Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Firmy miesišcami czekajš na interpretacje od lokalnych organów podatkowych

123RF
Przedsiębiorcom bardzo trudno uzyskać merytorycznš odpowiedŸ na ich pytania dotyczšce podatku od nieruchomoœci. Mijajš kolejne tygodnie, a wnioskodawcy cały czas nie majš pewnoœci, czy rozliczyli się prawidłowo.

Przedsiębiorcom bardzo trudno uzyskać od lokalnych organów podatkowych merytorycznš odpowiedŸ na ich pytania. Często zdarza się, że wydane indywidualne interpretacje prawa podatkowego wykraczajš poza zakres pytań przedstawionych we wniosku lub w ogóle się do niego nie odnoszš. Organy nie wiedzš też, czy jeœli po złożeniu wniosku zmieniły się przepisy będšce przedmiotem interpretacji, majš przeprowadzić analizę przepisów obowišzujšcych w momencie składania wniosku, czy w momencie wydawania interpretacji. Sšdy administracyjne uchylajš takie interpretacje ze względów proceduralnych, a podatnicy muszš działać w warunkach niepewnoœci.

Czy wieża jest budowlš

Przykładem jest prowadzona przez Advicero Tax sprawa spółki, która na poczštku 2016 r. wystšpiła do burmistrza jednej z gmin w województwie kujawsko-pomorskim o interpretację dotyczšcš opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomoœci. Pytania dotyczyły zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowišzujšcego w 2016 r. Spółka chciała potwierdzić m.in., że wieża (częœć zewnętrzna oraz wyposażenie) nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci. Pozostałe pytania odnosiły się do rozdzielnicy i sieci œredniego napięcia, które – zdaniem spółki – nie podlegajš opodatkowaniu.

Bez odpowiedzi i uzasadnienia

W maju 2016 r. burmistrz wydał interpretację dotyczšcš stanu faktycznego. Uznał stanowisko spółki za częœciowo nieprawidłowe, jednak nie usto- sunkował się do pytań i nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia. Nie zmienił swojego stanowiska w zwišzku ze złożonym przez spółkę wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA w Bydgoszczy (I SA/Bd 518/16), który uchylił jš ze względów proceduralnych. Sšd wskazał, że organ podatkowy ma precyzyjnie odpowiedzieć na pytania dotyczšce zdarzenia przyszłego, z wyczerpujšcym uzasadnieniem prawnym. Zgodnie z wyrokiem, burmistrz powinien przedstawić zrozumiałš, jednoznacznš i czytelnš dla spółki ocenę jej stanowiska.

Mimo to burmistrz w interpretacji ze stycznia 2017 r. znów odniósł się do stanu faktycznego. Co więcej, przedstawił stanowisko w zakresie przepisów obowišzujšcych już w 2017 r., o które spółka nie pytała (i tym samym nie przedstawiła żadnego własnego stanowiska w zakresie ich interpretacji). Spółka powtórnie wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, a wobec braku odpowiedzi i zmiany stanowiska przez organ złożyła skargę na interpretację.

Sšd okreœlił ramy postępowania

W wyroku z 8 sierpnia 2017 r. (I SA/Bd 564/17) sšd ponownie uchylił interpretację z powodów proceduralnych. Uznał, że mimo zmiany stanu prawnego, organ powinien odpowiedzieć na pytania spółki, dotyczšce przepisów obowišzujšcych w 2016 r. Ramy postępowania wyznacza bowiem sam wniosek o interpretację, przedstawiony w nim stan faktyczny bšdŸ zdarzenie przyszłe oraz przepisy prawa podatkowego okreœlone przez wnioskodawcę. To ważne, ponieważ nie upłynšł jeszcze termin przedawnienia, a spółka nadal nie ma pewnoœci, czy rozliczyła się prawidłowo.

W efekcie, spółka znów musi czekać na odpowiedŸ organu, którš uzyska za kilka miesięcy, czyli po około dwóch latach od złożenia wniosku o interpretację. Niestety, podobnych przypadków jest więcej. Konieczna jest zatem zmiana praktyki samorzšdowych organów podatkowych, gdyż obecnie prezentowane przez nie podejœcie bardzo utrudnia prowadzenie działalnoœci gospodarczej.

podstawa prawna: art. 14c § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

Organ jest zwišzany zakresem żšdania wnioskodawcy

Joanna Skibicka, doradca podatkowy w Advicero Tax

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 8 sierpnia 2017 r. (I SA/Bd 564/17) jest bardzo ciekawy ze względów proceduralnych. Przepisy ordynacji podatkowej nie wskazujš bowiem wyraŸnie, czy organ wydajšcy interpretację indywidualnš powinien brać pod uwagę stan prawny okreœlony na moment składania wniosku czy obowišzujšcy już w momencie wydania interpretacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy w trakcie całego postępowania ten stan prawny uległ zmianie. W dotarciu do odpowiedzi na to pytanie pomocna jest analiza art. 14c § 1 ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika bowiem, że interpretacja indywidualna powinna zawierać wyczerpujšcy opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Praktyka pokazuje jednak, że kwestia ta jest problematyczna dla organów jednostek samorzšdu terytorialnego wydajšcych interpretacje. WSA w Bydgoszczy w uzasadnieniu wyroku potwierdził, że w interpretacji indywidualnej organ powinien rozstrzygnšć, czy wnioskodawca prawidłowo postrzega, jakie skutki prawne na gruncie okreœlonych przepisów prawa podatkowego wywołuje przedstawiony przez niego stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Oznacza to, że organ jest zwišzany zakresem żšdania zawartym we wniosku o wydanie interpretacji nie tylko w zakresie stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, ale również przepisów prawa podatkowego w konkretnym stanie prawnym. Zdaniem sšdu, w zwišzku z tym, że wniosek spółki był osadzony w stanie prawnym obowišzujšcym w 2016 r., burmistrz powinien ocenić jej stanowisko właœnie z tej perspektywy. W zwišzku z tym uwagi organu w zakresie stanu prawnego obowišzujšcego od 1 stycznia 2017 r. WSA w Bydgoszczy uznał za bezprzedmiotowe. Podkreœlił jednoczeœnie, że mimo zmiany stanu prawnego organ nie jest zobowišzany do jednoczesnego przedstawiania uzasadnienia prawnego stanowiska spółki w stanie prawnym obowišzujšcym w 2016 i w 2017 roku. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL