Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Powstanie warszawskie

73 lata temu Niemcy rozpoczęli deportacje warszawiaków do Auschwitz

Bundesarchiv
Blisko 13 tys. mieszkańców Warszawy, w tym dzieci, kobiety w cišży i starcy, zostało deportowanych przez Niemców do Auschwitz po wybuchu w stolicy powstania. 12 i 13 sierpnia 1944 r. dotarły tam dwa pierwsze i najliczniejsze transporty, łšcznie 6 tys. osób.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego oraz po jego stłumieniu Niemcy deportowali z Warszawy ok. 550 tys. mieszkańców i ok. 100 tys. ludzi z najbliższych okolic miasta. Skierowano ich do specjalnie w tym celu uruchomionego obozu przejœciowego w Pruszkowie. 55 tys. osób wywieŸli stamtšd do obozów koncentracyjnych, z czego ok. 13 tys. do Auschwitz. 

Niemcy umieœcili warszawiaków w Auschwitz II-Birkenau. Wœród przywiezionych były osoby z różnych œrodowisk - urzędnicy państwowi, naukowcy, artyœci, lekarze, handlowcy, robotnicy. Byli ranni, chorzy, inwalidzi, kobiety ciężarne. Deportowano od kilkutygodniowych niemowlšt po osoby w wieku ok. 90 lat. Wœród przywiezionych zdecydowanš większoœć stanowili Polacy. Zdarzały się jednak przypadki, że do Auschwitz trafiały osoby innych narodowoœci, wœród nich Żydzi, ukrywajšcy się na tzw. aryjskich papierach.

W najliczniejszych transportach, 12 i 13 sierpnia, Niemcy przywieŸli ok. 4 tys. kobiet i 2 tys. mężczyzn. Wœród nich było ok. 1 tys. dzieci obojga płci. 4 wrzeœnia z Pruszkowa dotarł kolejny transport liczšcy 3087 dzieci, kobiet, mężczyzn. 13 i 17 wrzeœnia deportowano dalsze 4 tys. osób.

Jednym z deportowanych był Bogdan Bartnikowski. Liczył wówczas 12 lat. Był łšcznikiem w Powstaniu Warszawskim. Niemcy przywieŸli go do obozu wraz z matkš. Podczas uroczystoœci 72. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, 27 stycznia br., wspominał dzień deportacji: "Jestem numer 192 731. Mam obok numeru czerwony winkiel z literš +P+. Wszystko to razem oznacza, że jestem polnische Banditen aus Warschau. Mam 12 lat, jestem polskim bandytš z Warszawy. Dwa dni wczeœniej, zanim dostałem ten numer, miałem jeszcze rodziców, miałem dom, żyłem - jak w trudnych warunkach okupacji można powiedzieć - w miarę spokojnie. Ale to wszystko było dwa dni temu. Dzisiaj mam 12 lat i jestem w Birkenau. Idę długim korytarzem, a właœciwie drepczę w tłumie nagich, brudnych, spoconych kobiet, które razem ze mnš przyjechały tu z warszawskiej Woli i Ochoty. W nocy z 11 na 12 sierpnia 1944 r." – mówił.

W archiwach Muzeum Auschwitz zachowały się wspomnienia Stefana Soty, rocznik 1931. „Podczas wyładowywania nas (w obozie Birkenau – PAP) rampa była dobrze oœwietlona. Wszędzie stali krzyczšcy raus! I schnella! esesmani z ujadajšcymi psami. (…) Po przekroczeniu rampy w dali widniała ogromna łuna. To, co palono wydzielało mdławy odór” – mówił.

Henryk Duszyk został deportowany z siostrš Apoloniš, macochš Genowefš i ojcem Marianem. „Choć w Auschwitz-Birkenau uwięziony zostałem z całš rodzinš, to niebawem majšc zaledwie 9 lat, zostałem sam” – wspominał w 2014 r. Najbliżsi zginęli.

Większoœć więŸniów z transportów warszawskich przeniesiono po kilku lub kilkunastu tygodniach do innych obozów w głębi Trzeciej Rzeszy i zatrudniono w przemyœle zbrojeniowym. Niemcy rozpoczynali już ewakuację Auschwitz. W styczniu 1945 r. wywieziono do obozów w Berlinie co najmniej 602 kobiety z dziećmi, także urodzonymi już w obozie. Niektórzy więŸniowie zginęli w trakcie ewakuacyjnych "marszów œmierci", inni doczekali wyzwolenia w obozach w Rzeszy. W momencie wkroczenia Armii Czerwonej w Auschwitz znajdowało się co najmniej 298 warszawiaków.

Wœród popędzonych przez Niemców na Zachód była Leokadia Rowińska. Gdy trafiła do Birkenau w sierpniu była w cišży. W styczniu 1945 r., w obawie przed œmierciš, postanowiła iœć z marszem ewakuacyjnym. Kolumna więŸniarek została wyprowadzona 18 stycznia. Leokadia przeszła ok. 30 km. Podczas nocnego postoju we wsi Poręba odłšczyła się od kolumny i wraz z dwoma Żydówkami schroniła we wsi.

21 stycznia urodziła syna Ireneusza. Dziecko było sine i Ÿle oddychało. "Bardzo często nie mogę spać i wracam do tamtych dni, przeżywam je od poczštku. (…) Wspominam, gdy urodziło się moje dziecko i już było wiadomo, że nie przeżyje, (…) powiedziano mi, że jest we wsi ksišdz, Niemiec, ale katolik. Prosiła, by ochrzcił syna. Odmówił. Ochrzciła go pani, u której się ukrywałam" – wspominała po latach.

Chłopiec zmarł 30 stycznia. Niemowlę zostało pochowane w pudełku po makaronie przy przydrożnej kapliczce w Porębie. Pamięć o nim została przywrócona w 2011 r. Na pomniku upamiętniajšcym ofiary ewakuacji na cmentarzu w Pszczynie umieszczona została poœwięcona mu tablica. Leokadia Rowińska zmarła 2 sierpnia 2016 r.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata póŸniej. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL