Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

PO i Nowoczesna: NIe pielęgnować Puszczy Białowieskiej siekierš

PAP, Leszek Szymański
Minister œrodowiska Jan Szyszko chce pielęgnować Puszczę Białowieskš za pomocš siekiery, nie pozwolimy na to - mówili w Sejmie posłowie PO oraz Nowoczesnej. Poinformowali też o powołaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej.

W marcu minister œrodowiska zaakceptował zwiększony limit pozyskania drewna w Nadleœnictwie Białowieża. Po zmianie wynosi on 188 tys. m szeœc. na lata 2012-2021. Wczeœniej było to 63,4 tys. m szeœc. Uzasadniono to tzw. gradacjš kornika drukarza, który masowo niszczy œwierki. Sprawa wywołała wiele kontrowersji, których konsekwencjš jest pištkowa wizytacja puszczy przez ekspertów Komisji Europejskiej. W œrodę natomiast zakończyła się wizytacja ekspertów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) współpracujšcej z UNESCO.

Podczas konferencji w Sejmie przewodniczšcy Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej Tomasz Cimoszewicz (PO) tłumaczył, że największš inspiracjš do powstania tego zespołu był sam minister œrodowiska. - Wydaje się nam, że to pierwszy w historii minister, który zdecydował się na leczenie lasu siekierš. Sprzeciwiamy się temu, tak jak sprzeciwiajš się temu organizacje międzynarodowe i organizacje pozarzšdowe zajmujšce się ochronš przyrody: Greenpeace, WWE - mówił Cimoszewicz.

- Chcemy być parlamentarnym głosem organizacji pozarzšdowych, nadać im podmiotowoœć, nadać im siłę przebicia. Wszyscy tutaj jesteœmy wielbicielami natury, wszyscy zwracamy uwagę na to, że dochodzi do karygodnej sytuacji, czyli wycinania ponad 100-letnich drzew - podkreœlał poseł Platformy.

Z kolei wiceprzewodniczšca zespołu i posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder wskazywała, że "mylne decyzje" szefa resortu œrodowiska mogš spowodować "przeobrażenie Puszczy Białowieskiej w las gospodarczy, w którym będzie możliwoœć prowadzenia gospodarki leœnej bez ograniczeń". - Obawiamy się też skreœlenia Puszczy Białowieskiej z listy UNESCO. To jest jedno z naszych najwspanialszych dziedzictw przyrody - podkreœlała Lieder.

Wtórował jej Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej, który zwracał uwagę, że minister Szyszko "jak zwykle nie słucha obywateli, nie słucha przeciwników jego decyzji". - Założyliœmy zespół parlamentarny, aby spotkać się z panem ministrem, aby z nim porozmawiać i przekonać go, że nie tylko jego racja jest najważniejsza. Najważniejsza w tym momencie jest Puszcza Białowieska - mówił Truskolaski.

Przed dwoma tygodniami minister Szyszko odnoszšc się do decyzji o zwiększonej wycince drewna w Nadleœnictwie Białowieża stwierdził, że "o ile ktoœ ma chory organ, to trzeba go usunšć, po to, żeby można było przeżyć". - Jest to w pewnym sensie bardziej skomplikowane w układach przyrodniczych, ale tak samo będzie to stosowane na terenie tych lasów, które sš poddane zadaniom ochronnym - mówił. Zaznaczył, że głównym celem "zadań ochronnych" (cięcia sanitarne i nowe nasadzenia drzew - PAP) jest ochrona priorytetowych dla Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych, obszarów Natura 2000.

Szyszko mówił wówczas, że ma się to przyczynić "do zahamowania procesów degradacji tych siedlisk". Podkreœlał, że "jest to zgodne z założeniami Natury 2000". Minister wyjaœnił, że "zadania ochronne" będš wykonywane wyłšcznie na obszarze dwóch trzecich terenów nadleœnictw gospodarczych w Puszczy Białowieskiej: Hajnówka, Browsk, Białowieża. Nie będš one natomiast obejmowały Parku Narodowego, ani tzw. terenów referencyjnych wyznaczonych na obszarze tych nadleœnictw.

Decyzji ministra Szyszki sprzeciwiajš się organizacje ekologiczne; było też wiele głosów krytycznych ze strony œrodowisk naukowych. W kwietniu siedem organizacji ekologicznych złożyło skargę do Komisji Europejskiej na decyzję ministra œrodowiska dot. zwiększenia wycinki.

Wedle tej skargi decyzja ta narusza unijnš dyrektywę siedliskowš, zgodnie z którš przedsięwzięcie mogšce istotnie oddziaływać na dany obszar Natury 2000 wymaga przeprowadzenia tzw. specjalnej oceny. Ekolodzy i częœć naukowców obawiajš się, że większe wycinki w Puszczy Białowieskiej nie poprawiš stanu œrodowiska w puszczy, ale też sš sprzeczne z porozumieniem między polskim rzšdem i UNESCO.

W 2014 r. Komitet Œwiatowego Dziedzictwa przyjšł zgłoszony przez Polskę i Białoruœ wspólny wniosek o wpisanie obszaru Puszczy Białowieskiej leżšcej po obu stronach granicy na listę Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Starania trwały od 2008 r. Transgraniczny Obiekt Œwiatowego Dziedzictwa "Bialowieza Forest" obejmuje ok. 141 tys. ha, całkowita powierzchnia (ze strefš buforowš) wynosi ponad 308 tys. ha.

Ministerstwo œrodowiska zdementowało też pojawiajšce się w mediach doniesienia, jakoby zamierzało wnioskować o wykreœlenie "Bialowieza Forest" z listy obiektów dziedzictwa przyrodniczego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL