Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Twórca może sam naliczyć wyższe podatkowe koszty w zeznaniu rocznym PIT

Fotorzepa, Monika Zielska
Informacja od pracodawcy nie wišże pracownika. Sam decyduje, co wykazać w zeznaniu rocznym.

Osoba zarabiajšca na prawach autorskich może skorzystać z preferencyjnych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, nawet gdy pracodawca ich nie nalicza. Taki wniosek płynie z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystšpił o niš projektant różnego rodzaju instalacji (sanitarnych, wentylacyjnych). Przygotowuje m.in. plany infrastruktury technicznej dla obiektów budowlanych. Twierdzi, że jest to przedmiot prawa autorskiego, ponieważ wykonywane przez niego dzieło jest indywidualne i niepowtarzalne. Prawa majštkowe sš przenoszone na pracodawcę (zgodnie z umowš o pracę oraz ustawš o prawie autorskim).

Projektant prowadzi ewidencję pozwalajšcš na okreœlenie, ile czasu poœwięca na pracę twórczš. Na jej podstawie można ustalić, do jakiej częœci przychodu mogš być zastosowane 50-proc. preferencyjne koszty.

Twórca zapytał fiskusa, czy wyższe koszty można przyjšć także wtedy, gdy nie naliczy ich pracodawca i nie sš one wykazane w sporzšdzonej przez firmę informacji PIT-11. Projektant uważa, że wolno mu samemu zastosować korzystne rozliczenie w zeznaniu rocznym.

Izba skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem. Podkreœliła, że przepisy zobowišzujš płatnika (w tym wypadku pracodawcę) do poboru zaliczek w prawidłowej wysokoœci, a więc z uwzględnieniem takich kosztów, jakie ustawodawca w danych okolicznoœciach przewidział. Jeœli pracownikowi przysługujš wyższe, płatnik powinien je zastosować. Nie ma jednak przeszkód, aby pracownik zrobił to sam w zeznaniu rocznym (gdy pracodawca nie wywišzał się ze swojego obowišzku).

Izba skarbowa zastrzegła przy tym, że nie jest upoważniona do oceny tego, czy dana osoba jest twórcš i czy jej praca stanowi przedmiot prawa autorskiego. Może bowiem interpretować tylko przepisy prawa podatkowego, a nie ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wynagrodzenie z autorskimi kosztami to dobry sposób na podatkowe oszczędnoœci. Wyższe odliczenie to przecież mniejszy dochód i mniejszy podatek, czyli większa wypłata. Ustawodawca ograniczył jednak przywileje najbogatszym twórcom. Od 1 stycznia 2013 r. 50-proc. koszty sš stosowane jedynie do kwoty 85 528 zł przychodu. Oznacza to, że twórcy korzystajšcy z tej preferencji nie odliczš więcej niż 42 764 zł rocznie. Na dodatek fiskus twierdzi, że po przekroczeniu tego limitu nie można przejœć na 20-proc. koszty (co do zasady przysługujšce osobom wykonujšcym dzieła).

Numer interpretacji: IBPB-2-1/4511-181/15/AD

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL