Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Nowy projekt zmian w ordynacji podatkowej bez obowišzku przekazywania dobowych wycišgów

Fotolia
W nowej wersji projektu nowelizacji ordynacji podatkowej brak zapisu zobowišzujšcego banki do przekazywania fiskusowi w systemie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dobowych wycišgów z rachunków przedsiębiorców. Propozycje te nie podobały się œrodowisku bankowemu.

Na stronie Rzšdowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów umieœciło nowy projekt nowelizacji ordynacji podatkowej.

Zakłada on m.in., że dowodami w postępowaniu podatkowym mogš być dokumenty zgromadzone w ramach działalnoœci analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt wyłšcza też przepisy o stosowaniu tajemnicy skarbowej w przypadkach niezłożenia przez podatnika deklaracji podatkowej, nieujęciu w niej istotnych informacji, niedokonaniu zapłaty podatku.

Zakłada również, że organ podatkowy może udostępnić niektóre informacje o podatniku, na wniosek jego kontrahenta.

W nowej wersji projektu brak jest propozycji, która była w poprzednim projekcie nowelizacji.

Zakładała ona, że od wrzeœnia br. banki miałaby przekazywać fiskusowi w systemie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dobowe wycišgi z rachunków przedsiębiorców. Obowišzek ten nie dotyczyłby najmniejszych firm.

Przeciw tym propozycjom protestował m.in. Zwišzek Banków Polskich, twierdzšc, że banki nie zdšżš przygotować się do raportowania JPK na 1 wrzeœnia.

W czerwcu br. Mariusz Zygierewicz z ZBP mówił, że projekt ten jest niemożliwy do wdrożenia także dlatego, bo banki nie wiedzš, jaki jest zakres podmiotów objętych obowišzkiem informowania o rachunkach.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL