Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Kiedy trzeba zapłacić PIT od udzielanych korepetycji

123RF
Student, który uzyska w danym roku do 6600 zł dochodu z prywatnych lekcji z gimnazjalistami i nie będzie miał innych Ÿródeł zarobkowania, nie musi odprowadzać podatku z tego tytułu. Wynika to z wysokoœci kwoty wolnej.

Student medycyny chciałby po wakacjach udzielać korepetycji z chemii i biologii na poziomie gimnazjum i szkoły œredniej. Działalnoœć ta byłaby prowadzona w sposób zorganizowany (stała liczba godzin w miesišcu, stałe terminy spotkań). Przychody z tego tytułu student planuje rozliczać na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. W tym roku student nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych również na zasadach ogólnych. Łšczny dochód z tytułu udzielania korepetycji w 2017 r. szacuje on na 4-5 tys. zł, a zatem nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Czy w zwišzku z tym konieczne jest odprowadzenie podatku od przychodu uzyskanego z tytułu udzielania korepetycji w innej formie niż zasady ogólne? – pyta czytelnik.

Zgodnie z zasadš powszechnoœci opodatkowania, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegajš wszelkiego rodzaju dochody, z wyjštkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (zob. art. 9 ust. 1 ustawy o PIT). Wszelkie dochody podatnika, za wyjštkiem zwolnionych z podatku lub od których zaniechano poboru podatku, podlegajš zatem opodatkowaniu PIT.

Przychodami sš otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienišdze i wartoœci pieniężne oraz wartoœć otrzymanych œwiadczeń w naturze i innych nieodpłatnych œwiadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).

Według skali

Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f ustawy o PIT, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następujšcej skali:

Uwaga! Dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczajšcej kwoty 6 600 zł kwota zmniejszajšca podatek, odliczana w rocznym obliczeniu podatku PIT-40 lub w zeznaniu PIT-37 albo PIT-36, wynosi 1 188 zł (zob. art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT). Z art. 27 ust. 1 w zw. z ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT wynika, że dopiero powyżej kwoty 3092 zł dochodu (po zaokršgleniu do pełnych złotych) podatek będzie większy od zera. Innymi słowy, jeœli suma dochodów ze wszystkich Ÿródeł przychodów, opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 6600 zł, to wówczas po stronie podatnika nie powstanie obowišzek uiszczenia podatku dochodowego od tych przychodów.

Formularz trzeba złożyć

Podatnicy sš obowišzani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-37 albo PIT-36) o wysokoœci osišgniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następujšcego po roku podatkowym (zob. art. 45 ust. 1 ustawy o PIT).

Obowišzek złożenia zeznania rocznego (PIT-37 albo PIT-36) ma zastosowanie również w przypadku, gdy na podatniku nie cišży obowišzek uiszczenia podatku dochodowego z powodu nieosišgnięcia w roku podatkowym sumy dochodów przekraczajšcych ww. kwotę wolnš od podatku.

Skoro student planuje wybrać formę opodatkowania, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (tzw. zasady ogólne), a jego dochód uzyskany z tytułu udzielania korepetycji nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, przy jednoczesnym braku innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, to nie będzie on musiał odprowadzać podatku w innej formie niż wskazana w pytaniu (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 grudnia 2016 r., ILPB1-1/4511-1-148/16-3/PP). W konsekwencji, nie wystšpi PIT od dochodu , który student uzyska z tytułu udzielania korepetycji.

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL