Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Polityka

UJ apeluje o uszanowanie │adu demokratycznego

Wikimedia Commons
Na specjalnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiello˝skiego podjŕto uchwa│ŕ w sprawie poszanowania │adu demokratycznego w Polsce.

Cz│onkowie Senatu zwracaj╣ uwagŕ na zwiŕkszaj╣c╣ siŕ w naszym kraju radykalizacjŕ postaw i dzia│a˝ politycznych. Gremium apeluje w tej sprawie do pos│ˇw i rz╣du.

"Polska jest najwy┐szym dobrem, jakie posiadamy. Nasi przodkowie toczyli o ni╣ wojny, oddawali za ni╣ ┐ycie, cierpieli w wiŕzieniach, szli na zes│anie b╣dč na wieloletni╣ tu│aczkŕ. To jest skarb, ktˇrego nikomu nie wolno niszczyŠ.

Z najwy┐szym niepokojem obserwujemyá narastaj╣c╣ w Polsce polaryzacjŕ i radykalizacjŕ postaw i dzia│a˝ politycznych oraz coraz bardziej pog│ŕbiaj╣cy siŕ podzia│ spo│ecze˝stwa.

To dlatego z najstarszego polskiego Uniwersytetu w poczuciu wyznaczonej przez ponad 650-letni╣ historiŕ misji wobec pa˝stwa i spo│ecze˝stwa, a szczegˇlnie m│odego pokolenia" - napisano w uchwale.

Senat apeluje:

  • do wszystkich stron sporu politycznego:

-á o przywrˇcenie w Polsce cywilizowanej debaty i wiary w wartoťŠ wymiany opinii, w ktˇrej bŕdzie respektowana wolnoťŠ s│owa i odpowiedzialnoťŠ za s│owo, a racjonalnoťŠ argumentˇw wečmie gˇrŕ nad argumentami si│y;

-á o stanowienie prawa w poczuciu odpowiedzialnoťci za dobro wspˇlne z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

-á o poszanowanie niezawis│oťci instytucji s╣dowych, ktˇre s╣ gwarantem bezstronnej oceny i respektowania prawa;

  • do politykˇw wszystkich szczebli o wspieranie samorz╣dnoťci i organizowania siŕ spo│ecze˝stwa obywatelskiego, bez ktˇrego demokracja jest pozbawiona nale┐nego znaczenia i sensu;
  • do najwy┐szych w│adz Rzeczypospolitej Polskiej o rzetelne wype│nianie swej konstytucyjnej roli jako reprezentacji nie tylko w│asnych wyborcˇw, ale wszystkich obywateli;
  • do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyjŕcie roli mediatora odbudowuj╣cego ogˇlnonarodow╣ wspˇlnotŕ.

"Wierzymy, ┐e my, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, spadkobiercy wielowiekowej tradycji obywatelskiej, cz│onkowie europejskiej wspˇlnoty XXI wieku, jesteťmy w stanie znalečŠ rozwi╣zanie zaistnia│ej sytuacji w duchu solidarnoťci i odpowiedzialnoťci za Narˇd i Pa˝stwo zgodnie z dewiz╣ Uniwersytetu Jagiello˝skiego äPLUS RATIO QUAM VISö" - ko˝cz╣ swˇj apel cz│onkowie Senatu.

Ćrˇd│o: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL