Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Polityka

Pawe│ Kukiz: Reparacje nie s╣ spraw╣ zamkniŕt╣

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Kwestia reparacji wojennych od Niemiec nie jest spraw╣ zamkniŕt╣ - uwa┐a Pawe│ Kukiz. Jak doda│, Polska zosta│a bardzo poszkodowana w wyniku II wojny ťwiatowej - nie obj╣│ nas plan Marshalla, dostaliťmy siŕ pod strefŕ wp│ywˇw sowieckich.

- Z ca│╣ pewnoťci╣ Polska zosta│a bardzo poszkodowana w wyniku II wojny ťwiatowej i nie mˇwiŕ tutaj o stopniu poszkodowania na tle innych pa˝stw ťwiata. Zosta│a poszkodowana z tego powodu, ┐e w│aťciwie nie obj╣│ nas plan Marshalla, dostaliťmy siŕ pod strefŕ wp│ywˇw sowieckich, a ta strefa raczej nie sprzyja│a rozwojowi gospodarczemu Polski. Wrŕcz przeciwnie ľ pracowaliťmy na Zwi╣zek Sowiecki - podkreťli│ w rozmowie z PAP Pawe│ Kukiz.

W jego ocenie, w kwestii reparacji od Niemiec nie chodzi tylko o "sprawy materialne", o "pozostawiony maj╣tek na Wschodzie", bo w rzeczywistoťci änikt nie jest w stanie za ┐adne pieni╣dze wyceniŠ istnie˝ ludzkich". - Zabito mi dziadkˇw: jednego zabili mi Niemcy, drugiego Rosjanie. To jest mimo wszystko pewna forma sieroctwa ľ zaznaczy│ Kukiz. Te straty, podkreťli│, äskutkuj╣ do tego pokoleniaö.

Jak zauwa┐y│ lider Kukizĺ15, przez 70 lat nikt nie ubiega│ siŕ o takie odszkodowania na drodze dyplomatycznej. - Takie sprawy za│atwia siŕ na drodze dyplomatycznej, za│atwia siŕ to przede wszystkim w kuluarach, a nie robi siŕ z tego politycznego show ľ doda│.

Kukiz jest przekonany, "┐e znacznie wiŕcej w tej sprawie ugra│oby siŕ rozpoczynaj╣c od dyplomacji". - Takie przenoszenie sprawy na obszar publiczny to ostatecznoťŠ - oceni│ polityk.

- Nie robi│bym tego w ten sposˇb, ┐e najpierw og│aszam narodowi, ┐e bŕdŕ domagaŠ siŕ reparacji wojennych od Niemiec, tylko taki komunikat og│osi│bym pokazuj╣c dokumenty, ┐e ubiegamy siŕ ju┐ np. trzy lata, a oni (Niemcy) nic nie robi╣ w tej kwestii - podkreťli│.

Jednoczeťnie polityk zauwa┐y│, ┐e ameryka˝ski plan Marshalla, ktˇry s│u┐y│ odbudowie gospodarek krajˇw Europy Zachodniej po II wojnie ťwiatowej, obj╣│ Niemcy, ktˇre s╣ teraz bardzo bogatym, wysoko rozwiniŕtym pa˝stwem. - W ich interesie rˇwnie┐ powinna byŠ silna Polska. Dopˇki nie zrekompensuj╣ Polakom tego, czego Polakˇw pozbawili ich przodkowie, sumienie nie powinno im daŠ spaŠ spokojnie ľ oceni│ Pawe│ Kukiz.

O sprawie reparacji mˇwi│ prezes PiS Jaros│aw Kaczy˝ski na lipcowej konwencji Zjednoczonej Prawicy. Lider PiS wyrazi│ opiniŕ, ┐e Polska nigdy nie otrzyma│a odszkodowania za gigantyczne szkody wojenne, ktˇrych "tak naprawdŕ nie odrobiliťmy do dziť".

W opublikowanej w zesz│ym tygodniu na stronie Sejmu ekspertyzie Biura Analiz Sejmowych dot. reparacji wojennych, stwierdzono, ┐e zasadne jest twierdzenie, ┐e Rzeczypospolitej Polskiej przys│uguj╣ roszczenia odszkodowawcze od Republiki Federalnej Niemiec.

- Wed│ug powojennych szacunkˇw straty i szkody materialne w mieniu pa˝stwowym i prywatnym, spowodowane przez Niemcy w zwi╣zku z II wojn╣ ťwiatow╣, wynios│y ponad 258 mld przedwojennych z│. W przeliczeniu na walutŕ dolarow╣ wynosi│y one oko│o 48,8 mld dolarˇw ameryka˝skich, przy zastosowaniu kursu z sierpnia 1939 r., zgodnie z ktˇrym 1 dolar odpowiada│ 5,3 z│ ľ czytamy w opinii BAS.

Z kolei zespˇ│ ekspertˇw niemieckiego parlamentu 28 sierpnia wyda│ opiniŕ dotycz╣c╣ polskich roszcze˝ reparacyjnych od Niemiec za straty podczas II wojny ťwiatowej. Z opinii tej wynika│o, ┐e polskie roszczenia, zarˇwno pa˝stwowe, jak i indywidualne, s╣ nieuzasadnione. Autorzy opinii zastrzegali, ┐e przedstawione stanowisko nie jest oficjalnym stanowiskiem Bundestagu

Ćrˇd│o:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL