Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości dwie sprawy przeciw Węgrom

AFP
Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwoœci UE dwie sprawy przeciwko Węgrom, w sprawie regulacji dotyczšcych szkolnictwa wyższego oraz finansowania organizacji pozarzšdowych.

KE wszczęła procedurę przeciwko Węgrom w sprawie ustawy dotyczšcej organizacji pozarzšdowych finansowanych z zagranicznych œrodków w lipcu, zarzucajšc temu krajowi, że ustawa jest niezgodna z prawem unijnym.

Zgodnie z tš ustawš każda organizacja pozarzšdowa, która w cišgu roku otrzymała co najmniej 7,2 mln forintów (24 tys. euro) wsparcia z zagranicy, musi w cišgu 15 dni zgłosić ten fakt w sšdzie. Powyższa suma nie dotyczy pochodzšcego z UE wsparcia otrzymanego za poœrednictwem jednostek budżetowych. Podmioty, które zadeklarujš, że stały się "organizacjš wspieranš z zagranicy", będš musiały niezwłocznie ogłosić to na swojej stronie internetowej, a także w swoich publikacjach.

Uzasadniajšc koniecznoœć przyjęcia ustawy, rzšdzšca na Węgrzech centroprawicowa partia Fidesz podkreœlała, że społeczeństwo powinno wiedzieć, jakie interesy reprezentujš dane organizacje, oraz wskazywała wyzwania zwišzane z przepływami pieniędzy z niejasnych Ÿródeł, takie jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Po lipcowej decyzji KE o wszczęciu procedury o naruszenie prawa ministerstwo sprawiedliwoœci w Budapeszcie oznajmiło, że rzšd Węgier nie ugnie się pod presjš i obstaje przy większej przejrzystoœci organizacji finansowanych z zagranicy.

Jak przekazała KE w uzasadnieniu czwartkowej decyzji, węgierska ustawa dotyczšca organizacji pozarzšdowych otrzymujšcych dotacje z zagranicy "dyskryminuje i nieproporcjonalnie ogranicza darowizny z zagranicy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego". Komisja jest również zdania, że Węgry łamiš prawo do wolnoœci zrzeszania się oraz prawo do ochrony życia prywatnego i danych osobowych, zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

KE uważa, że ustawa może "zniechęcić ludzi do przekazywania darowizn z zagranicy organizacjom społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech". Powołuje się też na zapisy w traktatach europejskich dotyczšce swobodnego przepływu kapitału. "Swobodny przepływ kapitału jest jednš z czterech podstawowych swobód jednolitego rynku europejskiego" - wskazała.

W przypadku uchwalonej w kwietniu 2017 r. nowelizacji węgierskiej ustawy o szkolnictwie Komisja oceniła, że "wprowadza ona nieproporcjonalne ograniczenia wobec działań uniwersytetów z i spoza Unii Europejskiej".

Podpisana w kwietniu przez prezydenta Janosa Adera ustawa przewiduje, iż na Węgrzech będš mogły działać tylko te wydajšce dyplomy zagraniczne szkoły wyższe spoza UE, które dysponujš międzypaństwowš umowš popierajšcš ich działalnoœć. Innym warunkiem będzie posiadanie przez nie placówki edukacyjnej w kraju pochodzenia. Uczelnie, które nie będš spełniać tych warunków, od 1 stycznia 2019 r. nie będš mogły przyjmować nowych studentów.

Zdaniem krytyków ustawa jest skierowana głównie przeciw założonemu przez amerykańskiego finansistę George'a Sorosa Uniwersytetowi Œrodkowoeuropejskiemu (CEU), który prowadził nauczanie wyłšcznie na Węgrzech.

KE podała, że skierowała sprawę do Trybunału, bo zmieniona ustawa nie jest zgodna "z wolnoœciš instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie œwiadczenia usług i osiedlania się w dowolnym miejscu w UE". "Ponadto Komisja jest zdania, że nowe przepisy sš sprzeczne z prawem do wolnoœci akademickiej, prawem do edukacji i swobodš prowadzenia działalnoœci gospodarczej, zgodnie z Kartš praw podstawowych Unii Europejskiej i prawem UE" - podkreœlono.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL