Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

PFN: oświadczenia niektórych polityków opozycji godzš w nasze dobra osobiste

pfn.org.pl
Publiczne oœwiadczenia niektórych przedstawicieli partii opozycyjnych wyrażajš poglšdy sprzeczne z przepisami prawa w zakresie uprawnień Polskiej Fundacji Narodowej oraz jej kontroli i godzš w dobra osobiste - podkreœla zarzšd PFN w przesłanym w œrodę PAP oœwiadczeniu.

"W zwišzku z publicznymi oœwiadczeniami niektórych przedstawicieli partii opozycyjnych oraz tzw. +ekspertów+ tych osób, jako Zarzšd Polskiej Fundacji Narodowej zwracamy uwagę, że oœwiadczenia powyższe wyrażajš poglšdy sprzeczne z obowišzujšcymi przepisami prawa w zakresie uprawnień Fundacji oraz jej kontroli oraz godzš w dobra osobiste reprezentowanego przez nas podmiotu prawnego" - czytamy w oœwiadczeniu.

Polska Fundacja Narodowa podkreœla, że nie dysponuje œrodkami publicznymi, co zarzucajš jej niektórzy politycy opozycji. "Podstawš prawnš tego kategorycznego stwierdzenia jest norma art. 45 ustawy o fundacjach, która nie przewiduje możliwoœci utworzenia fundacji ze œrodków publicznych, tymczasem od 30 grudnia 2016 roku Polska Fundacja Narodowa jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sšdowym na mocy prawomocnego i powszechnie obowišzujšcego postanowienia Sšdu" - zaznaczono.

"Osobom wyżej wymienionym winna być znana treœć przepisu art. 9 ustawy o finansach publicznych, który kategorycznie klasyfikuje fundatorów (spółki prawa handlowego i bank), jako podmioty, które nie stanowiš sektora finansów publicznych. Darowizny dokonywane przez tego typu podmioty, zgodnie z normš art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie stanowiš dochodów publicznych, a skoro nie stanowiš dochodów publicznych, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy nie sš dochodami publicznymi" - głosi oœwiadczenie.

PFN zaznaczyła też, że nie jest podmiotem, który winien stosować reguły zamówień publicznych. "Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych fundacja nie spełnia przesłanki jednostki sektora finansów publicznych lub enumeratywnie i łšcznie wymienionych przesłanek podmiotu prawa publicznego" - czytamy w oœwiadczeniu podpisanym przez prezesa Fundacji Cezarego Jurkiewicza oraz członka jej Zarzšdu Macieja Œwirskiego.

Jak czytamy w oœwiadczeniu "Fundacja nie spełnia żadnego z ustawowych obowišzków nałożonych na podmioty państwowe". "Brak również cedowania jakichkolwiek uprawnień czy obowišzków ze strony podmiotów sektora publicznego na fundację" - zaznaczono." Fundacja nie realizuje żadnego z celów, który byłby nałożony ustawš na podmioty będšce fundatorami. Fundatorzy nie sš podmiotami spełniajšcym przesłanki okreœlone w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy o zamówieniach publicznych, ani też ich wpłaty na majštek nie pochodzš ze œrodków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych" - głosi oœwiadczenie.

Polska Fundacja Narodowa podkreœla, że finansujšc kolejnš (projekt Team 100 i inne) kampanię informacyjnš o charakterze medialnym w kraju i za granicš działa na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 1.1 i 1.9 w zw. z par. 3 ust. 1 pkt 1.4 statutu w zw. z art. 1 i 4 ustawy o fundacjach.

"Przedmiotem kampanii jest bowiem wyjaœnienie potrzeby reformy sšdownictwa w Polsce, jako trzeciej władzy, której kierunki zmian winny być oparte na rozwišzaniach utrwalonych demokracji europejskich oraz specyfiki dotychczasowych zaszłoœci historycznych w połšczeniu z istniejšcym systemem demokracji Polski, w poszanowaniu podniesionej do rangi konstytucyjnej zasady wzajemnego równoważenia władz (art. 10 Konstytucji RP)" - czytamy.

"Dla celu realizacji kampanii Fundacja skorzystała z możliwoœci wykonania zadań przez wyspecjalizowanš jednostkę i na podstawie umowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. odpowiedzialnoœć za treœć kampanii przejęła spółka Solvere sp. z o.o. z Gdańska, której twórcami sš osoby godne zaufania, odpowiedzialne za dwie profesjonalne kampanie. Międzynarodowa częœć kampanii niebawem zostanie rozpoczęta. Wszelkie twierdzenia, iż Fundacja realizuje działania niezgodnie z prawem stanowiš pomówienie" - poinformowały władze PFN.

Jak napisano Fundacja jest kontrolowana na bieżšco przez organ nadzoru, jakim jest Rada Fundacji oraz aktualnie ujawniony w Krajowym Rejestrze Sšdowym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, "który osobiœcie brał udział w posiedzeniach Rady Fundacji". "Trudno zatem formułować choćby w częœci usprawiedliwione względem Fundacji zarzuty działania poza kontrolš. Przypomnieć należy, że o zgodnoœci działania Fundacji na mocy art. 12 ust.1 ustawy o fundacjach orzeka niezawisły sšd na wniosek ministra lub starosty" - głosi oœwiadczenie.

Jednoczeœnie podkreœlono, że "zainteresowanie medialne finansowanš kampaniš uzasadnia stanowisko, iż metoda wzbudzenia zainteresowania tak palšcym problemem, jak reforma trzeciej władzy - został osišgnięty".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL