Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Rafalska: nie ma zgody, aby wymagać oświadczeń ws. pobierania środków z "500 +"

Elżbieta Rafalska
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Nie ma zgody ani akceptacji, aby pracodawca wymagał od pracowników składania obowišzkowych oœwiadczeń o pobieraniu œrodków z programu "Rodzina 500 plus" - oceniła szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.

W czwartek resort rodziny i pracy poinformował, że minister Rafalska w zwišzku "z doniesieniami medialnymi o wymaganiu od pracowników składania oœwiadczeń o pobieraniu œrodków z programu +Rodzina 500 plus+ pod groŸbš zwolnienia z pracy" zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli w Auchan i przekazanie raportu z kontroli.

Dyrektor ds. komunikacji w Auchan Retail Polska Dorota Patejko zaznaczyła, że nieprawdš jest, iż oœwiadczenia te sš zbierane od wszystkich pracowników, pod przymusem, lub w jakimkolwiek innym celu.

"Nie ma na zgody ani akceptacji. Wydaje się niedopuszczalne, żeby pracodawca wymagał obowišzkowo składania takiego oœwiadczenia" - podkreœliła Rafalska w rozmowie z PAP.

Przyznała, że fundusz œwiadczeń socjalnych to wewnętrzna sprawa firmy. "Te regulaminy sš wewnętrznš regulacjš, przygotowanš wspólnie z organizacjami zwišzkowymi, z pracownikami, przyjętš przez zakład" - stwierdziła szefowa resortu pracy. Według niej, wliczanie lub niewliczanie œwiadczeń z programu "Rodzina 500 plus" do dochodu powinno być ustalane z pracownikami i zwišzkami zawodowymi.

Rafalska zaznaczyła jednak, że œwiadczenie "Rodzina 500 plus" nie jest wliczane do dochodu przy obliczaniu œwiadczeń z pomocy społecznej. "Intencjš ustawodawcy było wsparcie rodziny w wychowaniu dzieci, a nie ograniczanie jej dochodu" - podkreœliła.

Jak napisała Patejko w komunikacie przekazanym PAP, Auchan respektuje prawo okreœlajšce zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Œwiadczeń Socjalnych. Zwróciła uwagę, że "pracownicy, którzy chcš skorzystać ze œwiadczeń Funduszu Socjalnego, składajš swojš proœbę do Członków Komisji Socjalnej wraz z dobrowolnš deklaracjš o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny".

Inne zdanie w tej sprawie ma Dariusz Paczuski z NSZZ "Solidarnoœć", który poinformował PAP, że do zwišzku zgłaszajš się pracownicy, którym pracodawca "grozi negatywnymi skutkami", jeœli nie podpiszš zaœwiadczenia ws. otrzymywania œrodków z programu "Rodzina 500 plus". Jak dodał, jeżeli Auchan nie będzie chciał rozmawiać na ten temat i zmienić swojego stanowiska, możliwe sš różne działania, łšcznie z akcjami protestacyjnymi. W ocenie "S", œwiadczenie z programu "500 plus" nie powinno być wliczane do dochodu.

Według MRPiPS, szczegółowe zasady wydatkowania funduszu, w tym sposób ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do zapomogi, to przedmiot regulacji zakładowych. Zwrócono uwagę, że dotyczy to także uwzględniania bšdŸ nieuwzględniania œwiadczenia wychowawczego "500 plus" w dochodzie rodziny pracownika ubiegajšcego się o œwiadczenia ZFŒS.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL