Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Fizjoterapeuci nie chcš zmiany terminu wejścia w życie ich ustawy

Fotorzepa, Wojciech Grzedzinski
Propozycja przesunięcia terminu wejœcia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty o dwa lata nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia – ocenia Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF), odnoszšc się do projektu przygotowanego przez grupę posłów PiS.

Chodzi o uchwalonš w ubiegłej kadencji Sejmu ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, którš prezydent Andrzej Duda podpisał w paŸdzierniku ubiegłego roku. Reguluje ona m.in. kwestie wykonywania tego zawodu, kształcenia, działania samorzšdu zawodowego oraz odpowiedzialnoœci zawodowej.

W ustawie zapisano półroczne vacatio legis - ma wejœć w życie 6 miesięcy od ogłoszenia, a więc 31 maja br. Projekt przygotowany przez PiS zakłada wydłużenie vacatio legis do 24 miesięcy. Autorzy projektu argumentujš, że wydłużenie vacatio legis pozwoli na wypracowanie i uchwalenie nowelizacji ustawy.

PTF ocenia, że zniweczy to 28 lat starań o regulację prawnš zawodu fizjoterapeuty. Fizjoterapeuci krytycznie odnoszš się do wszystkich zastrzeżeń podnoszonych przez wnioskodawców.

„Projektodawcy informujš w uzasadnieniu, iż ustawa jest sprzeczna z polskim prawem, zagraża zdrowiu i życiu pacjenta oraz nadmiernie obcišży budżet państwa. Nie możemy zgodzić się z żadnym z powyższych zarzutów" – informuje PTF w oœwiadczeniu przesłanym w poniedziałek PAP.

Fizjoterapeuci podkreœlajš, że to właœnie brak regulacji jest niebezpieczny, bo „pacjent nie ma pewnoœci, czy znalazł się w rękach osoby wykształconej w trakcie studiów, czy znachora po weekendowym kursie". Obecnie bowiem działalnoœć gospodarczš polegajšcš na œwiadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzajšce wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii sš wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

Naczelnym celem regulacji jest – jak podkreœla PTF, cytujšc informację Kancelarii Prezydenta przekazanš po podpisaniu ustawy – „zabezpieczenie właœciwej jakoœci udzielanych œwiadczeń zdrowotnych poprzez uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu".

„Prezydent się pomylił?"- pyta retorycznie PTF, przypominajšc, że również Rada Ministrów kilka dni temu przy okazji odniesienia się do obywatelskiego projektu ustawy dotyczšcego fizjoterapeutów, który nadal znajduje się w Sejmie, oœwiadczyła, iż "ze względu na uchwalenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, procedowanie jakiejkolwiek innej nie jest konieczne".

Odpierajšc zarzuty posłów PiS, PTF przekonuje, że niezgodnoœci z prawem krajowym i unijnym zostały usunięte na etapie prac legislacyjnych w parlamencie, współpraca fizjoterapeutów z lekarzami została uregulowana, a koszty zmian nie obcišżš budżetu państwa.

„Reasumujšc, mamy poważne wštpliwoœci, czy aby próba odsunięcia w czasie wejœcia w życie uchwalonej już ustawy nie jest tylko działaniem służšcym bardzo wšskiej grupie - 1500 lekarzy rehabilitantów, będšcych przez ich znikomš liczbę wšskim gardłem procesu rehabilitacji?" – oceniajš fizjoterapeuci.

Autorzy projektu uważajš, że "nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji w leczeniu pacjentów do zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów". "Uregulowanie zawodu fizjoterapeuty jest zasadne, jednak osišgnięcie tego celu nie może odbywać się kosztem pogorszenia jakoœci œwiadczeń i bezpieczeństwa pacjentów oraz powielania kompetencji zarezerwowanych dla lekarzy specjalistów" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wpłynęła do Sejmu w lipcu 2014 r. jako projekt zgłoszony przez PSL. Do Sejmu trafił też obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. 5 lutego br. rzšd przedstawił stanowisko, w którym wskazano, że projekt ten zawiera materię, która została już uregulowana wrzeœniowš ustawš, w zwišzku z tym rzšd nie widzi zasadnoœci dla dalszego procedowania tego projektu.

Ustawa wzbudzała kontrowersje na etapie prac legislacyjnych. O jej niepodpisywanie apelował do prezydenta Ogólnopolski Zwišzek Zawodowy Lekarzy, zaœ o podpisanie - Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Zwišzek przekonywał, że nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji do leczniczych zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów. Stowarzyszenie twierdziło, że brak ustawy doprowadził do zapaœci w systemie usług rehabilitacji w Polsce. Podnosiło m.in., że obecnie ok. 1700 lekarzy ze specjalnoœciš rehabilitacji medycznej zajmuje się zlecaniem zabiegów w ponad 5 tys. podmiotów leczniczych.

Ustawa stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Okreœla szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. W myœl ustawy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Regulacja przewiduje, że fizjoterapeuta ma prawo wglšdu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielajšcego œwiadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL