Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Zmiany w JPK_VAT: Jakie informacje powinny zawierać korekty JPK

Fotolia
Resort finansów planuje zmiany w jednolitym pliku kontrolnym dla ewidencji VAT i rozpoczęło otwartš dyskusję w tym zakresie. Mierzšc się z wizjš przyszłoœci sprawozdawczoœci VAT, trzeba uwzględnić kwestie praktyczne, np. korekty plików.

Dostrzegajšc praktyczne problemy zwišzane ze składaniem plików JPK_VAT i uwzględniajšc fakt, że od stycznia 2018 r. obowišzek ten obejmie również mikroprzedsiębiorców, resort finansów uruchomił konsultacje podatkowe, których celem jest dokonanie optymalnych (z perspektywy podatników i fiskusa) zmian w JPK_VAT. To dobra okazja do dyskusji o kluczowych zagadnieniach w tym obszarze. A ponieważ w Polsce „VAT korektš stoi", wskazane wydaje się poruszenie w pierwszej kolejnoœci problematyki składania korekt plików JPK_VAT za okresy przeszłe. Zwłaszcza majšc w pamięci wzmiankowany przez resort finansów pomysł przejęcia przez JPK_VAT funkcji i roli deklaracji VAT.

Pišta korekta deklaracji, n-ta wersja pliku JPK

Aż do stycznia 2017 r. nie było możliwoœci systemowego rozróżnienia pliku JPK_VAT składanego po raz pierwszy (plik pierwotny) od jego korekty (odzwierciedlajšcej złożonš korektę deklaracji VAT). W praktyce, aby odróżnić plik pierwotny od kolejnych korekt, fiskus porównywał daty sporzšdzenia plików składanych za ten sam okres przez tego samego podatnika, co zdecydowanie utrudniało identyfikację danej korekty, jej powišzanie z korektš deklaracji, i analizę danych. Problem ten został częœciowo rozwišzany w drugiej wersji JPK_VAT (w styczniu 2017 r.). Obecnie istnieje możliwoœć systemowego odróżnienia pliku pierwotnego (Cel złożenia: „1") od (pierwszej i każdej kolejnej) korekty pliku (Cel złożenia: „2"). Nadal jednak nie ma możliwoœci jednoznacznego ustalenia sekwencyjnoœci składanych korekt plików.

W piœmie zawiadamiajšcym o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmiany w JPK_VAT, Ministerstwo Finansów – dostrzegajšc problem – zaproponowało, aby w wersji 3 JPK_VAT rozszerzyć katalog oznaczeń celu złożenia w taki sposób, aby można było uzyskać informację o kolejnoœci składanych plików JPK_VAT (Cel złożenia: „2" – dla pierwszej korekty, „3" – dla drugiej itd.). To zmiana idšca w dobrym kierunku, choć dla uniknięcia nieporozumień można rozważyć jeszcze innš modyfikację nomenklatury.

Przykład

Oznaczenia plików JPK_VAT można zorganizować w taki sposób, aby jednoznacznie odróżnić plik pierwotny od wszystkich korekt oraz aby kolejny „numerek" faktycznie wskazywał kolejnš w sekwencji składanš korektę. Można przyjšć następujšce rozwišzanie: Cel złożenia: „0" / „P" – dla pliku pierwotnego, „1"/"K1" – dla pierwszej korekty itd. Takie rozwišzanie może przynieœć korzyœci:

- z punktu widzenia podatnika – klarownš listę kolejnych korekt;

- dla fiskusa – sprawniejszš analizę porównawczš rozliczeń.

W dżungli informacji, czyli co korygujemy

Choć wprowadzenie mechanizmu oznaczania kolejnych korekt pliku JPK_VAT jest pożyteczne, to niekoniecznie przyczyni się do zmniejszenia obcišżeń po stronie podatnika, zwišzanych z wyjaœnianiem administracji skarbowej powodów, dla których rozliczenia VAT za dany okres podlegajš korekcie.

1. Po pierwsze, tak jak w przypadku deklaracji VAT-7, pliki JPK_VAT wskazujš informacje w ujęciu narastajšcym, co oznacza, że kolejne wersje pliku JPK_VAT zawierajš zarówno faktury ujęte w pliku pierwotnym, jak i te, które „doszły" lub zostały zmienione w (pierwszej i kolejnej) korekcie rozliczeń.

2. Po drugie, w danej korekcie pliku JPK_VAT nie ma możliwoœci oznaczenia, które wiersze wystšpiły już w poprzednich wersjach pliku, a które „doszły" lub zostały zmienione. W efekcie, w przypadku złożenia korekty deklaracji VAT-7, mimo przesłania detalicznej informacji w korekcie pliku JPK_VAT, podatnicy mogš być zobligowania do wyjaœnienia lub uzasadnienia przyczyn złożonej korekty (tj. wskazania konkretnych transakcji i kwot, które spowodowały korektę, a nawet wyjaœnienie powodu ujęcia ich w korekcie rozliczeń).

Z perspektywy zarówno podatnika, jak i administracji skarbowej użyteczne mogłoby być wprowadzenie opcjonalnego znacznika (na poziomie wiersza), który wskazywałby, w której wersji JPK_VAT dana transakcja została dodana lub zmieniona. Jeżeli składamy drugš korektę pliku JPK_VAT, częœć wierszy już ujętych w pierwotnym pliku mogłaby mieć oznaczenie: „P", wiersze dodane lub zmienione w pierwszej lub drugiej korekcie: odpowiednio: „K1" itd. W ten sposób łatwo można zidentyfikować poszczególne faktury (jak i kwoty), które były powodem złożenia korekty.

Ministerstwo Finansów oraz administracja skarbowa uzyskałyby w ten sposób pełny obraz zmian w korektach rozliczeń, zwalniajšc jednoczeœnie podatników z obowišzku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty. Użyteczne mogłoby być też podanie faktycznej przyczyny ujęcia danego wiersza w korekcie rozliczeń (np. błędnie rozpoznany obowišzek podatkowy), ale tu sprawa może być kontrowersyjna z uwagi na ograniczenia w systemach księgowych w dostępie do takiej informacji oraz koniecznoœć okreœlenia zamkniętej listy przyczyn korekty.

Która wersja JPK_VAT dla korekt

W perspektywie wprowadzenia trzeciej wersji pliku JPK_VAT od stycznia 2018 r., warto poruszyć zagadnienie czasowego zakresu jej obowišzywania. Przypomnijmy, że w wyniku zmian technicznych w œrodowisku bramki JPK, w praktyce wymuszona została koniecznoœć bezwzględnego stosowania drugiej wersji pliku JPK nie tylko dla okresów od stycznia 2017 r. (tj. od momentu opublikowania wersji drugiej) ale też – retrospektywnie – dla korekt plików JPK_VAT za okresy: lipiec-grudzień 2016 r. (tj. za okresy, dla których zastosowanie miała wersja pierwsza struktury). Bioršc pod uwagę fakt, że w wersji drugiej rozszerzono (w porównaniu do wersji pierwszej) zakres danych podlegajšcych wykazaniu w pliku JPK_VAT, podatnicy zostali zmuszeni do zapewnienia możliwoœci raportowania informacji przy składaniu korekt rozliczeń za okresy sprzed stycznia 2017 r., do których wykazywania nie był i zobligowaniu w okresie, za który była składana korekta.

W przypadku deklaracji podatkowych, kolejne publikowane wersje majš zastosowanie od pierwszego okresu, dla którego zostały opracowane oraz okresów przyszłych, aż do momentu opracowania kolejnej wersji deklaracji. W efekcie, w przypadku np. korekt rozliczeń VAT za okres przeszły stosuje się deklarację VAT-7 dla danego okresu korygowanego (formularz historyczny), a nie aktualnie obowišzujšcy dla bieżšcych rozliczeń. Ta zasada powinna być stosowana również odniesieniu do plików JPK: nowa, trzecia wersja pliku JPK_VAT powinna być używana dla rozliczeń od stycznia 2018 r. (planowana data jej wprowadzenia), natomiast dla korekt za okresy wczeœniejsze powinna mieć zastosowanie obecnie obowišzujšca, druga wersja struktury. Stosowanie spójnych zasad w tym zakresie zwiększyłoby poczucie stabilnoœci i pewnoœci prawa wœród podatników.

Igor Roman, Starszy Menedżer w Zespole Tax Management Consulting, Deloitte Doradztwo Podatkowe

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL