Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Starcie Waszczykowskiego z Timmermansem o konstytucję na konferencji w Monachium

Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, wiceprzewodniczšcy Komisji Europejskiej Frans Timmermans, Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite oraz Philipp Stephens z Financial Times podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.
PAP/EPA
Do polemiki pomiędzy szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim a wiceprzewodniczšcym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem doszło w pištek na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, podczas pierwszego panelu poœwięconego przyszłoœci Unii Europejskiej.

Szef polskiej dyplomacji powiedział, że kluczowe znaczenie dla przyszłoœci UE majš pojęcia solidarnoœć i elastycznoœć. Jak przypomniał, Niemcy domagajš się od Polski solidarnoœci w sprawie uchodŸców, a wczeœniej zamknęły dla pracowników z Polski na siedem lat niemiecki rynek pracy. W tym kontekœcie wskazał też na problem zaopatrzenia w gaz, szczególnie plany budowy gazocišgu Nord Stream 2. "Musimy wreszcie okazać solidarnoœć, o której mówimy" - dodał.

Odnoszšc się do problemu elastycznoœci wyjaœnił, że nie wszystkie kraje mogš i chcš realizować w takim samym stopniu, także finansowym, wszystkie projekty unijne. Waszczykowski powiedział, że różnice między krajami Unii ujawniajš się nie tylko pod względem stopnia integracji, lecz także pod względem wartoœci.

W tym momencie do dyskusji włšczył się Timmermans. "Nie zgadzam się. (...) W zeszłym tygodniu w Rumunii ludzie, którzy mieli wrażenie, że rzšd nie walczy z korupcjš, natychmiast wyszli na ulice. Te wartoœci sš podzielane przez wszystkich" - powiedział wiceprzewodniczšcy KE. Wspomniał też o protestach kobiet w Polsce, "walczšcych o wartoœci". "UE opiera się na prawie i ustawach, przed sšdem wszyscy sš równi" - kontynuował.

"Praworzšdnoœć zakłada, że państwa członkowskie nie mieszajš się do wymiaru sprawiedliwoœci" - podkreœlił Timmermans. "Nie ma zasady, która nakazywałaby, by w każdym kraju był Trybunał Konstytucyjny, ale jeżeli w kraju istnieje TK, to powinno się przynajmniej przestrzegać konstytucji" - mówił wiceszef KE.

"Proszę pozwolić nam na działania zgodne z naszš konstytucjš, a nie z pańskš wizjš naszej konstytucji" - ripostował Waszczykowski. Odnoszšc się do Komisji Weneckiej, o której wspomniał Timmermans, szef MSZ powiedział, że to gremium "udzieliło (Polsce) rady": "W Polsce ma miejsce polityczny spór, rozwišżcie go za pomocš œrodków politycznych, a nie poprzez mieszanie się instytucji zagranicznych".

Po panelu w rozmowie z dziennikarzami Waszczykowski powiedział, że dyskusja z Timmermansem "nie była spięciem, lecz rozliczeniem". "Wydaje się, że elity europejskie, szczególnie biurokracja w Brukseli, nie czuje się w ogóle winna, odpowiedzialna za to, co się stało, a stało się bardzo niedobrze" - wyjaœnił szef polskiej dyplomacji, nawišzujšc do Brexitu.

"W tej chwili jedna z największych gospodarek œwiata, mocarstwo nuklearne, decyduje się wystšpić z UE. To może być przykład zaraŸliwy, który doprowadzi do wystšpienia innych (krajów), a być może nawet do dezintegracji Unii" - tłumaczył Waszczykowski.

"Trzeba na nowo zdefiniować rolę instytucji europejskich. Rolš KE jest przestrzeganie zapisów w traktatach, nic ponadto" - mówił Waszczykowski, zarzucajšc częœci unijnych urzędników "ambicje polityczne".

"W przyszłym tygodniu wyœlemy naszš ocenę do pana Timmermansa, która odpowiada na te zarzuty o rzekomy brak rozstrzygnięć praworzšdnoœci. Po prostu odrzucamy to. Uważamy, że Komisja nie ma instrumentów i prawa, żeby wtršcać się w rozwišzania wewnętrzne państw członkowskich. My przestrzegamy pewnych kanonów prawa międzynarodowego, trójpodziału władzy, natomiast w każdym państwie UE model demokracji jest inny" - powiedział Waszczykowski.

Oprócz Waszczykowskiego i Timmermansa w dyskusji uczestniczyli też prezydent Litwy Dalia Grybauskaite i niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble.

W Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa uczestniczy ponad 30 szefów państw i rzšdów oraz ponad 70 ministrów spraw zagranicznych i obrony. Obrady potrwajš do niedzieli.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL