Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Rosnš kary za przestępstwa skarbowe

Fotolia.com
W przyszłym roku wzrosnš grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Podniesienie płacy minimalnej do 2,1 tys. zł powoduje wzrost sankcji z kodeksu karnego skarbowego. Najniższa grzywna wyniesie 210 zł, najwyższa ponad 20 mln zł.

Naruszenie przepisów podatkowych może być wykroczeniem albo przestępstwem. Za te pierwsze grożš grzywny, za drugie też ograniczenie albo pozbawienie wolnoœci.

Warunkiem uznania zabronionego czynu za wykroczenie jest to, aby kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należnoœci publicznoprawnej nie przekraczała pięciokrotnej wysokoœci minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2018 r. kwota graniczna między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym to 10,5 tys. zł. Podniesienie tego progu (z 10 tys. zł w 2017 r.) jest korzystne dla podatników, wykroczenia sš bowiem traktowane łagodniej.

Tych, którzy sš na bakier z przepisami, nie ucieszš natomiast podwyżki grzywien. Przypomnijmy, że za wykroczenia wymierzane sš przez sšd w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast mandatem karnym można nałożyć grzywnę w kwocie nieprzekraczajšcej podwójnej wysokoœci minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku grzywna za wykroczenie wyniesie więc od 210 zł do 42 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być większy niż 4,2 tys. zł. Sš jeszcze grzywny nakładane wyrokiem nakazowym, ich maksymalna wysokoœć wyniesie 21 tys. zł.

Przy wymiarze grzywny za przestępstwo sšd okreœla liczbę stawek oraz wysokoœć jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa 720. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej 400-krotnoœci.

Tak więc w przyszłym roku stawka dzienna wyniesie od 70 zł do 28 tys. zł. Grzywna za przestępstwo nie będzie niższa niż 700 zł. Maksymalna grzywna to 20,16 mln zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć maksymalnie 5,6 mln zł.

– Oczywiœcie przy najczęstszych przewinieniach popełnianych przez osoby fizyczne, takich jak niezłożenie deklaracji czy niezapłacenie podatku, nie należy się obawiać maksymalnej grzywny. Wynosi z reguły kilkaset złotych – mówi Piotr Œwiniarski, adwokat w kancelarii Mikulski & Partnerzy. – Większych kar mogš się spodziewać osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš. Ostatnio szczególnie kontrolowana jest rejestracja obrotu na kasie fiskalnej, dotyka to zwłaszcza branży gastronomicznej, jak też handlu hurtowego. W razie niedopełnienia obowišzku ewidencjonowania sprzedaży kary mogš być bardziej dotkliwe. Wydaje się, że będzie rosła zarówno ich wysokoœć, jak i iloœć – dodaje ekspert.

Osoby, które chcš uniknšć sankcji, mogš złożyć tzw. czynny żal. Jest to donos na samego siebie. Uchroni przed karš, jeœli urzędnicy nie wiedzieli wczeœniej o błędach w rozliczeniu i po ich ujawnieniu zapłacimy zaległoœć.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL