Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Interpretacja podatkowe mogš stracić ważność w nowym roku

123RF
Przedsiębiorcy, którzy dostali pozytywnš interpretację, mogš być po nowym roku pozbawieni wynikajšcej z niej ochrony.

Skarbówka walczy z firmami, które przesadzajš z podatkowš optymalizacjš. Od nowego roku będzie obowišzywać przepis, który da jej prawo do zakwestionowania korzyœci podatkowych wynikajšcych z wydanych już interpretacji.

Prawo nie może działać wstecz

– Moim zdaniem to najważniejsza zmiana na 2017 r. – mówi Marek Kolibski, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii KNDP. – Zabiera nabyte prawa podatnikom, który sšdzili, że jeœli działali w zaufaniu do państwa, to nie zrobi im krzywdy.

Chodzi o tych, którzy dostali przed 15 lipca br. (dzień wejœcia w życie klauzuli obejœcia prawa) pozytywnš interpretację indywidualnš. Ze zmiany ordynacji podatkowej wynika, że taka interpretacja może nie chronić, jeœli korzyœci podatkowe z opisanych w niej zdarzeń pojawiš się w styczniu 2017 r. lub póŸniej. Jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" z 16 listopada br., takie korzyœci mogš stracić więc przedsiębiorcy, którzy pytali o transakcje z dużym wyprzedzeniem albo o zdarzenia długotrwałe, np. amortyzację majštku.

Teraz zapłacš

– Nowy przepis automatycznie pozbawi ochrony z interpretacji, jeœli minister finansów uzna, że w danej sprawie doszło do unikania opodatkowania – mówi Marek Kolibski. Podkreœla, że w ten sposób fiskus wycofuje się z istniejšcej w ordynacji podatkowej zasady niewzruszalnoœci ochrony z interpretacji indywidualnej. Przepisy o klauzuli obejœcia prawa, które weszły w życie 15 lipca br., słusznie potwierdzały zasadę niedziałania prawa wstecz. Ostatnia zmiana łamie tę zasadę – dodaje.

W „Rzeczpospolitej" z 29 listopada br. Dominik Kaczmarski z Ministerstwa Finansów zapewniał, że zmiana przepisów wyłšczy moc ochronnš jedynie tych interpretacji, które dotyczš schematów agresywnego planowania podatkowego. Jego zdaniem będzie to bardzo niewielka liczba.

Częœć funduszy z daninš

W omawianej nowelizacji znajduje się też przepis zmieniajšcy zasady rozliczania funduszy inwestycyjnych. Otwarte nadal będš zwolnione z CIT. Natomiast zamknięte pod pewnymi warunkami. Zdaniem Ministerstwa Finansów ta zmiana ma uszczelnić system poprzez eliminację struktur agresywnego planowania podatkowego.

– Opodatkowane zostały fundusze, które majš udziały w spółkach osobowych – mówi Kamil Lewandowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii FL Tax. Dodaje, że po tym, jak polska spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem CIT, korzyœci dawały inwestycje w luksemburskie spółki. W przyszłym roku przychody z takich inwestycji będš opodatkowane.

Podstawa prawna: ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1926)

Procedowanie nad zmianami w prawie

Nowoœci na ostatniš chwilę

Zmiany przepisów o utracie mocy ochronnej starych interpretacji i opodatkowaniu niektórych funduszy inwestycyjnych zostały przeprowadzone w ekspresowym tempie. Ta pierwsza została wprowadzona w trakcie prac w Sejmie (nie było jej wczeœniej w projekcie). Druga pierwotnie zakładała opodatkowanie wszystkich funduszy, w Sejmie jš złagodzono. Projekt został opublikowany dopiero 31 paŸdziernika, a zmiany majš wejœć w życie 1 stycznia 2017 r. Dopiero w Senacie rozstrzygnęły się losy kwoty wolnej od PIT (to ta sama nowelizacja). Ustawa zwiększajšca obcišżenia podatkowe od nowego roku powinna być opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca listopada roku poprzedniego. Ustawodawca zdšżył, ale w ostatniej chwili, a podatnicy w trakcie prac nad nowelizacjš przeżyli parę niespodziewanych zwrotów akcji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL