesie 209,59 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 314,39 zł, dodatek dla sieroty zupełnej - 393,93 zł, dodatek kompensacyjny - 31,44 zł.

Inne œwiadczenia wyniosš - 744,62 zł - przysługujšce cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, a œwiadczenie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz przysługujšce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależnoœci od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 10,51 zł do 209,59 zł.

Nowa kwotš bazowš dla obliczania emerytur od 1 marca 2017 r. jest 3 tys. 536 zł i 87 gr. - podał rzecznik ZUS.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL