Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Fiskus będzie wiedział o zagranicznych rachunkach polskich podatników

ROL
Od tego roku zaczyna działać międzynarodowy system wymiany informacji podatkowych. Podatnicy otrzymujšcy lub lokujšcy œrodki finansowe w innym kraju powinni przeanalizować zgodnoœć zagranicznych struktur z nowymi regulacjami.
W tym roku rozpoczyna funkcjonowanie międzynarodowy system automatycznej wymiany informacji podatkowych. Z jego pomocš już za kilka miesięcy krajowe organy podatkowe zbiorš za poœrednictwem instytucji finansowych, np. banków, informacje finansowe o rezydentach podatkowych innych państw. Zebrane informacje finansowe zostanš następnie przesłane organom podatkowym z właœciwych państw w uniwersalnym standardzie raportowania, tzw. CRS (ang. Common Reporting Standard). Już ponad 100 państw zobowišzało się wymieniać informacje w ramach CRS (częœć od 2017 roku, pozostałe od kolejnego roku). Obowišzek wymiany informacji w ramach modelu opartego na CRS został również wprowadzony do unijnego porzšdku prawnego dyrektywš 2014/107/UE. Państwa członkowskie UE majš przeprowadzić pierwszš wymianę w 2017 roku (wyjštkiem jest Austria, która rozpocznie przekazywanie informacji podatkowych w 2018 roku). W ramach systemu CRS, na potrzeby wymiany informacji instytucje finansowe majš obowišzek ustalić rezydencję podatkowš osób fizycznych lub podmiotów, dla których prowadzone sš rachunki finansowe. Instytucje finansowe mogš brać pod uwagę oœwiadczenia posiadaczy rachunków, składane na specjalnych formularzach, poparte odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem rezydencji podatkowej lub rachunkiem za media). Jeœli jednak instytucja poweŸmie wštpliwoœci co do prawdziwoœci danych podanych przez posiadacza rachunku (co może wynikać z posiadanych dokumentów lub wiedzy pracownika instytucji), to jej obowišzkiem będzie przeprowadzenie pogłębionej analizy i ewentualnie zażšdanie od posiadacza rachunku dodatkowych wyjaœnień lub dokumentów.
Jeżeli w efekcie tej procedury instytucja finansowa ustali, że posiadacz rachunku jest rezydentem podatkowym państwa uczestniczšcego w CRS, innego niż państwo, w którym ta instytucja ma siedzibę, to rzeczona instytucja finansowa będzie obowišzana przekazać lokalnemu organowi podatkowemu informacje o kliencie i prowadzonym dla niego rachunku. Jeżeli zostanie ustalone, że posiadacz rachunku jest rezydentem tego samego państwa bšdŸ państwa nieuczestniczšcego w CRS, to instytucja finansowa nie będzie obowišzana przekazywać jakichkolwiek informacji na temat rachunku i jego posiadacza.

Raz w roku

Przekazywanie informacji będzie miało miejsce raz do roku, w formacie CRS lub analogicznym, a raportowane informacje będš dotyczyły poprzedzajšcego roku kalendarzowego (na przykład w 2017 roku zostanš przekazane informacje za rok 2016). Instytucje finansowe powinny przekazać informacje w terminie okreœlonym przez lokalnš administrację podatkowš.

Przykład

Na Malcie instytucje finansowe sš obowišzane przekazywać informacje do końca kwietnia danego roku. Z kolei uchwalona przez Sejm 9 marca 2017 r. ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (oczekuje na podpis prezydenta) przewiduje, że raportowanie przez instytucje finansowe powinno nastšpić do końca czerwca danego roku (wyjštkiem będzie pierwsze raportowanie, tzn. przekazanie informacji za rok 2016, gdzie termin to 30 sierpnia 2017 roku).

Do końca wrzeœnia

Ostatnim ogniwem w łańcuchu CRS jest wymiana informacji pomiędzy organami podatkowymi. Zgodnie z zasadami przyjętymi w wielostronnej umowie międzynarodowej ustanawiajšcej standard CRS, gdy administracja podatkowa danego kraju zbierze już od wszystkich instytucji finansowych odpowiednie informacje, to powinna - bez uprzedniego wniosku i w terminie do końca wrzeœnia danego roku – rozesłać te dane w formie elektronicznej do właœciwych, zagranicznych organów podatkowych.

Przykład

Pan Maciej został oddelegowany do pracy w oddziale swojego pracodawcy w Wielkiej Brytanii. 15 marca 2016 r. otworzył rachunek bieżšcy w brytyjskim banku. Przy zakładaniu rachunku wypełnił formularz CRS, w którym wskazał, że jest polskim rezydentem podatkowym oraz wpisał w odpowiednie rubryki swoje dane adresowe i numer PESEL. Pan Maciej przez trzy miesišce œwiadczenia pracy w oddziale otrzymywał wynagrodzenie na brytyjski rachunek. Przyjmijmy, że saldo rachunku 31 grudnia 2016 r. wyniosło 5200 euro. W tym stanie faktycznym, bank brytyjski będzie obowišzany przekazać brytyjskiemu organowi podatkowemu: 1) informacje identyfikujšce pana Macieja (tj. imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia), 2) numer rachunku oraz 3) saldo rachunku ustalone na 31 grudnia 2016 (czyli kwotę 5200 euro). Ponadto bank wskaże, że pan Maciej jest polskim rezydentem podatkowym i poda jego numer identyfikacji podatkowej (w tym przypadku będzie to numer PESEL). Informacje te, wraz z nazwš, adresem i numerem identyfikacji podatkowej raportujšcego banku brytyjskiego zostanš przekazane do 30 wrzeœnia 2017 roku polskiej administracji podatkowej.

Niezależnie od krajowych przepisów

Wprowadzenie wymiany informacji w ramach CRS od tego roku ma wpływ na sytuację prawnš polskich podatników. Wiele zagranicznych jurysdykcji implementowało już system CRS w całoœci. Oznacza to, że w 2017 roku przynajmniej częœć informacji o zagranicznych kontach kontrolowanych przez polskich rezydentów podatkowych zostanie w ramach CRS przekazana polskiemu fiskusowi. masz pytanie, wyœlij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

CRS – Zasady funkcjonowania

Podmioty przekazujšce informacje Do przekazywania informacji podatkowych zostały zobowišzane instytucje finansowe z państw uczestniczšcych w systemie CRS. Instytucjami finansowymi w rozumieniu CRS sš podmioty prowadzšce działalnoœć powierniczš (np. bank depozytariusz), depozytowš (np. bank krajowy lub instytucja kredytowa), inwestycyjnš (np. towarzystwo funduszy inwestycyjnych) lub zakłady ubezpieczeń. Osoby fizyczne i podmioty podlegajšce raportowaniu W ramach CRS raportowaniu podlegajš posiadacze rachunków, tj. osoby fizyczne lub tzw. podmioty. Kategoria podmiotów jest bardzo szeroka i obejmuje przede wszystkim spółki kapitałowe lub osobowe, ale również – pod pewnymi warunkami – zagraniczne fundacje czy nawet trusty, czyli specyficzne dla systemów common law struktury powiernicze. Równoczeœnie CRS wyłšcza z raportowania pewne kategorie podmiotów, np. spółki publiczne, podmioty rzšdowe czy organizacje międzynarodowe. Przekazywane informacje finansowe Instytucje finansowe sš obowišzane przekazać organom podatkowym informacje o tzw. rachunkach raportowanych. Pojęcie to jest rozumiane szeroko i obejmuje m.in. rachunki powiernicze lub depozytowe, ale również udział w kapitale lub zyskach spółki będšcej instytucjš finansowš czy pieniężne umowy ubezpieczenia lub umowy renty (choć CRS przewiduje również pewne wyjštki w tym zakresie). Przekazywane przez instytucje finansowe informacje o rachunkach obejmujš m.in.: 1) informacje identyfikujšce posiadacza rachunku, tj. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej, a w przypadku podmiotu jego nazwę lub firmę, ponadto adres (zamieszkania bšdŸ siedziby) oraz numer identyfikacji podatkowej, 2) w przypadku tzw. pasywnego NFE (pojęcie wyjaœnione w treœci artykułu) - analogiczne dane identyfikujšce osób fizycznych kontrolujšcych ten pasywny NFE (tzw. beneficjentów ostatecznych), 3) informacje o rachunku, tj. numer rachunku (lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru) oraz saldo rachunku lub jego wartoœć ustalonš na koniec roku kalendarzowego lub innego okresu sprawozdawczego, a jeżeli rachunek został zamknięty w cišgu danego roku lub okresu — informację o jego zamknięciu. Uwaga! W niektórych krajach uczestniczšcych w CRS instytucje finansowe mogš podjšć decyzję, że pewne rachunki nie zostanš objęte zakresem raportowania. Takie zwolnienie z raportowania może być zastosowane do rachunków podmiotów istniejšcych na dzień 31 grudnia 2015 r., jeżeli łšczne saldo lub wartoœć nie przekroczyły na ten dzień równowartoœci 250 000 USD, do czasu aż łšczne saldo lub wartoœć nie przekroczš tej kwoty na ostatni dzień któregokolwiek z kolejnych lat kalendarzowych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL