Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Koordynacja 500+ w rękach Wojewodów

Fotolia.com
- Program „Rodzina 500 plus" jest sprawnie realizowany, przy dobrej współpracy z samorzšdami, choć jeden z jego elementów, wymagajšcy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, powodował opóŸnienia – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Dlatego te zadania od 1 stycznia 2018 r. zostały przekazane z poziomu Marszałka Województwa na poziom Wojewody, co ma zapewnić lepszš organizację rozpatrywania wniosków i wpłynšć na ich terminowe rozpatrywanie. Według stanu na koniec ubiegłego roku postępowania zostały wszczęte w ponad 42 proc. wniosków, zaœ w niecałych 57 proc. nie zostały. Służby wojewodów przejęły ponad 242 tys. niezałatwionych wniosków.

- Za każdym z nich stojš rodziny i dzieci czekajšce na pozytywne załatwienie sprawy – mówiła minister Rafalska. - Teraz osoby, które długo czekały, szybciej otrzymajš œwiadczenie.

Spoœród wszystkich województw największy udział procentowy spraw, do których marszałek województwa nie wszczšł postępowania przed 1 stycznia 2018 r. w zakresie œwiadczenia wychowawczego, odnotowano w: opolskim (100% - 4 772 spraw), lubuskim (85,42% - 5 372 spraw), zachodniopomorskim (83,77% - 6 314 spraw). Spoœród wszystkich województw największy udział procentowy spraw, do których marszałek województwa nie wszczšł postępowania przed 1 stycznia 2018 r. w zakresie œwiadczenia rodzinnego, odnotowano w opolskim (83,35% - 8 894 spraw), mazowieckim (82,86% - 5 210 spraw) i zachodniopomorskim (76,04% - 3 857 spraw).

- OpóŸnienia nie były zwišzane z wielkoœciš œrodków finansowych, przekazanych na obsługę, liczbš wniosków ani zatrudnionych pracowników – oceniła minister.

- W woj. œlšskim wszczęto 95 proc. spraw, w woj. warmińsko-mazurskim ponad 71 proc., a w woj. podkarpackim ponad 71 proc. W pierwszych dwóch tygodniach od przejęcia zadania w województwie opolskim wydano prawie 650 decyzji, co jest bardzo dobrym wynikiem, bioršc pod uwagę ponad 12 tys. zaległych spraw. - Œwiadczy to, że przy dobrej organizacji pracy możliwe jest sprawne przejęcie zadania i wydawanie zaległych decyzji – podsumowała minister Rafalska.

MRPiPS zwróciło się do Wojewodów o przekazanie informacji odnoœnie wysokoœci zapotrzebowania na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przejętych od Marszałków, jak również tych, którzy nie stali się pracownikami urzędów wojewódzkich.

Ogółem zostało złożone zapotrzebowanie na kwotę ponad 1,8 mln zł. MRPiPS wystšpi do Ministra Finansów o potwierdzenie interpretacji w zakresie możliwoœci wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

MRPiPS poprosiło również wszystkie urzędy wojewódzkie o przesłanie docelowej liczby pracowników, którzy zajmować się będš koordynacjš œwiadczeń rodzinnych, w ramach œrodków budżetowych na rok 2018.

Obecnie opracowywane jest uaktualnienie procedury współpracy pomiędzy gminš a województwem w sprawach œwiadczeń rodzinnych w kontekœcie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, majšce na celu usprawnienia pracy na poziomie Wojewody i lepszš jakoœć przekazywanych do Wojewody wniosków.

ródło: MRPiPS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL