Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Kluby za pracami ws. rejestru pedofilów

PAP serwis codzienny/ Leszek Szymański
Wszystkie kluby opowiedziały się w œrodę w Sejmie za dalszymi pracami nad rzšdowym projektem zakładajšcym m.in. utworzenie rejestru pedofilów; opozycja zapowiedziała złożenie poprawek. Pozytywnie o projekcie mówił też Rzecznik Praw Dziecka.

Po przeprowadzeniu w œrodę pierwszego czytania projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczoœciš na tle seksualnym trafi teraz do sejmowej komisji sprawiedliwoœci.

Rzšd przyjšł projekt pod koniec minionego roku. Resort sprawiedliwoœci, który go przygotował, zaznacza, że przestępczoœć dokonywana z pobudek seksualnych nie jest wprawdzie zjawiskiem nowym, jednak jest "problemem narastajšcym" m.in. z powodu rozwoju możliwoœci anonimowego kontaktu za poœrednictwem internetu.

"W czasach powszechnego dostępu do internetu, państwo potrzebuje nowych, prewencyjnych narzędzi" - tak projekt uzasadniał wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki. Przytaczajšc artykuły prasowe o przestępcach seksualnych popełniajšcych kolejne czyny na wolnoœci, Jaki podkreœlił, że takich informacji mamy aż nadto, zaœ œrednio co drugi dzień łapany jest jakiœ pedofil. "Trzeba sobie zadać pytanie, ile takich krzywd musi się jeszcze zdarzyć, abyœmy podjęli refleksję, że trzeba coœ w polskim państwie zmienić" – pytał wiceminister.

Jego zdaniem dotychczasowa działalnoœć państwa w tym zakresie - reaktywna a nie aktywna - nie sprawdzała się. "W czasach powszechnego dostępu do internetu, potrzebna jest nowa funkcjonalnoœć państwa, o charakterze prewencyjnym" – powiedział Jaki, przedstawiajšc pomysł stworzenia dwóch rejestrów pedofilów, co pozwoli rodzicom lepiej bronić własnych dzieci. "Tak jak obiecaliœmy, dzisiaj przygotowujemy taki rejestr i jednoczeœnie oznajmiany: polskie państwo przestaje działać teoretycznie. Otóż, troska i empatia - tak, ale wobec dzieci a nie wobec pedofilów" – podkreœlił Jaki.

Jak mówił zbyt często w Sejmie w poprzednich kadencjach padały głosy, że "biedni pedofile będš skazani na lincz, jak stworzymy taki rejestr". "Doœć takiego myœlenia wysoka izbo, najwyższy czas, aby w wysokiej izbie nastšpił prymat bezpieczeństwa dziecka nad prymatem bezpieczeństwa zwyrodnialca czy gwałciciela. Najwyższy czas to wprost powiedzieć" – oœwiadczył wiceszef MS.

Projekt poparło PiS. Występujšc w imieniu tego klubu Małgorzata Wassermann powiedziała, że jej partia uważa, że przestępczoœć dokonywana z pobudek seksualnych to niezwykle ważny problem, który wymaga zdecydowanej i stanowczej reakcji ze strony organów œcigania.

"Przestępstwa o charakterze seksualnym wywołujš skutki nieodwracalne zarówno w sferze fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej ofiary. Stšd klub PiS z zadowoleniem przyjmuje proponowane uregulowania" – powiedziała Wassermann. Dodała, że w dobie swobodnego przepływu osób oraz nieograniczonego dostępu do internetu, organy œcigania muszš uzyskiwać nowe narzędzia do zapobiegania i zwalczania tego rodzaju przestępczoœci.

"Konstytucja i umowy międzynarodowe, których stronš jest Polska, gwarantujš prawo do ochrony życia prywatnego, ale z drugiej strony nakładajš na państwo obowišzek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Szczegółowe uregulowania projektu wskazujš, iż ograniczenie prawa do prywatnoœci skazanych za najpoważniejsze przestępstwa na tle seksualnym jest uzasadnione, proporcjonalne oraz konieczne dla ochrony bezpieczeństwa, porzšdku publicznego oraz wolnoœci i praw obywateli" - podkreœliła posłanka.

Poseł PO Michał Szczerba mówił, że "wysoka przestępczoœć seksualna jest ważnym problemem społecznym, to wielka tragedia małoletnich ofiar". "Dostrzegamy potrzebę nowego, być może lepszego, sposobu walki z tego typu przestępczoœciš, ale te sposoby walki muszš mieć charakter rzeczywisty, nie być fasadowe i nie naruszać konstytucji" - podkreœlił.

Przypomniał, że obecny projekt rzšdowy był już w poprzedniej kadencji zgłaszany jako poselski i wówczas Biuro Analiz Sejmowych zgłaszało do niego zastrzeżenia natury konstytucyjnej. "Ale dobro dziecka jest rzeczš najważniejszš i to wyzwanie podejmujemy. Będziemy pracować nad tym projektem" - zadeklarował poseł PO.

Barbara Chrobak (Kukiz'15) "z całš stanowczoœciš" wyraziła poparcie dla utworzenia rejestru. "Umożliwi to odpowiedniš reakcję społeczeństwa" - dodała. W jej ocenie dotychczasowe próby rozwišzania problemu sš niesatysfakcjonujšce i dostrzegła w nich próbę uprzywilejowania przestępców. Tak też oceniła zniesienie kary œmierci i zamienienie wyroków œmierci na kary 25 lat więzienia, zamiast wprowadzenia w to miejsce kary dożywotniego więzienia. "Robiono to rękami profesorów, którzy dziœ mieniš się autorytetami. Nikt z nich nie poniósł żadnej odpowiedzialnoœci, nawet moralnej" - powiedziała. Jej zdaniem, państwo powinno dać prymat prawom ofiar.

Za dalszymi pracami nad projektem opowiedział się klub Nowoczesna, ale zapowiedziane zostały poprawki. Posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt stwierdziła, że "wszystkie skuteczne działania sš konieczne, ale ta ustawa jest jedynie przypudrowaniem problemu i nie zwiększy poczucia bezpieczeństwa". "Doceniamy dobre intencje, ale zamiast poszukiwać dobrych rozwišzań posługujecie się takimi, które nie sprawdziły się w innych krajach" - dodała uznajšc, że złym pomysłem jest publiczny rejestr pedofilów.

"Co mi po informacji, że w moim sšsiedztwie mieszka pedofil? Mogę się jedynie bać, na policję nie ma sensu iœć, bo przecież policja powinna o tym wiedzieć. A może państwo chcecie usankcjonować lincz?" - pytała. Powołujšc się na dane Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego posłanka wskazała, że większoœć przestępstw seksualnych dzieje się w rodzinie. "Publikujšc dane sprawcy jednoczeœnie podajecie dane ofiar" - zauważyła.

Krzysztof Paszyk (PSL) poparł dalsze prace nad projektem, ale uznał, że proponowane w projekcie narzędzia - ujmowania przestępców seksualnych w publiczne rejestry - może nie przynieœć zakładanego celu. "Inne kraje dziœ stawiajš wobec takich przestępców silny akcent na elektroniczny monitoring, kontrolujšc ich tš drogš" - zauważył. Za dobre rozwišzanie uznał zobowišzanie pracodawców do sprawdzania, czy osoby zatrudniane do opieki nad dziećmi nie figurujš w rejestrze.

W debacie wystšpił też Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. "Każda forma walki ze zjawiskiem wykorzystania seksualnego dzieci jest krokiem we właœciwym kierunku" - ocenił. "W ocenie RPD nowelizacja przepisów prawa zawarta w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczoœciš na tle seksualnym, dopełniajšca obowišzujšce już regulacje prawne oraz wprowadzajšca nowe œrodki ochrony dzieci przed przestępczoœciš seksualnš, jest zmianš ważnš. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa jest bowiem priorytetem, a każda forma walki ze zjawiskiem wykorzystania seksualnego dzieci jest krokiem we właœciwym kierunku" – powiedział Michalak.

Projekt zakłada powstanie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, do którego automatycznie trafiałyby dane osób prawomocnie skazanych za czyny z rozdziału Kodeksu karnego dot. przestępstw przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci (oprócz przestępstw zwišzanych z prezentacjš treœci pornograficznych i zmuszania do prostytucji). Składałby się on z dwóch częœci: rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Sprawcy figurowaliby w rejestrze aż do zatarcia skazania.

Zapisano tam też klauzulę, na mocy której sšd "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" mógłby orzec, że dane skazanego nie trafiš do rejestru. Te przypadki to: ochrona życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny pokrzywdzonego albo jego osób najbliższych, zwłaszcza dobro małoletniego pokrzywdzonego. Sšd nie kierowałby też danych sprawcy do rejestru, jeœli uznałby, że zamieszczenie danych spowodowałoby "niewspółmiernie surowe skutki dla skazanego".

W rejestrze z dostępem ograniczonym znajdš się dane pobierane z Krajowego Rejestru Karnego, takie m.in. jak: dane identyfikacyjne osoby, okreœlenie organu wydajšcego orzeczenie (data wydania i uprawomocnienia), kwalifikacja prawna czynu, informacja o tym, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 lat, data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kary i miejsce jej odbywania.

Ponadto w rejestrze znajdš się: m.in.: fotografia, wzrost i kolor oczu, miejsce zameldowania skazanego i faktyczny adres pobytu. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będš miały m.in.: sšdy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA, organy administracji rzšdowej i samorzšdowej.

Druga - powszechnie dostępna częœć rejestru - zawierałaby dane skazanych przestępców seksualnych, którzy popełnili swój czyn wobec nieletnich ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. Dane zamieszczone w tym rejestrze nie będš zawierać m.in.: imion rodziców skazanego, nazwiska rodowego matki oraz miejsca zamieszkania - znajdzie się tu tylko nazwa miejscowoœci, w której skazany przebywa.

W rejestrze znalazłyby się dane nie tylko osób skazanych, ale także tych, przeciw którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa seksualne, jak też osób, przeciw którym postępowanie umorzono z powodu amnestii, a także tych, wobec których prawomocnie orzeczono œrodki zabezpieczajšce (np. zakaz zbliżania się do ofiary). Figurowałyby też tam dane nieletnich ukaranych na podstawie ustawy o postępowaniu wobec nieletnich - także tych, wobec których prawomocnie orzeczono œrodki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL