Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Senat przyjšł bez poprawek ustawę wprowadzajšcš program 500 plus

PAP/Tomasz Gzell
500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze - to główne założenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którš Senat przyjšł w pištek bez poprawek. Wypłaty œwiadczeń majš ruszyć w kwietniu.

Senatorowie głosowali nad wnioskiem połšczonych komisji, by przyjšć ustawę bez poprawek. W głosowaniu wzięło udział 90 senatorów; za było 63 z nich, jeden był przeciw, wstrzymało się 26 senatorów. Teraz ustawa wprowadzajšca program 500 plus trafi do prezydenta. 

Ustawa zakłada, że œwiadczenie wychowawcze w wysokoœci 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnoœciš. Œwiadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Program ma ruszyć w kwietniu. Wnioski należy składać w gminach, raz do roku. 

Projekt ustawy, zapowiadany przez PiS w kampanii wyborczej, przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zeszłym tygodniu przyjšł go rzšd i tego samego dnia został złożony w Sejmie. Sejm rozpoczšł nad nim prace we wtorek, w czwartek uchwalił ustawę. W pištek cały dzień debatował nad niš Senat. 

W Sejmie do projektu ustawy wprowadzono kilka poprawek. Posłowie zdecydowali m.in., że osoby, którym wypłacono œwiadczenie, choć im się ono nie należało, ale nie z ich winy, będš musiały je zwrócić, ale bez odsetek (pierwotnie - wraz z odsetkami). Inna poprawka dotyczyła objęcia programem wszystkich dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, również z placówek typu rodzinnego, których nie uwzględniono w rzšdowym projekcie. 

Przyjęto też m.in. poprawki umożliwiajšce składanie wniosków drogš elektronicznš za pomocš systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS i systemy bankowoœci elektronicznej. Zdecydowano, że w przypadku opieki naprzemiennej dziecko zalicza się do rodzin obojga rodziców; zdecydowano również, że œwiadczenie będzie dzielone, gdy dziecko się urodzi lub skończy 18 lat w cišgu danego miesišca. Wprowadzono zapis, że Rada Ministrów będzie uprawniona do podnoszenia zarówno wysokoœci œwiadczenia, jak i uprawniajšcych do niego kryteriów. 

Posłowie opozycji chcieli m.in., żeby œwiadczenie wychowawcze przysługiwało na każde dziecko, by w przypadku samotnych rodziców nie stosować kryterium dochodowego przy wypłacaniu œwiadczenia na pierwsze dziecko (wnioski PO), by wypłacać œwiadczenie, gdy starsze dziecko ukończy 18 lat (wniosek Kukiz'15). Proponowano też, by œwiadczenie wychowawcze objšć zasadš "złotówka za złotówkę", czyli w przypadku przekroczenia progu dochodowego œwiadczenie nie byłoby odbierane, a pomniejszane o kwotę, o jakš przekroczone zostało kryterium (wniosek m.in. PSL). Nowoczesna wnioskowała o wprowadzenie górnego progu dochodowego - rodziny, których dochód przekracza 2,5 tys. zł na osobę, nie otrzymałyby 500 zł na dziecko. Sejm nie przyjšł jednak żadnych poprawek zgłaszanych przez opozycję, ani żadnego z kilkunastu wniosków mniejszoœci.

Tak samo było w Senacie. Podczas debaty poprawki zgłaszali m.in. senatorowie: Mieczysław Augustyn (PO), Józef Zajšc (PSL) i Jerzy Wcisła (PO); były to propozycje zbieżne z tymi, które padały podczas debaty w Sejmie. Żadna z nich nie uzyskała poparcia senackich komisji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL