Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Urzšd skarbowy kontynuuje porzšdki w bazie VAT podatników

Fotolia.com
Urzędy skarbowe wykreœliły już ponad 36 tys. podmiotów z rejestru VAT. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie dotyczy to uczciwych podatników.

Administracja podatkowa zyskała w 2017 r. nowe szerokie możliwoœci walki z nadużyciami, m.in. usuwania podatników z rejestru VAT. Chodzi o bazę, która jest dla firm podstawowym narzędziem weryfikacji kontrahentów.

„Od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. naczelnicy urzędów skarbowych wykreœlili z rejestru 36 070 podmiotów" – poinformował wiceminister finansów Marian Banaœ w odpowiedzi na interpelację poselskš nr 10866.

Ministerstwo przestrzega, że konsekwencje poniesie zarówno wyrzucony z bazy podatnik, jak i jego kontrahenci.

Wykreœlony traci prawo do odliczania VAT z faktur zakupowych. Natomiast niezarejestrowany podatnik, który wystawił fakturę z wykazanš kwotš podatku, musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego (art. 108 ustawy o VAT) – czytamy.

Nabywca nie odliczy jednak VAT z takich faktur.

„Bioršc pod uwagę powody wykreœlenia na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT (m.in. gdy podatnik nie istnieje), należy wskazać, że faktury wystawione przez podmiot nieistniejšcy nie stanowiš podstawy do obniżenia wykazanego w nich podatku przez podatnika, który otrzymał takš fakturę" – pisze wiceminister.

Uważać muszš też firmy nabywajšce tzw. towary wrażliwe, o których mowa w załšczniku nr 13 do ustawy o VAT, jak np. rury stalowe czy paliwa. To dlatego, że wykreœlenie z rejestru VAT wpływa na stosowanie przepisów o solidarnej odpowiedzialnoœci podatkowej nabywcy za zaległoœci sprzedawcy.

Za co odpowie nabywca

MF przypomina, że nabywca nie ponosi takiej odpowiedzialnoœci, jeœli kupi towar od sprzedawcy, który wniósł kaucję gwarancyjnš i został wpisany do elektronicznego wykazu MF. Usunięcie sprzedawcy z rejestru VAT oznacza jednak także usunięcie z rejestru podmiotów, które wniosły kaucję. W praktyce nabywca będzie miał kłopoty, jeœli sprzedawca został usunięty z wykazu na dzień dokonania dostawy. Poniesie odpowiedzialnoœć podatkowš za zaległoœci sprzedawcy, jeœli wiedział albo mógł przypuszczać, że ma do czynienia z oszustem.

„Nabywca może sobie zapewnić ochronę poprzez zakup towarów od sprzedawcy figurujšcego w wykazie podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjnš" – czytamy.

Nowe przepisy budzš ogromne kontrowersje. Nie wiadomo np., co z przedsiębiorcš, który został nieœwiadomie uwikłany w działalnoœć grupy przestępczej.

Przysługuje odwołanie

Ministerstwo wskazuje, że zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VAT wykreœleniu podlega przedsiębiorca, który wiedział lub miał uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że uczestniczy w karuzeli VAT. Formalne wykreœlenie poprzedzone jest czynnoœciami analitycznymi, postępowaniem kontrolnym, a następnie wydaniem decyzji orzekajšcej, która musi wskazywać na spełnienie przesłanek wykreœlenia. Od takiej decyzji podatnik może odwołać się do organu wyższej instancji oraz – po wyczerpaniu œrodków zaskarżenia – wnieœć skargę do sšdu.

Wykreœlenie z rejestru podatnika uczciwego nie jest w praktyce możliwe, gdyż każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie w kontekœcie całokształtu okolicznoœci – napisał wiceminister Banaœ w odpowiedzi na interpelację nr 10878.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: m.pogroszewska@rp.pl

Opinia

prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski, Uniwersytet Łódzki, Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Poltax w Łodzi

Funkcjonujšce od poczštku roku przepisy rozszerzajšce dopuszczalnoœć wykreœlenia przez organy podatkowe przedsiębiorców z rejestru podatników VAT wymagajš pilnej i istotnej modyfikacji. W ich obecnym kształcie mogš być bowiem uznane za niezgodne z konstytucjš oraz za naruszajšce zasadę proporcjonalnoœci, która jest silnie akcentowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwoœci UE. Dolegliwoœć i częœciowa uznaniowoœć działań organu podatkowego w zakresie wykreœlenia, w których nie przewidziano również żadnych œrodków zaskarżenia przysługujšcych podatnikom, może być niewspółmierna do potencjalnego prawdopodobieństwa realizacji celów nowych przepisów, tzn. ograniczenia nadużyć i oszustw podatkowych oraz poprawy warunków prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL