Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

CBOS: 38 procent elektoratu lewicy zagłosowałoby na PO, 19 proc. - na SLD

Fotorzepa, Jerzy Dudek
38 proc. elektoratu lewicowego zagłosowałoby w 2017 r. na PO, 19 proc. na SLD, po 8 proc. na PiS i Nowoczesnš, 7 proc. na Kukiz'15, a 5 proc. na PSL - wynika z sondażu CBOS pt. "Elektorat lewicy od roku 2005".

"Tak jak można było się spodziewać, osoby o zdeklarowanych poglšdach lewicowych częœciej niż przeciętnie popierajš ugrupowania odwołujšce się do lewicowych wartoœci i przekonań. Obecnie prawie co pišta osoba identyfikujšca się z lewicš zagłosowałaby na SLD, podczas gdy spoœród ogółu potencjalnych wyborców tylko co dwudziesta (5 proc.). Mniejsze poparcie wœród zwolenników lewicy ma lewicowa Partia Razem" - podkreœla CBOS.

Autorzy raportu zwracajš uwagę na przepływ potencjalnych wyborców lewicy. "Wœród osób o zdeklarowanych poglšdach lewicowych widoczny jest wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej" - zaznaczono.

CBOS zauważa, że jeszcze przed wyborami w roku 2005 tylko 7 proc. identyfikujšcych się z lewicš chciało głosować na PO, w 2007 roku już 28 proc., w 2015 roku 34 proc., a w obecnym badaniu poparcie dla PO wœród osób deklarujšcych się jako lewicowe wynosi już 38 procent.

"Jest ono znacznie większe wœród osób o przekonaniach lewicowych, niż wœród ogółu ankietowanych, co może wynikać z poczucia, że lepiej reprezentuje je PO niż partie okreœlajšce się jako lewicowe, które w ostatnich wyborach nie zdołały wprowadzić do parlamentu swoich przedstawicieli" - zaznaczono.

Jak dodaje CBOS sympatie partyjne elektoratu lewicy sš podzielone także między inne partie. Obecnie 8 proc. tego elektoratu popiera PiS, przy czym jest to poparcie znacznie mniejsze niż wœród ogółu ankietowanych (40 proc.). Również 8 proc. popiera Nowoczesnš (wœród ogółu – 4 proc.), natomiast 7 proc. zwolenników lewicy preferuje ruch Kukiz’15 (niewiele mniejszy odsetek niż wœród ogółu – 9 proc.).

Stosunkowo niskie poparcie wœród osób o poglšdach lewicowych, a także wœród ogółu ankietowanych ma PSL, które w cišgu ostatnich dwunastu lat nie przekroczyło 7 proc. poparcia zarówno wœród zwolenników lewicy, jak i wœród ogółu.

Osoby deklarujšce w badaniach poglšdy lewicowe to częœciej mężczyŸni (52 proc.) niż kobiety (48 proc.). "Obecnie wœród potencjalnych wyborców lewicy najwięcej jest osób w wieku 55+. Od roku 2005 przybyło wprawdzie jej zwolenników w grupie wiekowej 25–34 lata (z 14 proc. do 21 proc.), jednak można zaobserwować starzenie się potencjalnego elektoratu lewicy" - czytamy w raporcie.

Autorzy opracowania zwracajš uwagę na najmłodszš grupę wiekowš wyborców, 18-24 lata. Przed wyborami w 2005 roku odsetek osób młodych wœród deklarujšcych przekonania lewicowe wynosił 15 proc., natomiast obecnie już tylko 6 proc.

"W cišgu ostatnich dwunastu lat nastšpiło znaczne zmniejszenie się grupy młodych ludzi wœród deklarujšcych poglšdy lewicowe. W dużej mierze jest to jednak efekt zmniejszenia się tej kategorii wiekowej w całej populacji. Niezależnie od tego w interesujšcych nas okresach przedwyborczych autoidentyfikacje lewicowe nigdy nie były częstsze wœród młodych niż wœród ogółu badanych" - zaznacza Oœrodek.

Deklarujšcy się jako lewicowcy, to głównie mieszkańcy wsi (28 proc.), miast (do 100 tys. mieszkańców - 24 proc., do 500 tys. mieszkańców - 19 proc..

W 2017 roku odsetek osób z wyższym wykształceniem wœród deklarujšcych poglšdy lewicowe jest znacznie wyższy niż wœród ogółu (37 proc. wobec 26 proc.). Jeszcze w 2005 roku blisko połowa osób o przekonaniach lewicowych miała wykształcenie œrednie (47 proc.), podczas gdy tylko 11 proc. zwolenników lewicy mogło pochwalić się wykształceniem wyższym.

Przed wyborami w latach 2005–2011 wœród zdeklarowanych zwolenników lewicy przeważały osoby oceniajšce swojš sytuację materialnš jako œredniš (42 proc. – 46 proc.). Jednak, podkreœla CBOS, w 2015 roku nastšpiła znaczšca zmiana na lepsze w postrzeganiu własnych warunków materialnych.

"Ponad połowa potencjalnego elektoratu lewicy w roku 2015 i 2017 oceniała swojš sytuację materialnš jako dobrš. W latach 2005–2017 gwałtownie zmalała grupa osób okreœlajšcych własne warunki materialne jako złe, zarówno wœród identyfikujšcych się z lewicš, jak i wœród ogółu badanych" - zaznaczono.

Przed wyborami w 2005 roku 85 proc. osób o poglšdach lewicowych deklarowało poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a 12 proc. wyrażało sprzeciw (wœród ogółu ankietowanych odpowiednio: 73 proc. i 16 proc.).

Natomiast w 2017 roku aż 94 proc. osób o lewicowej tożsamoœci deklaruje poparcie dla przynależnoœci naszego kraju do UE, przy czym tylko 5 proc. jest przeciwko. Wzrosło też ogólnospołeczne poparcie dla integracji (do 88 proc.).

"Warto zauważyć, że wyborcy lewicy sš konsekwentnymi euroentuzjastami. Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest wœród osób deklarujšcych poglšdy lewicowe jeszcze większe niż wœród ogółu ankietowanych" - dodaje CBOS.

Jak zaznaczono, przed wyborami w 2015 roku nastšpił spadek zaangażowania religijnego wœród osób o lewicowej tożsamoœci – tylko 27 proc. z nich deklarowało uczestnictwo w praktykach religijnych raz w tygodniu, 33 proc. zaœ brało w nich udział kilka razy w roku. Natomiast w 2017 roku 29 proc. identyfikujšcych się z lewicš zadeklarowało uczestnictwo raz w tygodniu, a 54 proc. – kilka razy w roku lub rzadziej.

W ostatnich latach można zaobserwować wyraŸny spadek częstoœci uczestniczenia w praktykach religijnych wœród osób identyfikujšcych się z lewicš. Spadek ten jest zdecydowanie większy niż wœród ogółu badanych.

CBOS przeanalizował też samych wyborców powstałej w 2015 roku Partii Razem. W elektoracie tej partii co trzecia osoba ma od 25 do 34 lat, 63 proc. sympatyków tej partii ma wyższe wykształcenie. Ponad połowę sympatyków Partii Razem stanowiš mieszkańcy miast powyżej 100 tys. ludnoœci.

Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” wykorzystane do analizy przeprowadzano w sierpniu i we wrzeœniu 2005 roku (N=1977), we wrzeœniu i w paŸdzierniku 2007 (N=2229), w sierpniu i we wrzeœniu 2011 (N=2128), we wrzeœniu i w paŸdzierniku 2015 (N=2086) oraz w czerwcu i lipcu 2017 (N=1997).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL