Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Szef NATO: Rosja gotowa zmieniać granice siłš

AFP
Prezydent Andrzej Duda powiedział w Brukseli, że szczyt NATO w Warszawie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Europy Œrodkowej i południowej flanki. Szef Sojuszu Jens Stoltenberg wyraził nadzieję, że po szczycie obecnoœć NATO w Polsce będzie silniejsza niż dotšd.

Duda spotkał się dziœ ze Stoltenbergiem w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Na wspólnej konferencji prasowej polski prezydent powiedział, że lipcowy szczyt Sojuszu w Warszawie ma być uniwersalny, ukierunkowany na przyszłoœć i decyzyjny, a jego celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa Europy Œrodkowej, a także południowej flanki Sojuszu. - To sš te dwa kierunki, na których dzisiaj to wzmocnienie bezpieczeństwa jest szczególnie potrzebne – ocenił.

Prezydent mówił o adaptacji Sojuszu, która, jak zaznaczył, oznacza wzmocnienie obecnoœci NATO w Europie Œrodkowo-Wschodniej. - Zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i jeœli chodzi o żołnierzy; i to jest do ustalenia, i o tym będziemy rozmawiali z przedstawicielami państw członkowskich - powiedział. Dodał, że chodzi m.in. o ustalenie, w jaki sposób ma się przejawiać ta obecnoœć. - Mnie zależy na jednym: żeby była ona w jak największym stopniu permanentna. Chodzi o to, żeby żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego byli na terenie Polski i innych krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej widoczni - podkreœlił.

Pytany, jaka minimalna obecnoœć sił międzynarodowych w Polsce byłaby dla niego satysfakcjonujšca, odparł: taka, "żeby bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO było rzeczywiœcie zabezpieczone. Dziœ wszystko wskazuje, że konieczna jest w zwišzku z tym zarówno istotna obecnoœć i infrastruktury, i oddziałów wojskowych na miejscu, w krajach Europy Œrodkowo-wschodniej, jak i dobrze opracowany system wsparcia tych oddziałów i obrony w momencie, gdyby doszło do jakiegokolwiek aktu agresji, i tak, żeby siły Sojuszu Północnoatlantyckiego były widoczne".

Zdaniem prezydenta oznaczałoby to też wspólne ćwiczenia, doskonalenie się w koordynacji działań. - Sšdzę, że w tym kierunku powinniœmy tę współpracę rozwijać i w tym kierunku powinniœmy także podejmować decyzje na szczycie warszawskim - oœwiadczył.

Duda mówił, że mamy do czynienia z sytuacjami obniżenia poziomu bezpieczeństwa na południowej flance NATO i tam także - podkreœlił - potrzebne sš adekwatne działania wzmacniajšce bezpieczeństwo antyterrorystyczne w zwišzku z działalnoœciš dżihadystycznej organizacji Daesh. Prezydent zaznaczył, że na te działania NATO również musi odpowiedzieć. - Liczę na zdrowy rozsšdek państw członkowskich i podejœcie pełne zrozumienia, nawet tych państw, których położenie geograficzne jest odległe od tych miejsc, w których sš dzisiaj problemy i zagrożenia - powiedział.

Zaznaczył, że wzmocnienie potencjału obronnego NATO jest naturalnš konsekwencjš m.in. działań Rosji o charakterze niedefensywnym. Jak mówił, choć każde z 28 państw NATO ma inne interesy, pewne kwestie sš oczywiste dla wszystkich.

- Jest kwestiš oczywistš, że Rosja w cišgu ostatnich lat przeprowadziła szereg działań, których trudno nie nazwać agresywnymi. Jest także oczywistym to, że Rosja wzmacnia swój potencjał militarny i w sposób niezwykle ewidentny demonstruje to poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, poprzez takie działania, które sš okreœlane w niektórych państwach Sojuszu jako działania o charakterze prowokacyjnym, testujšcym w swoisty sposób odpornoœć i politycznš, i psychicznš tych, którzy w tych krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego podejmujš decyzje - podkreœlił polski prezydent.

Wyraził nadzieję, że wszystkie państwa NATO obserwujš te działania Rosji, m.in. wzmacnianie potencjału militarnego w obwodzie kaliningradzkim czy "w okolicach granic" z Łotwš, Estoniš i Litwš. - Pytanie, dlaczego to robi i dlaczego takie działania sš prowadzone - dodał.

- Niestety doœć logiczna odpowiedŸ jest taka, że nie sš to działania, które miałyby wymiar wyłšcznie defensywny, a jeżeli tak, to bioršc pod uwagę charakter Sojuszu, który jest sojuszem obronnym, absolutnie nieukierunkowanym na jakškolwiek ekspansję czy działania o charakterze ofensywnym, naturalnš konsekwencjš tego jest wzmocnienie potencjału obronnego - zaznaczył Duda. Wyraził nadzieję, że każdy z członków NATO te zjawiska dostrzega i rozumie.

Prezydent podkreœlał też, że nie można zaniechać dialogu z Rosjš. - Dzisiaj nie możemy mówić o tym, że mamy gdziekolwiek wrogów. Dzisiaj mamy pewne problemy zwišzane z architekturš bezpieczeństwa w naszej częœci Europy. Ale dziœ w tym kontekœcie także jest potrzebny dialog; myœlę tutaj przede wszystkim o dialogu z Rosjš, tego dialogu zaniechać nie można – zaznaczył. Jak mówił, dialog trzeba prowadzić "w relacjach takich, jakimi one sš; nie udajšc tego, że pewnych kwestii nie dostrzegamy". - To między innymi problem przestrzegania prawa międzynarodowego, które jest w moim przekonaniu gwarancjš pokoju - podkreœlił.

W kontekœcie warszawskiego szczytu Sojuszu Duda ocenił też, że "trzeba pilnować tego, aby dawać jasny i czytelny sygnał, że drzwi do NATO pozostajš otwarte". - To kwestia także rozważenia uczestnictwa w szczycie naszych współpracowników; tych, którzy dzisiaj blisko współpracujš z NATO, tych, którzy, mam nadzieję, w przyszłoœci będš członkami NATO. Przede wszystkim myœlę tutaj o Szwecji, myœlę o Finlandii; Australia, do tego jeszcze trzeba dodać wœród państw blisko współpracujšcych: Jordania, Gruzja, ale nie możemy także zapominać, w kontekœcie szczytu i architektury bezpieczeństwa, o Mołdawii czy Ukrainie. To sš te elementy podstawowe - powiedział.

Sekretarz generalny NATO mówił, że Polska jest silnym i zaangażowanym sojusznikiem w NATO. - Teraz NATO ma stałš obecnoœć wojskowš w tym regionie, której Polska jest znaczšcš częœciš, i ufam, że po szczycie w Warszawie zobaczymy jeszcze większš obecnoœć NATO w Polsce niż kiedykolwiek wczeœniej – powiedział. - Wszyscy musimy się upewnić, że gdy zakończymy ten szczyt, Sojusz będzie silniejszy i bardziej elastyczny i tak samo jak zawsze oddany wartoœciom, na których NATO zostało ufundowane, tzn. demokracji, wolnoœci jednostki oraz rzšdom prawa – mówił. Jak dodał, "wartoœci te sš istotnym Ÿródłem naszej jednoœci, a ona jest naszš największš siłš".

Stoltenberg był pytany, czy kontrowersje zwišzane z sytuacjš wokół TK i mediów w Polsce mogš osłabić wsparcie dla decyzji o zwiększeniu liczby żołnierzy, która może być podjęta na szczycie w Warszawie. Szef NATO zaznaczył, że przeprowadził z Dudš szeroko zakrojone rozmowy dotyczšce wielu różnych kwestii, w tym kwestii trzymania się podstawowych zasad Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Myœlę, że rozumiemy wszyscy, że najważniejszš wartoœciš NATO jest demokracja, wolnoœć człowieka i praworzšdnoœć, które sš niezmiernie ważne dla wszystkich sojuszników i dla samego Sojuszu; były one ważne, gdy Sojusz był tworzony, i wcišż pozostajš ważne - powiedział Stoltenberg. Podkreœlił, że te wartoœci sš niezmiernie cenne, ponieważ sš kluczem do jednoœci całego NATO. Dodał, że jednoœć jest najważniejszš siłš Sojuszu.

Pytany, czy szczyt NATO w Warszawie na pewno dojdzie do skutku w kontekœcie wszczęcia wobec Polski przez Komisję Europejskš procedury ochrony praworzšdnoœci, odparł: "Decyzja o tym, aby kolejny szczyt odbył się w Warszawie, została podjęta przez 28 szefów państw i rzšdów na ostatnim szczycie w Walii we wrzeœniu 2014 r. i nie ma najmniejszego powodu, aby zmieniać tę decyzję. Ta decyzja obowišzuje". - W tej chwili już szykujemy się do szczytu warszawskiego - dodał.

Stoltenberg był również pytany o szanse na zwiększenie obecnoœci wojskowej NATO na wschodniej flance Sojuszu w kontekœcie roli Rosji w walce z terroryzmem. Podkreœlił, że "NATO nie ma może pozwolić sobie na luksus wyboru między odpowiedziš na wyzwania idšce z Południa a odpowiedziš na wyzwania idšce ze Wschodu". - Musimy zajmować się obiema tymi rzeczami w tym samym czasie - dodał.

- NATO musi odpowiadać na coraz bardziej agresywnš Rosję, która prowadzi politykę rozbudowywania potencjału wojskowego w pobliżu naszych granic. Jednoczeœnie musimy reagować na zamieszanie, przemoc i niestabilnoœć, którš widzimy na Południu, (...) i zagrożenia pochodzšce z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu - mówił Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO zwrócił uwagę, że Rosja "jest gotowa i chce używać siły, aby zmieniać granice Europy, co zresztš widzieliœmy na przykładzie (...) zajęcia Krymu i destabilizacji wschodniej Ukrainy".

 

Zobacz także:

Eurowizja bez Polski?

 

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL