Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sejm odrzucił sprawozdanie z działalności NIK za 2016 r.

PAP/Radek Pietruszka
Sejm odrzucił sprawozdanie z działalnoœci Najwyższej Izby Kontroli za 2016 r. przedstawione przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Nieprzyjęcie sprawozdania rekomendowała sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej. Za odrzuceniem głosowało 219 posłów, 210 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił pod koniec wrzeœnia w Sejmie sprawozdanie z działalnoœci Izby za 2016 r. NIK przeprowadziła ponad 2 tys. kontroli jednostkowych, którymi objęto ponad 1,8 tys. podmiotów. PO, Nowoczesna i PSL pozytywnie oceniły prace Izby, PiS wystawił negatywnš ocenę. 

Przedstawiajšc sprawozdanie prezes Izby poinformował, że w 2016 r. NIK przeprowadziła łšcznie 2263 kontrole jednostkowe, którymi objęto 1869 podmiotów - obszary kluczowe dla poziomu życia obywateli i funkcjonowania państwa zostały zbadane w 105 kontrolach planowych. "Musimy także pamiętać o corocznie przeprowadzanej kontroli wykonania budżetu państwa, w ramach której badamy wydatki ponad 100 instytucji, w tym: ministerstw, urzędów centralnych oraz wybranych instytucji terenowych" - mówił Kwiatkowski. 

Oœwiadczył, że NIK, wskazujšc nieprawidłowoœci w kontrolach i ustaleniach pokontrolnych, każdego roku przysparza Skarbowi Państwa wiele milionów zł realnych korzyœci finansowych. "W 2016 roku było to ponad 74 miliony złotych. To sš pienišdze, które uzyskano najczęœciej dzięki działaniom naprawczym podjętym przez kontrolowane podmioty lub nadzorujšce je jednostki po kontrolach NIK" - mówił prezes Izby. 

Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej zarekomendowała nieprzyjęcie przez Sejm sprawozdania z działalnoœci NIK w 2016 r. Przedstawiciel komisji Tadeusz Dziuba (PiS) przypominał, że w minionym roku Sejm po raz pierwszy nie przyjšł sprawozdania z rocznej działalnoœci NIK-u.

Jako główne zastrzeżenia Dziuba wymienił m.in. niewykorzystywanie merytorycznego potencjału Izby, zbyt duże zbiurokratyzowanie pracy kontrolerów, za małš współpracę Izby z innymi organami i inspekcjami kontrolnymi oraz ograniczanie funkcji kontrolnej Sejmu poprzez niedostarczanie niezbędnych danych. 

Wojciech Szarama (PiS) w trakcie debaty oœwiadczył, że nie można oddzielić działalnoœci Najwyższej Izby Kontroli od działalnoœci jej prezesa, w zwišzku z czym, w imieniu klubu PiS wniósł o nieprzyjęcie sprawozdania z działalnoœci NIK-u za rok 2016. Szrama wskazywał, że akt oskarżenia wobec Kwiatkowskiego dotyczy organizowania pracy Izby. "Klub PiS nie może przejœć nad tym do porzšdku dziennego" - zaznaczył. 

Na poczštku wrzeœnia prokuratura poinformowała, że wniosła akt oskarżenia przeciwko prezesowi NIK oraz byłemu posłowi - Janowi B., a także Pawłowi A. - kontrolerowi w rzeszowskiej delegaturze NIK. Kwiatkowskiemu prokurator zarzuca popełnienie czterech przestępstw nadużycia władzy w zwišzku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska w Izbie, podżeganie do popełnienia przestępstwa, nadużycia władzy. Kwiatkowski od poczštku sprawy apelował o jak najszybsze skierowanie aktu oskarżenia po to, aby - jak mówił - móc przed niezależnym sšdem dowieœć swojej niewinnoœci. Przedstawienie Kwiatkowskiemu zarzutów było możliwe po tym, jak 21 paŸdziernika ub.r. Sejm, na wniosek prokuratury, uchylił mu immunitet. Wnosił o to sam Kwiatkowski. 

Pozytywnie prace NIK ocenili w trakcie debaty posłowie opozycji: PO, Nowoczesnej i PSL. 

Przedstawiajšc stanowisko klubu PO posłanka Bożena Szydłowska zaznaczyła, że "liczby i skutecznoœć Izby mówiš same za siebie, one się broniš". Podkreœliła, że ocena NIK nie powinna być dokonywana na tle politycznym, "lecz wyłšcznie na podstawie racjonalnego i sprawnego funkcjonowania instytucji jakš jest NIK". "Dyskredytowanie pracy izby z uwagi na osobę prezesa, na postawione jemu zarzuty, a ponadto przedwczesne ferowanie wyroków uważam za naganne i nie powinno to mieć miejsca na posiedzeniu komisji" - powiedziała. 

Posłanka Nowoczesnej Elżbieta Stępień powiedziała, że "zamiast rzeczowych argumentów wskazujšcych na braki w wynikach kontroli, posłowie posługujš się argumentami pozamerytorycznymi nastawionymi na tworzenie negatywne wizerunku osób kierujšcych Najwyższš Izbš Kontroli, podważajšc ich autorytet". Posłanka odniosła się do aktu oskarżenia wobec prezesa NIK dot. sposobu powoływania osób na kierownicze stanowiska w izbie. "Przecież ta sprawa nie ma nic wspólnego z wynikami sprawozdań" - powiedziała Stępień i dodała, że "sam akt oskarżenia nie jest wyrokiem skazujšcym". 

W zeszłym roku we wrzeœniu Sejm nie przyjšł sprawozdania z działalnoœci NIK w 2015 r.; był to pierwszy przypadek odrzucenia sprawozdania Izby. 

Ustawa o NIK nie precyzuje konsekwencji nieprzyjęcia przez Sejm sprawozdania z działalnoœci NIK. Mówi jedynie, że NIK przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalnoœci (co zapisane jest także w konstytucji) i, że wczeœniej sprawozdanie zatwierdza Kolegium NIK.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL