Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Francja: Parlament uchwalił przywrócenie zasad moralnych w polityce

AFP
Francuskie Zgromadzenie Narodowe, czyli izba niższa parlamentu, uchwaliło w œrodę w ostatecznym głosowaniu ustawę o przywróceniu zasad moralnych w polityce, co było jednš z głównych obietnic, jakie w kampanii wyborczej złożył prezydent Francji Emmanuel Macron.

412 głosami za, przy 74 przeciwko i 62 wstrzymujšcych się, deputowani przyjęli ustawę przewidujšcš przede wszystkim zniesienie kontrowersyjnej "rezerwy parlamentarnej", czyli puli pieniędzy, jakie pozostawały do dyspozycji każdego deputowanego i senatora i które mogli oni przekazywać wybranym przez siebie gminom albo stowarzyszeniom.

Zdaniem wielu stwarzało to pole do różnych nadużyć i niejasnych powišzań na szczeblu lokalnym z udziałem polityków.

Ustawa o przywróceniu zasad moralnych w polityce przewiduje ponadto m.in. jasne zasady refundacji kosztów wykonywania mandatu parlamentarzysty czy odebranie biernego prawa wyborczego osobom karanym.

Sprawa "rezerwy parlamentarnej" wywołała w ub. miesišcu kontrowersje w zdominowanym przez opozycyjnych prawicowych Republikanów Senacie, który odmówił poparcia likwidacji tych œrodków dla parlamentarzystów. Dlatego konieczne było jeszcze jedno głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym.

W œrodowym głosowaniu Republikanie byli przeciwko; socjaliœci, posłowie skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej i komuniœci wstrzymali sie od głosu. Rzšdzšca prezydencka partia La Republique en Marche dysponuje wystarczajšcš większoœciš, by przeforsować samodzielnie ustawy.

Już w minionym tygodniu dużš większoœciš głosów Zgromadzenie Narodowe ostatecznie uchwaliło zakaz zatrudniania rodzin przez polityków różnego szczebla, co również było jednš z obietnic z kampanii wyborczej Macrona w ramach moralnego uzdrowienia życia politycznego.

Zakazane zostało zatrudnianie przez ministrów, posłów, senatorów i członków władz lokalnych - małżonków, konkubin i konkubentów, rodziców i dzieci, pod rygorem kary do trzech lat więzienia i 45 tys. euro grzywny.

To pokłosie skandalu z zatrudnieniem żony i dzieci przez centroprawicowego kandydata na prezydenta Francois Fillona, co położyło się cieniem na jego kampanii i zdaniem wielu ekspertów pogrzebało szanse na prezydenturę.

Penelope Fillon jest podejrzana o korzystanie z fikcyjnego etatu jako dobrze opłacana asystentka parlamentarna swojego męża. Podobne podejrzenie dotyczy dzieci Fillonów. 14 marca byłemu premierowi Francji postawiono w zwišzku z tym zarzuty sprzeniewierzenia œrodków publicznych; œledztwo trwa.

Afera, zapoczštkowana w styczniu przez publikację w satyrycznym tygodniku "Canard Enchaine", zakłóciła kampanię uważanego wówczas za faworyta wyborów Fillona do tego stopnia, że został on wyeliminowany w pierwszej turze głosowania ze słabym wynikiem 20,1 proc. Potem wybuchły podobne skandale z udziałem innych polityków z różnych partii.

Dotychczas zatrudnianie przez parlamentarzystów członków rodzin jako asystentów było legalne, o ile rzeczywiœcie œwiadczyli oni pracę, a nie były to fikcyjne etaty. Było to zjawisko doœć powszechne na francuskiej scenie politycznej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL