Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Kotłownia też może zapłacić podatek bankowy

123RF
Wystarczy, że przedsiębiorca pobierze opłatę za wydłużenie konsumentowi terminu płatnoœci, by obcišżyć go podatkiem od aktywów.

Od lutego ubiegłego roku obowišzuje podatek od niektórych instytucji finansowych, zwany podatkiem bankowym. Instytucjš takš, jak potwierdza w niedawnej interpretacji dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej (KIS), zostać może też kotłownia.

Wystarczy jedna umowa

Przedsiębiorca nie musi nawet udzielać nikomu pożyczki. Koniecznoœć zapłaty podatku powstanie za sprawš samego pobrania opłaty za odroczenie płatnoœci za wykonanš usługę albo sprzedany towar.

– Konsekwencje mogš wystšpić niespodziewanie, bo nie ma znaczenia ani to, czy przedsiębiorca postępuje tak regularnie, ani wysokoœć uzyskanej z takiej działalnoœci kwoty – mówi Marcin Chomiuk, doradca podatkowy, partner w PwC.

Sprawa, w której wypowiedziała się KIS, dotyczy spółki produkujšcej energię cieplnš i pršd. Wdraża ona program budowy ekologicznych Ÿródeł ciepła dla posiadaczy nieruchomoœci, których nie można podłšczyć do innych Ÿródeł tej energii.

Spółka przyjmie na siebie obowišzek zaprojektowania i wybudowania kotłowni spełniajšcych normy ekologiczne. Finansowanie zapewniać będš osoby, które zdecydujš się na udział w programie. Pokryjš one koszt budowy i marżę spółki, która rozważa, na proœbę jednej z takich osób, możliwoœć rozłożenia na raty swojej należnoœci. Tego rodzaju sprzedaż, jak zadeklarowała, będzie rzadkim wyjštkiem.

Zapytała, czy w zwišzku z ustawš o podatku bankowym może doliczyć koszty odroczenia terminu płatnoœci czy ze względu na podatkowe konsekwencje lepiej tego nie robić.

Chodziło o płatnoœci od indywidualnych osób za usługę niewišzanš z ich działalnoœciš gospodarczš i zawodowš.

Sama spółka po przeanalizowaniu przepisów ustawy doszła do przekonania, że jeœli tylko pobierze opłatę, stanie się podatnikiem daniny od instytucji finansowych.

Dyrektor KIS odpowiedział, że spółka rzeczywiœcie może być uznana za instytucję pożyczkowš w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, a to będzie skutkować obcišżeniem podatkiem od instytucji finansowych.

Lepiej podnieœć cenę

Za takš instytucję, jak wynika z interpretacji, będzie uznany przedsiębiorca inny niż bank, który udziela kredytu konsumenckiego, bšdŸ tylko przyrzeka udzielenie takiego kredytu.

Skarbówka zaznaczyła, że kredytem konsumenckim nie jest umowa, która nie przewiduje zapłaty oprocentowania ani innych kosztów udzielenia ani spłaty kredytu.

– Dlatego przedsiębiorcy z różnych branż, którzy rozważajš sprzedaż ratalnš, muszš wystrzegać się pobierania odsetek z tego tytułu, aby uniknšć niespodzianki w postaci uznania za pożyczkodawcę. Konsekwencje będš zupełnie inne, gdy te same koszty zostanš uwzględnione w cenie usług i towarów – mówi Marcin Chomiuk.

Stawka podatku wynosi 0,0366 proc. miesięcznie. Instytucje pożyczkowe płacš go od nadwyżki wartoœci aktywów ponad 200 mln zł.

numer interpretacji: 0111-KDIB1-3. 4016.1.2017.1.JKT

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: mateusz.maj@rp.pl

Opinia

Michał Kowalski, doradca podatkowy z kancelarii KNDP

Interpretacja potwierdza obawy podatników, że podatkiem bankowym mogš być obcišżone nie tylko podmioty działajšce w branży finansowej i kredytowej. Fiskus zdšżył już wydać interpretację ogólnš dotyczšcš ustawy o podatku bankowym, ale nie rozwiała ona wszystkich wštpliwoœci. Konieczne jest doprecyzowanie w ustawie definicji „instytucji pożyczkowej", które to instytucje oprócz banków, zakładów ubezpieczeń i innych wyspecjalizowanych podmiotów sš podatnikami podatku bankowego. Obecnie za podatnika podatku bankowego może być uznany każdy przedsiębiorca, który udzieli konsumentowi jednej pożyczki lub też raz odroczy konsumentowi termin spełnienia œwiadczenia za wynagrodzeniem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL