Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Ministerstwo Rodziny: jak można zapobiec marnowaniu pieniędzy z programu 500+

123RF
Program 500 plus zakłada, że nie będzie się wskazywać, na co mogš być przeznaczane pochodzšce z niego œrodki, jednak w przypadku rodzin dysfunkcyjnych trzeba uruchamiać bodŸce, by pienišdze były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem - przekonuje wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk.

Marczuk uczestniczył w pištek w konferencji Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka „Rodzina 500+ co dalej? Szansa na rozwój czy zmarnowane pienišdze? Pierwsza w Polsce całoœciowa analiza możliwoœci programu".

Marczuk przypomniał, że w projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadzić ma program "Rodzina 500 plus", przewidziano mechanizmy przeciwdziałajšce marnotrawieniu otrzymywanego œwiadczenia.

„Wydaje się, że to, co jest obecnie w ustawie, jest rozsšdnym kompromisem pomiędzy zbytnim paternalizmem państwa, które miałoby mówić, na co majš być wydawane pienišdze a zamykaniem oczu na to, że jest częœć rodzin dysfunkcyjnych" – powiedział wiceminister.

Jak mówił, w przypadku rodzin dysfunkcyjnych trzeba uruchamiać bodŸce, by pienišdze były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, jakim jest wsparcie przy wychowywaniu dzieci.

Wskazał, że projekcie zawarto przepisy które przewidujš, że jeżeli gmina ma informacje, że pomoc jest marnotrawiona, będzie miała prawo wypłaty œwiadczenia w formie rzeczowej lub w formie usługi np. wykupienia przedszkola lub kolonii. Gmina będzie mogła w okreœlonych przypadkach zlecać Oœrodkowi Pomocy Społecznej przeprowadzenie zawężonego wywiadu œrodowiskowego.

„Zakładamy, że œwiadczenie wypłacać będzie gmina, która jest doœć blisko lokalnych œrodowisk i w radarze ma już właœciwie te rodziny, w których może dochodzić do takich sytuacji marnotrawienia" – wskazał Marczuk.

Jak podkreœlił, podstawš przyjętego w programie generalnego rozwišzania - niewskazywania precyzyjnie, na co pienišdze mogš być przeznaczane – jest przekonanie, że „co do zasady, rodzice sš najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci".

„Sporzšdzanie przez urzędników listy rzeczy, na jakie można wydawać pienišdze, byłoby zbytnim paternalizmem" - ocenił.

Jak podkreœlał, polityka rodzinna jest politykš inwestycyjnš i nie jest tożsama z politykš socjalnš, dlatego w programie nie ma kryterium dochodowego w przypadku dwójki dzieci i więcej. Jak dodał, szacunki pokazujš, że przy wprowadzeniu kryterium dochodowego, koszty obsługi uprawnionych pochłonęłyby ewentualne oszczędnoœci.

Wiceminister przypomniał, że planowany jest monitoring realizacji programu.

Zespół Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka ocenia, że program "Rodzina 500 plus" powinno się postrzegać jako inwestycję społecznš. Prof. Julian Auleytner ocenił, że program jest innowacyjny i ciekawy, ale konieczne będzie monitorowanie i ocena realizacji zamierzeń.

Jak mówił, przyniósł on już pewne korzyœci na samym etapie dyskusji, m.in. otwierajšc publicznš debatę na temat polskiej polityki rodzinnej i zdejmujšc swoisty stygmat z rodzin wielodzietnych.

Prof. Mirosław Grewiński akcentował, że program jest ważny z punktu widzenia demografii i starzenia się społeczeństwa. Podkreœlał w tym kontekœcie, że ważne jest, by na procesy demograficzne patrzeć długofalowo, „nie od kadencji do kadencji, od budżetu do budżetu", tylko w perspektywie zakreœlonej na dziesięciolecia.

„Program 500 plus wpisze się w inwestycyjnš politykę społecznš, jeœli będzie towarzyszył temu instrumentowi rozwój usług społecznych" – ocenił Grewiński.

Dodał, że konieczna jest także np. gruntowna reforma systemu œwiadczeń społecznych i systemu pomocy społecznej. „Dzisiaj wielu odbiorców korzysta z różnych systemów, które się nawzajem nie widzš; nie ma systemów informatycznych zintegrowanych, obrazujšcych kto jakie œwiadczenia otrzymuje" – wskazał.

Wœród rekomendacji Instytutu znalazły się m.in. stworzenie jednolitego systemu rejestracji œwiadczeń społecznych, przeprowadzenie akcji informacyjnej o pozytywnych skutkach przekazywania œrodków z programu 500 plus na cele np. edukacyjne i zdrowotne, monitorowanie realizacji projektu oraz otwarcie szerokiej dyskusji nad paktem społecznym na rzecz rodziny jako dobra narodowego.

„Taki pakt na rzecz rodziny w 1989 r. zawarto w Irlandii, co oznaczało, że sprawy rodziny traktowano jako ponadpartyjne" – zaznaczył prof. Auleytner. Oznaczało to, jak wyjaœniał, że spraw dotyczšcych rozwišzań prorodzinnych nie poddaje się dyscyplinie partyjnej.

Zaprezentowany w pištek raport opracował zespół Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka w składzie: prof. Julian Auleytner, prof. Mirosław Grewiński, dr Paweł Kowal, dr Arkadiusz Durasiewicz, dr Joanna Lizut.

Instytut – jak informujš jego członkowie – jest nowym think thankiem - wspólnš inicjatywš Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Antioch University (USA), Fundacji Energia dla Europy oraz Fundacji Odkrywców Innowacji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL