Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Brexit zdominował mowę tronowš Elżbiety II

Królowa Elżbieta II i jej syn - ksišżę Karol
AFP
Brytyjska królowa Elżbieta II otworzyła formalnie nowš sesję brytyjskiego parlamentu, wygłaszajšc mowę tronowš zawierajšcš kluczowe plany rzšdu na kolejny rok. Wœród najważniejszych propozycji sš ustawy dotyczšce planowanego wyjœcia kraju z UE.

Monarchini podkreœliła, że "priorytetem rzšdu jest osišgnięcie najlepszego możliwego porozumienia", a "ministrowie sš zobowišzani do pracy z parlamentem, władzami państw wchodzšcych w skład Wielkiej Brytanii, przedstawicielami biznesu i innymi w celu zbudowania możliwie najszerszego konsensusu dotyczšcego przyszłoœci kraju poza Uniš Europejskš".

Jednoczeœnie nakreœliła osiem głównych projektów ustaw powišzanych z Brexitem, m.in. tzw. "ustawę uchylajšcš" (przenoszšcš prawo UE do prawa brytyjskiego), a także nowe przepisy dotyczšce reżimu celnego, handlu międzynarodowego, imigracji, rolnictwa, rybołówstwa i procedury nakładania sankcji międzynarodowych.

Królowa zapowiedziała także w imieniu rzšdu m.in. propozycje dotyczšce regulacji rynku samochodów elektrycznych i autonomicznych, a także cywilnych lotów kosmicznych oraz nowe œrodki walki z przemocš domowš, ekstremizmem i terroryzmem.

Monarchini zaznaczyła również, że rzšd planuje realizację zobowišzania podjętego w ramach NATO dotyczšcego przeznaczania 2 proc. PKB na obronnoœć, a także potwierdziła powołanie publicznej komisji œledczej ds. niedawnego pożaru w apartamentowcu Grenfell Tower w zachodnim Londynie, w którym zginęło co najmniej 79 osób. Powołany zostanie też nowy "adwokat opinii publicznej", który będzie mógł m.in. reprezentować rodziny w trakcie postępowania.

Zgodnie z treœciš mowy tronowej rzšd przedstawi także nowy program wsparcia dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz przepisy dotyczšce ochrony danych osobowych w internecie, które miałyby pozwolić na usunięcie z sieci na żšdanie informacji, które zostały opublikowane przez danš osobę przed ukończeniem 18 roku życia.

W wystšpieniu zabrakło jednak wielu propozycji z programu wyborczego Partii Konserwatywnej, m.in. kontrowersyjnych reform szkolnictwa i opieki społecznej dla osób starszych, a także likwidacji bezpłatnych obiadów w szkołach. Królowa nie wspomniała również o zapowiadanej wczeœniej wizycie państwowej amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, która była spodziewana w trzecim kwartale br., choć zapowiedziała lipcowy przyjazd hiszpańskiego króla Filipa VI z małżonkš Letycjš.

We wstępie do tekstu wystšpienia premier Theresa May napisała, że "wynik (czerwcowych) wyborów nie był taki, na jaki liczyłam i ten rzšd odpowie z pokorš na sygnał wysłany przez wyborców". - Będziemy ciężko pracowali każdego dnia, aby uzyskać zaufanie i wiarę Brytyjczyków, sprawiajšc, że ich priorytety będš naszymi - dodała.

W wyborach parlamentarnych z 8 czerwca Partia Konserwatywna zdobyła 318 mandatów w Izbie Gmin i straciła bezwzględnš większoœć w parlamencie, co sprawia, że do stabilnych rzšdów i dysponowania większoœciš 326 mandatów potrzebuje wsparcia innego ugrupowania. Głównym kandydatem do poparcia rzšdu jest północnoirlandzka Demokratyczna Partia Unionistyczna (DUP), która w nowym parlamencie ma 10 deputowanych.

Mowa tronowa, wygłaszana przez królowš Elżbietę II w Izbie Lordów w obecnoœci deputowanych do obu izb parlamentu, jest pisana przez przedstawicieli rzšdu i zawiera zarys planów legislacyjnych gabinetu na kolejne 12 miesięcy. W tym roku wyjštkowo zdecydowano się na ogłoszenie dwuletniej sesji parlamentu w celu ułatwienia przeprowadzenia wyjœcia z Unii Europejskiej, co oznacza, że kolejna mowa odbędzie się w 2019 roku.

W zwišzku z trwajšcymi rozmowami pomiędzy Partiš Konserwatywnš a Demokratycznš Partiš Unionistycznš w sprawie poparcia dla rzšdu May wygłoszenie mowy - pierwotnie zaplanowane na poniedziałek 19 czerwca - zostało przełożone na œrodę, a także obniżono jego rangę ceremonialnš. Królowa przyjechała samochodem, a nie karetš; nie była ubrana w królewskie szaty i nie miała na głowie korony.

Rozmowy między torysami a DUP trwajš, ale, jak pisze w œrodę Reuters, powołujšc się na Ÿródło w Demokratycznej Partii Unionistycznej, "nie wydaje się prawdopodobne", by porozumienie osišgnięto w tym tygodniu.

Monarchini nie towarzyszył w parlamencie 96-letni mšż ksišżę Filip, który został przyjęty w nocy z wtorku na œrodę do szpitala w Londynie w ramach "œrodków ostrożnoœci" zwišzanych z infekcjš wynikajšcš z przewlekłej choroby. U boku królowej zastšpił go następca tronu, ksišżę Walii Karol. Œrodowa mowa tronowa była jej 63. w trakcie 65 lat na tronie.

W œrodę po południu w parlamencie odbędzie się debata na temat treœci mowy tronowej. Opozycyjna Partia Pracy zapowiedziała złożenie szeregu poprawek, zawierajšcych częœć jej postulatów wyborczych.

Głosowania nad mowš tronowš - które jest de facto wotum zaufania dla rzšdu May - zaplanowane sš na 28 i 29 czerwca.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL